Wyszukaj Znajdź dystrybutora 509 702 720 Facebook Kalkulator Kotły C.O. Kalkulator Pompy Ciepła

Euro 2024 zbliża się wielkimi krokami

Kibicuj naszej reprezentacji razem z Defro

Euro 2024 z Defro

Obstawiaj swoje wyniki na EURO 2024! Kliknij tutaj, żeby pobrać plakat.

Euro 2024 już trwa, a emocje sportowe sięgają zenitu . Kibicujemy naszej reprezentacji w najważniejszym piłkarskim turnieju Europy.

Wspieraj naszych piłkarzy razem z Defro! Wspólnie możemy tworzyć niesamowitą atmosferę i dopingować naszych zawodników. Niech każdy mecz będzie świętem futbolu, pełnym pasji, emocji i sportowej rywalizacji.

Dołącz do nas, bądź częścią tego wyjątkowego wydarzenia i pokażmy, że polscy kibice są najlepsi na świecie!

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„POKAŻCIE, JAK KIBICUJECIE”

§ 1 Organizator i czas trwania konkursu

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w konkursie fotograficznym „POKAŻCIE, JAK KIBICUJECIE” (dalej „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest DEFRO R. Dziubeła sp.k. 26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A, nr KRS: 0000620901, NIP: 9591968493, REGON: 363378898 (dalej „Organizator”).
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 16 czerwca 2024 r. i trwać będzie do dnia 22 sierpnia 2024 r.
 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału:
  – pracownicy oraz współpracownicy Organizatora,
  – osoby najbliższe wobec osób wymienionych powyżej, to jest osoby będące wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
 3. Warunkiem udziału w Konkursie jest łączne spełnienie:
  – przystąpienie do Konkursu poprzez publikację zdjęć na profilu Facebook Organizatora tj. www.facebook.com/defroheat, według zasad opisanych w § 3 poniżej,
  – akceptacja niniejszego Regulaminu.

 

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu

 1. Każdy Uczestnik biorący udział w niniejszym Konkursie umieszcza pod postami Konkursowymi na Facebooku, w sekcji komentarzy, kreatywne zdjęcia w ramach hasła – POKAŻCIE, JAK KIBICUJECIE.
 2. Posty Konkursowe będą publikowane przez Organizatora w dniach meczów EURO 2024: 16, 21 i 25 czerwca 2024 r. oraz 9, 10 i 14 lipca 2024 r.
 3. Z komentarzy pod każdym postem Konkursowym zostanie wyłoniony jeden zwycięzca, a z komentarzy pod postem w dniu meczu finałowego – 14 lipca 2024 r. – zostaną wyłonieni dwaj zwycięzcy.
 4. Pod każdym postem, w sekcji komentarzy, w każdym dniu wskazanym powyżej, można publikować kreatywne zdjęcia do godziny 23:59 danego dnia.
 5. Edycja komentarzy jest niedozwolona, edytowane komentarze nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu Laureatów.

Nagrody

Nagrodami w konkursie jest 7 piłek Adidas Fusballliebe z autografem Szymona Marciniaka. Każdy zwycięzca otrzyma jedną Nagrodę.

 

§ 4 Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Wyboru wszystkich siedmiu zwycięzców (czyli zwycięskich zdjęć w każdym dniu wskazanym w § 3 ust. 2 powyżej, przy czym w dniu 14 lipca 2024 r., nagrodzonych zostanie dwóch Uczestników), dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
 2. Rozstrzygnięcie całego Konkursu nastąpi jednorazowo w terminie do 22 lipca 2024 r.
 3. Komisja Konkursowa dokona wyboru prac według swobodnego uznania zgodnie z kryteriami określonymi poniżej.
 4. Komisja Konkursowa oceniając zdjęcia kieruje się następującymi kryteriami: zgodność zdjęcia z tematem konkursu, samodzielność wykonania zdjęcia, estetyka zdjęcia i inwencja twórcza, kreatywność. Komisja Konkursowa sporządzi protokół, podpisany przez jej członków, zawierający rozstrzygnięcie Konkursu.
 5. Zwycięzców niniejszego konkursu poinformuje pracownik Organizatora, przy wykorzystaniu komunikatora na portalu Facebook.
 6. Organizator zastrzega, że zobowiązany jest do poinformowania tylko zwycięzców niniejszego Konkursu. Tym samym Uczestnicy, którzy nie dostaną informacji na portalu Facebook nie zajęli nagradzanych miejsc.
 7. Zwycięzcy zostaną poproszeni o podanie danych adresowych w terminie 5 dni od dnia otrzymania powiadomienia poprzez portal Facebook. Dane powinny zostać przesłane w wiadomości zwrotnej na portalu Facebook lub drogą mailową. Jeżeli w terminie 5 dni od dnia powiadomienia, zwycięzca nie wskaże danych adresowych – przyjmuje się, że zwycięzca rezygnuje z Konkursu oraz z wygranej. W takiej sytuacji nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.

§ 5 Odbiór nagrody

 1. Organizator wyklucza możliwość zamiany nagrody w niniejszym Konkursie na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
 2. Jedna osoba może wygrać jedną nagrodę w niniejszym Konkursie.
 3. Przekazywanie nagród odbywać się będzie na koszt Organizatora.
 4. Warunkiem wydania nagród jest podanie swoich danych adresowych w terminie podanym w § 4 ust. 7 powyżej.
 5. Wysłanie nagrody nastąpi w terminie do dnia 22 sierpnia 2024 r.
 6. Nagrody zostaną wysłane pocztą kurierską pod adres wskazany przez danego zwycięzcę na terenie Polski. W przypadku wysyłek zagranicznych zwycięzca pokrywa koszty wysyłki nagrody.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez Uczestnika Konkursu danych adresowych oraz innych danych służących do identyfikacji Uczestnika oraz za wszelkie zmiany tych danych oraz za wynikające z tego nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody.

