Search Find Distributors 509 702 720 Facebook Kalkulator Kotły C.O. Kalkulator Pompy Ciepła

Defro Pure Warmth

Trust a company with many years of experience

I. ORGANIZER
The organizer of the promotion “ADDITIONAL BENEFITS OF THE PURCHASE OF A DEFRO BOILER TOGETHER WITH A DEFRO THERMOREGULATOR” hereinafter referred to as the “Promotion” is DEFRO R. Dziubeła spółka komandytowa, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register by the District Court in Kielce, 10th Commercial Division of the National Court Register under the number KRS : 0000620901, NIP: 9591968493, REGON: 363378898, correspondence address: 26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A (hereinafter referred to as: “Organizer”, “Producer” or “DEFRO”).

II. PLACE OF ORGANIZATION OF THE PROMOTION
The promotion is conducted on the territory of the Republic of Poland under the terms set out in these Regulations. The promotion is carried out only at sales points run by DEFRO Distributors.

 

DOWNLOAD CERTIFICATE

 

III. PROMOTION DURATION
Promotion duration: The promotion lasts from January 1, 2023 to December 31, 2023. The promotion duration includes promotional purchases entitling to a free warranty extension. The duration of the Promotion does not include: the release of Products, the release of Promotional Goods, or the deadline related to a possible complaint procedure.

IV. PROMOTION PARTICIPANTS
1. Participants of the Promotion, hereinafter referred to as Participants, are natural persons with full legal capacity, who do not run a business and run a business.
2. Entities indicated in point 4.1 become Promotion Participants if they purchase a DEFRO boiler during the Promotion (the order template is attached as Annex 2 to these Regulations), indicating in the order the Promotional Product they wish to purchase together with the Product.
V. PROMOTION PURPOSE
The promotion is organized for the purpose of the economically justified strategy of the Organizer DEFRO – Boiler Manufacturer. The promotion is intended to support and increase sales of the boilers indicated in point. VI.
This Promotion does not constitute a game of chance within the meaning of the provisions of the Act of November 19, 2009 on gambling.

 

VI. PRODUCTS WHOSE PURCHASE ENTITLS YOU TO PARTICIPATE IN THE PROMOTION
1. The Promotion covers any individual boilers indicated below purchased from the DEFRO Distributor only during the Promotion Period together with the DEFRO Thermoregulator, i.e. from January 1, 2023 to December 31, 2023.
The promotion applies to the purchase of the following boilers, hereinafter referred to as Products – boilers or Product – boiler with a DEFRO Thermoregulator:
• Beta
• Bio Slim
• Calories
• CaloriPlus
• Delta EcoPell
• Eco Slim
• Evopell
• Evopell Plus
• Evopell Hydro
• Gamma
• Gamma 2
• Epsilon
• EkoPell Compact
• Smart EcoPell
• Eco Lux comfort
• Comfort Eco Mini
Example.
If you purchase a Bio Slim boiler with a DEFRO Thermoregulator during the Promotion
i.e. from January 1, 2023 to December 31, 2023, the Promotion Participant has the right to extend the warranty by 5 years for the tightness of the boiler exchanger. Promotional purchases of a Product are understood as:
– purchase the Product during the Promotion period from January 1, 2023 to December 31, 2023,
– payment for the purchase of the Product based on a VAT invoice, in accordance with the payment deadline on the VAT invoice.
2. The Promotion does not cover Products whose price has been reduced by the Manufacturer as part of the seasonal sale. The promotion cannot be combined with other discounts, promotions and special campaigns.
VII. PROMOTION RULES
1. After meeting the conditions for purchasing promotional Products – boilers described in these Regulations, the Participant has the opportunity to extend the warranty free of charge: an additional 5 years for the tightness of the boiler exchanger.
2. The promotion consists in the possibility of free extension of the warranty while purchasing the Product – a boiler with a DEFRO Thermoregulator.
THE CONDITION FOR MAINTAINING THE ADDITIONAL WARRANTY WILL BE THAT THE PURCHASED BOILER TOGETHER WITH THE DEFRO THERMOREGULATOR IS INSTALLATION IN ACCORDANCE WITH THE MANUFACTURER’S RECOMMENDATIONS.
The condition for maintaining the additional warranty will be to present correctly completed documents confirming the purchase of the Product – boiler during the promotion period, i.e.:
• VAT invoice that the promotion participant will receive from the DEFRO Distributor,
• A certificate confirming receipt of an additional warranty issued by
DEFRO Distributor, the Certificate template is an annex to these Regulations.
The above documents should be kept for the entire warranty period.
In the event of a complaint, the Promotion Participant will be asked to present the above documents.
3. Počas Akcie sa Účastník môže zúčastniť Akcie viackrát a zakúpiť si ľubovoľný počet Produktov – kotlov.
4. Bezplatné predĺženie záruky na tesnosť kotlového výmenníka nie je v bežnom predaji dostupné a je možné ich bezplatne zakúpiť len počas Akcie po splnení podmienok Akcie.
5. Certifikát potvrdzujúci prijatie dodatočnej záruky bude vystavený účastníkovi akcie spolu s produktom ihneď po zakúpení od spoločnosti DEFRO alebo distribútora DEFRO. Potvrdenie o prijatí dodatočnej záruky bude účastníkovi akcie vystavené iba v prípade, ak si účastník akcie počas trvania akcie zakúpi akýkoľvek kotol s termoregulátorom DEFRO uvedeným v bode VI. pravidiel a vyzdvihne si objednaný kotol najneskôr do 15 pracovných dní od dátum prijatia objednávky (v prípade produktov, ktoré nie sú na sklade výrobcu, môže byť lehota predĺžená na 30 pracovných dní, o čom bude Účastník informovaný pracovníkom distribútora DEFRO alebo obchodným zástupcom
DEFRO). Osvedčenie potvrdzujúce prijatie dodatočnej záruky môže byť poskytnuté iným spôsobom; tento spôsob bude medzi Účastníkom akcie a DEFRO distribútorom individuálne dohodnutý, následne bude Účastníkovi doručený Certifikát potvrdzujúci prevzatie dodatočnej záruky najneskôr do 30 dní odo dňa zakúpenia Produktu – kotla, nákupu ktorý vás oprávňuje zúčastniť sa Akcie.
6. Po zakúpení Produktu (kotol s termoregulátorom DEFRO) – kotol vybraný zo zoznamu uvedeného v bode VI. týchto Pravidiel obdrží Účastník Akcie dva dokumenty: prvý – faktúru týkajúcu sa nákupu Produktu – vybraného kotla a druhý – Certifikát potvrdzujúci prijatie dodatočnej záruky.
7. Účastník akcie môže pred uskutočnením akciového nákupu vždy získať informácie o dostupnosti akciových produktov od distribútora DEFRO alebo regionálneho obchodného zástupcu DEFRO – zoznam obchodných zástupcov je k dispozícii na webovej stránke DEFRO www.defro.pl/wszystkie- kontakty.html

