Search Find Distributors 509 702 720 Facebook Kalkulator Kotły C.O. Kalkulator Pompy Ciepła

Defro Pure Warmth

Trust a company with many years of experience

ORGANIZATOR

Organizatorem PROMOCJI „KOTŁY NA PELLET + PELLET”, zwanej dalej PROMOCJĄ jest DEFRO R. Dziubeła spółka komandytowa, 26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000620901, REGON: 363378898, NIP: 9591968493 zwana dalej ORGANIZATOREM.

 

REGULAMIN PROMOCJI

POBIERZ CERTYFIKAT

 

CZAS TRWANIA I MIEJSCE ORGANIZACJI PROMOCJI

PROMOCJA organizowana jest w terminie od 2.10.2023 r. – 30.11.2023 r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych na terytorium całej Polski. O wyczerpaniu zapasów ORGANIZATOR poinformuje niezwłocznie.

 

CEL PROMOCJI

PROMOCJA jest organizowana w celu uzasadnionej ekonomicznie strategii ORGANIZATORA, promocji marki i wzrostu sprzedaży produktów ORGANIZATORA – modeli kotłów – typoszereg:

 • ALFA II
 • BETA
 • BIO SLIM
 • CALORI
 • DELTA EKO PELL
 • EKO SLIM
 • EPSILON
 • EPSILON F
 • EVOPELL
 • EVOPELL PLUS
 • GAMMA
 • GAMMA II
 • KOMPAKT EKOPELL F
 • SMART EKOPELL

 

UCZESTNICY PROMOCJI

Uczestnikami PROMOCJI mogą być osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, tak zwani klienci ostateczni, którzy nabędą na własność przynajmniej jeden kocioł objęty niniejsza PROMOCJĄ.

Każdy Uczestnik chcący wziąć udział w niniejszej PROMOCJI, oświadcza, że akceptuje warunki niniejszego REGULAMINU.

 

WYŁĄCZENIA

Z PROMOCJI wyłączone są podmioty, które są pracownikami ORGANIZATORA bez względu na podstawę zatrudnienia, a także osoby pozostające z ORGANIZATOREM w stosunku cywilnoprawnym (umowa zlecenie, umowa o dzieło).

PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ

Produktami objętymi PROMOCJĄ są modele kotłów – typoszereg:

 • ALFA II
 • BETA
 • BIO SLIM
 • CALORI
 • DELTA EKOPELL
 • EKO SLIM
 • EPSILON
 • EPSILON F
 • EVOPELL
 • EVOPELL PLUS
 • GAMMA
 • GAMMA II
 • KOMPAKT EKOPELL F
 • SMART EKOPELL

znajdujące się w ofercie ORGANIZATORA i które zostaną zakupione w terminie od 2.10.2023 do 30.11.2023 lub do wyczerpania stanów magazynowych urządzeń grzewczych. Pozostałe produkty ORGANIZATORA są wyłączone z promocji.

 

ZASADY PROMOCJI

 1. UCZESTNIK na podstawie niniejszej PROMOCJI w terminie od 2.10.2023 r. do 30.11.2023 r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych urządzeń grzewczych ma możliwość zakupu modelów kotłów – typoszereg: ALFA II, BETA, BIO SLIM, CALORI, DELTA EKO PELL, EKO SLIM, EPSILON, EPSILON F, EVOPELL, EVOPELL PLUS, GAMMA, GAMMA II, KOMPAKT EKOPELL F, SMART EKOPELL.
 2. Po zakupie przynajmniej jednego w/w kotła UCZESTNIK otrzyma CERTYFIKAT od dystrybutora uprawniający do zakupu od firmy DEFRO jednej, dwóch lub trzech palet pelletu drzewnego (paleta może ważyć 975 kg) w promocyjnej cenie 1499,00 zł brutto (słownie: tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych brutto) za każdą paletę.
 3. Opłata za jedną, dwie lub trzy palety pelletu odbywać się będzie poprzez:

– przedpłata na podstawie FV

– płatność za pobraniem na podstawie FV w momencie odbioru jednej, dwóch lub trzech palet pelletu.

4. Warunkiem koniecznym do otrzymania jednej, dwóch lub trzech palet pelletu jest brak zwrotu kotła przez UCZESTNIKA. Innymi słowy jeżeli UCZESTNIK z jakiegokolwiek tytułu w okresie 2 lat od otrzymania promocyjnego pelletu zwróci kocioł do miejsca, w którym został on zakupiony, UCZESTNIK będzie zobowiązany do dopłacenia do każdej palety pelletu kwotę: 5000,00 zł brutto.