 

§ 6 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje (dalej „Reklamacja”) dotyczące Konkursu należy przesłać w formie pisemnej, listem poleconym do Organizatora na adres: DEFRO R. Dziubeła sp.k. 26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A, nr KRS: 0000620901, NIP: 9591968493, REGON: 363378898, e-mail: marketing@defro.pl, z dopiskiem „POKAŻCIE, JAK KIBICUJECIE – reklamacja” w terminie 7 dni od dnia wykrycia podstaw do wniesienia reklamacji, nie później jednak niż do 22 sierpnia 2024 r. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminów nie będą rozpatrywane. Decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja w terminie 14 dni od daty wniesienia Reklamacji.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres i powód reklamacji. O wyniku Reklamacji uczestnik zostanie poinformowany na podany przez niego w Reklamacji adres w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania Reklamacji przez Organizatora.

 

§ 7 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest firma: DEFRO R. Dziubeła spółka komandytowa, z siedzibą w Rudzie Strawczyńskiej, adres: Ruda Strawczyńska 103A, 26-067 Strawczyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000620901, posiadająca numer NIP: 9591968493, oraz REGON: 363378898, zwana dalej „Administratorem”.
 2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych pocztą elektroniczną poprzez adres e-mail: iod@defro.pl.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu w celu:
  – wykonania umowy zawartej w trybie akceptacji regulaminu, realizacji postanowień regulaminu Konkursu, komunikacji z Uczestnikami oraz wydania nagród laureatom – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”);
  – realizacji obowiązków prawnych w związku z organizacją Konkursu, w szczególności w celu prowadzenia sprawozdawczości, wydania nagród, rozpatrywania reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych: nick w serwisie facebook.com, imię i nazwisko, a w przypadku laureatów Konkursu: adres (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), numer telefonu, adres e-mail.
 5. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników Konkursu przez czas trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa.
 6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do jego danych Uczestnika, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych. Uczestnikowi Konkursu przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być przekazywane współpracującym z Administratorem podmiotom, w szczególności dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej (w szczególności dostawcom oprogramowania komputerowego do prowadzenia serwisów, dostawcom poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcom oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi).
 8. Podanie przez Uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest niezbędne do uczestnictwa w Konkursie oraz wydania nagród. Konsekwencją braku podania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie oraz wydania nagród.

 

§ 8 Prawa autorskie i wizerunek

 1. Umieszczenie komentarzy pod postami na platformie Facebook jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Facebook.
 2. Organizator nie nabywa praw autorskich do zdjęć umieszczanych przez Uczestników ani nie nabywa prawa do wykorzystania z wizerunku.
 3. Jednakże Organizator ma prawo zdjęcia przesłane przez zwycięskich Uczestników opublikować na platformie Facebook w osobnym zbiorczym poście – na co wszyscy Uczestnicy wyrażają zgodę.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez Uczestników Konkursu.
 2. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.defro.pl/euro2024
 3. Biorący udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Zgodnie z art. 21 ust 1 pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są wartości wygranych w niniejszym Konkursie.
 6. Wszelkie spory powstałe w związku z Konkursem lub postanowieniami niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sądy powszechne miejscowo właściwe według obowiązujących przepisów prawa.

Masz więcej pytań?

Chcesz zapytać o zniżkę?

Potrzebujesz doboru urządzenia?

Chcąc zainstalować nowe źródło ciepła warto zwrócić uwagę na urządzenia marki DEFRO, polskiego producenta z długoletnim doświadczeniem w branży grzewczej. Nasi specjaliści pomogą dobrać odpowiedni kocioł i jego moc, a dystrybutorzy i instalatorzy zajmą się montażem i uruchomieniem. Tobie pozostanie tylko cieszyć się ciepłem i wygodą obsługi urządzeń Defro. Sieć dystrybucji naszych produktów podzielona jest na regiony, za które odpowiedzialni są kierownicy i handlowcy.

Przestaw się na ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie

Najlepsze urządzenia grzewcze na rynku

Odkryj gamę urządzeń grzewczych od Defro. Zaufaj polskiej marce, która doskonale zrozumiała specyficzne potrzeby naszego klimatu. Nasze pompy ciepła, kotły na biomasę, gazowe czy elektryczne są wyjątkowe, bo powstały w oparciu o lata doświadczeń na polskim rynku. Dodatkowo, oferujemy tradycyjne rozwiązania, takie jak kotły na ekogroszek czy zgazowujące drewno, dostosowane do naszych lokalnych oczekiwań i wymagań. Wybierz rozwiązanie, które idealnie pasuje do Twojego domu i ciesz się komfortowym ciepłem już teraz.

Wysoka jakość
Najlepsze komponenty
Gwarancja
Serwis na terenie całej Polski
Najlepsze urządzenia grzewcze na rynku
Zaufaj profesjonalnemu doradztwu i wysokiej jakości urządzeniom

Rekuperacja + darmowy dobór urządzenia

Centrala wentylacyjna DEFRO doskonale radzi sobie z utrzymaniem wysokiej jakości powietrza w Twoim domu. Dzięki zaawansowanej technologii i efektywności energetycznej, DRX zapewnia nie tylko komfort, ale także oszczędności na dłuższą metę, tworząc przyjazne środowisko dla Twojej rodziny.

Wysoka jakość
Najlepsze komponenty
Gwarancja
Serwis na terenie całej Polski