 

VIII. DAŇOVÉ NÁSLEDKY
Subjekt organizujúci Akciu nie je platiteľom dane z príjmov fyzických osôb podľa čl. 30 sekcia 1 bod 2 zákona z 26. júla 1991 v súvislosti s predajom propagačného tovaru za 1 PLN. brutto (t.j. s DPH).

 

IX. REKLAMÁCIE
1. Účastníci akcie majú právo podávať reklamácie do 30. júna 2023, rozhodujúci je dátum prijatia reklamácie Organizátorovi akcie. Sťažnosti týkajúce sa priebehu Akcie treba podávať písomne ​​zaslaním e-mailom na adresu: biuro@defro.pl alebo doporučenou poštou na adresu: DEFRO R. Dziubeła spółka komandytowa, 26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A, s poznámkou „DODATOČNÉ VÝHODY“ reklamácia VYPLÝVAJÚCA Z NÁKUPU ODMRAZOVACIEHO KOTLA S ODMRAZOVACÍM TERMOREGULÁTOROM.
2. Reklamácia by mala obsahovať: meno, priezvisko a podrobnú adresu Účastníka, kontaktné telefónne číslo, e-mailovú adresu, podrobný popis a dôvod reklamácie, dátum a miesto konania, ktorého sa reklamácia týka a obsah reklamácie. žiadosť. Reklamácie posudzuje Organizátor. Organizátor do 14 dní odo dňa prijatia reklamácie zašle odpoveď na reklamáciu doporučenou poštou na adresu uvedenú účastníkom. Pre platnosť odpovede je dôležitý dátum poštovej pečiatky.
3. V prípade neuznaných sťažností majú účastníci propagačnej akcie právo podať žalobu na príslušný súd.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Pravidlá Akcie sú špecifikované v týchto pravidlách. Predpisy sú k nahliadnutiu v sídle DEFRO v Rude Strawczyńskej na adrese: 26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A, na predajných miestach distribútorov DEFRO od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023. Na základe písomnej žiadosti účastníka predloženej e-mailom na adresu biuro@defro.pl, organizátor zašle Účastníkovi Pravidlá akcie e-mailom na ním uvedenú e-mailovú adresu.
2. Vo veciach neupravených v Nariadeniach sa použijú príslušné ustanovenia platného práva.
3. Tieto Pravidlá sú platné od 1. januára 2023.

Have more questions?

Would you like to ask about a discount?

Do you need device selection?

If you want to install a new heat source, it is worth paying attention to DEFRO devices, a Polish manufacturer with many years of experience in the heating industry. Our specialists will help you choose the right boiler and its power, and distributors and installers will take care of the assembly and commissioning, and all you need to do is enjoy the warmth and comfort. The distribution network of our products is divided into regions for which managers and salespeople are responsible.

Switch to an ecological and economical solution

The best heating pumps on the market

DEFRO DHP PREMIUM is the latest generation device, created especially for Europe climatic conditions. It is also the first Polish plug-in heat pump, which means it is child’s play to install.

High quality
The best components
Guarantee
The best, experienced, fast device service
The best heating pumps on the market
Trust professional advice and a high-quality device

Recuperation + free device selection

The DEFRO air handling unit is perfect for maintaining high air quality in your home. With advanced technology and energy efficiency, DRX not only provides comfort, but also savings in the long run, creating a friendly environment for your family.

High quality
The best components
Guarantee
The best, experienced, fast device service