5. Uczestnik chcący zakupić pellet w promocyjnej cenie, po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z niniejszego REGULAMINU, jest zobowiązany do otrzymanego CERTYFIKATU dołączyć dowód zakupu urządzenia grzewczego i przesłać zdjęcia lub skany na adres: tonapelletu@defro.pl

6. Zakup i wydanie pelletu odbędzie się najwcześniej po upływie 10 dni roboczych od dnia dostarczenie do firmy DEFRO dowodu zakupy kotła na pellet oraz CERTYFIKATU w siedzibie ORGANIZATORA:
DEFRO 26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A – wysyłka bezpośrednio do UCZESTNIKA PROMOCJI.

7. Uczestnik nie ma prawa żądać wymiany promocyjnego produktu tj. pelletu na jakikolwiek inny ekwiwalent, w tym w szczególności na pieniężny.

 

REKLAMACJE

UCZESTNIKOM przysługuje prawo składania reklamacji w czasie trwania PROMOCJI. Reklamacje dotyczące przebiegu PROMOCJI należy składać na piśmie, wysyłając je e-mailowo na adres aleksandra.czyz@defro.pl lub listem poleconym na adres

DEFRO R. Dziubeła sp.k. Ruda Strawczyńska 103a, 26-067 Strawczyn z dopiskiem „KOTŁY NA PELLET + PELLET”.

 

Reklamacja powinna zawierać: IMIĘ i NAZWISKO UCZESTNIKA PROMOCJI, dokładny adres uczestnika, numer kontaktowy, adres e-mail, dokładny opis powodu reklamacji, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.

Reklamację rozpatruje ORGANIZATOR w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. ORGANIZATOR wyśle listem poleconym lub pocztą elektroniczną (w zależności od wybranej komunikacji przez UCZESTNIKA składającego reklamację) odpowiedź na reklamację na wskazany przez UCZESTNIKA adres.

 

Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą: DEFRO R. Dziubeła Spółka komandytowa (adres: Ruda Strawczyńska 103A, 26-067 Strawczyn), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000620901, NIP: 9591968493, REGON: 363378898

Administrator danych osobowych informuje, że:

a) Dane osobowe pozyskane przez Administratora danych osobowych w związku z przesłaną reklamacją dot. PROMOCJI o nazwie „KOTŁY NA PELLET + PELLET” są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowej PROMOCJI, tj. w celu rozpatrzenia i odpowiedzi na reklamacje.

b) Dane osobowe przetwarzane są w związku ze złożeniem reklamacji przez UCZESTNIKA PROMOCJI na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) – pkt. c) oraz art. 6 ust. 1 pkt. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019 poz.1781).

c) Podanie danych osobowych przez UCZESTNIKA jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

d) Dane osobowe UCZESTNIKÓW PROMOCJI mogą być przekazane przez Administratora danych osobowych zgodnie z prawem na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom jedynie w celu przeprowadzenia postepowania reklamacyjnego, tj. podmiotom obsługującym Administratora danych osobowych i organizatora, prawnie i księgowo.

e) Dane UCZESTNIKÓW PROMOCJI będą usuwane po zakończeniu procesu reklamacyjnego w najbliższym możliwym terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

f) Nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

g) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

• kancelarie prawne, podatkowe

Każdy UCZESTNIK PROMOCJI posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia. Każdy UCZESTNIK posiada prawo do wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zasady PROMOCJI określa niniejszy Regulamin. Regulamin jest do wglądu w siedzibie Defro w Rudzie Strawczyńskiej 103a, na stronie www.defro.pl i u przedstawicieli handlowych ORGANIZATORA od 02.10.2023 r. do daty zakończenia PROMOCJI. Na pisemną prośbę UCZESTNIKA złożoną e-mailem na adres: aleksandra.czyz@defro.pl. Organizator prześle UCZESTNIKOWI Regulamin PROMOCJI drogą e-mailową na wskazany przez niego adres e-mail.

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obwiązującego prawa.

Have more questions?

Would you like to ask about a discount?

Do you need device selection?

If you want to install a new heat source, it is worth paying attention to DEFRO devices, a Polish manufacturer with many years of experience in the heating industry. Our specialists will help you choose the right boiler and its power, and distributors and installers will take care of the assembly and commissioning, and all you need to do is enjoy the warmth and comfort. The distribution network of our products is divided into regions for which managers and salespeople are responsible.

Switch to an ecological and economical solution

The best heating pumps on the market

DEFRO DHP PREMIUM is the latest generation device, created especially for Europe climatic conditions. It is also the first Polish plug-in heat pump, which means it is child’s play to install.

High quality
The best components
Guarantee
The best, experienced, fast device service
The best heating pumps on the market
Trust professional advice and a high-quality device

Recuperation + free device selection

The DEFRO air handling unit is perfect for maintaining high air quality in your home. With advanced technology and energy efficiency, DRX not only provides comfort, but also savings in the long run, creating a friendly environment for your family.

High quality
The best components
Guarantee
The best, experienced, fast device service