Wyszukaj Znajdź dystrybutora 509 702 720 Facebook Kalkulator Kotły C.O. Kalkulator Pompy Ciepła

Polityka Prywatności

Zapoznaj się z polityką prywatności witryny Defro

Polityka Prywatności

W celu zapewnienia przejrzystości i rzetelności realizowanych przez naszą Spółkę procesów przetwarzania danych osobowych poniżej zamieszczamy obowiązujące w Defro R. Dziubeła spółka komandytowa z siedzibą w Rudzie Strawczyńskiej zasady ochrony danych osobowych ustanowione zgodnie z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1).

W swojej działalności przywiązujemy dużą uwagę do kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych i ochroną informacji, nie tylko ze względu na to, że obowiązek taki nakładają na nas przepisy prawne, ale przede wszystkim dlatego, że sami szanujemy prawo do prywatności i wierzymy, że to jeden z ważniejszych elementów dobrej współpracy i budowania zaufania oraz dobrego wizerunku naszej firmy.

Spis treści

1. Administartor danych

Administratorem danych osobowych jest Spółka pod firmą DEFRO R. Dziubeła Spółka komandytowa z siedzibą w Rudzie Strawczyńskiej 103 A, 26-067 Strawczyn, NIP 9591968493 – dalej DEFRO.  Administrator to podmiot, który decyduje o celach
 i środkach przetwarzania danych osobowych. 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się z nami listownie, na wskazany powyżej adres, a także kierując korespondencję e-mail do wyznaczonego w naszej firmie inspektora ochrony danych (IOD) – iod@defro.pl

2. Jakie dane przetwarzamy

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony www.defro.pl  nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
 • Ponadto przetwarzamy następujące dane uzyskane bezpośrednio od użytkownika strony:
 • imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu w przypadku osób kontaktujących się za pośrednictwem formularzy elektronicznych, kierujących zapytania, wypełniających ankietę doboru pompy ciepła lub zamawiających plan rekuperacji;
 • dane pozwalające na identyfikację posiadanego sprzętu  w przypadku zgłoszeń  serwisowych;
 • dane dotyczące nieruchomości/budynku, rodzaju stosowanego ogrzewania, ilości zamieszkałych osób – w przypadku skorzystania z ankiety dotyczącej doboru pompy ciepła lub rekuperacji;
 • dane przekazane w przypadku jeśli użytkownik zdecyduje się na komunikację za pośrednictwem czatu;

Ponadto przetwarzamy następujące dane uzyskane bezpośrednio od użytkownika strony:

 • imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu w przypadku osób kontaktujących się za pośrednictwem formularzy elektronicznych, kierujących zapytania, wypełniających ankietę doboru pompy ciepła lub zamawiających plan rekuperacji;
 • dane pozwalające na identyfikację posiadanego sprzętu  w przypadku zgłoszeń  serwisowych;
 • dane dotyczące nieruchomości/budynku, rodzaju stosowanego ogrzewania, ilości zamieszkałych osób – w przypadku skorzystania z ankiety dotyczącej doboru pompy ciepła lub rekuperacji;
 • dane przekazane w przypadku jeśli użytkownik zdecyduje się na komunikację za pośrednictwem czatu;

3. Cel przetwarzania danych

Firma DEFRO jest jednym z największych w Europie kotłów c.o. na paliwa stałe. W związku z realizacją naszego celu biznesowego przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

CEL PRZETWARZANIAPODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCHCZAS PRZECHOWYWANIA
Działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z klientem lub kontrahentem, w zakresie działalności administratora, w tym także w celu prowadzenia szkoleń autoryzacyjnych, produktowych
W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w momencie zawierania umowy.
art. 6 ust. 1 lit. b RODO
(dot. klientów/kontrahentów);
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(dot. osób współpracujących z nami w imieniu klienta/kontrahenta).
(za prawnie uzasadniony interes Administratora uznaje się potrzebę kontaktu z klientami/pracownikami/ współpracownikami klientów i kontrahentów w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji, w tym kontaktu z uczestnikiem szkolenia w celu przekazania informacji organizacyjnych na temat szkolenia oraz materiałów poszkoleniowych)
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z:
a. dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co do zasady maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),
b. wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych (tj. co do zasady przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku),
c. dane dla celów marketingowych: do czasu wniesienia sprzeciwu, czyli okazania nam w dowolny sposób, że nie chce Pani/Pan pozostawać z nami w kontakcie ani otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach, ewentualnie do czasu przedawnienia roszczeń
Przygotowywanie projektów planu rekuperacji lub doboru pompy ciepła
(z inicjatywy użytkownika strony internetowej)
art. 6 ust. 1 lit. a RODODo czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy
 
Zgoda może być nieodpłatnie cofnięta w dowolnym momencie poprzez email biuro@defro.pl.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 
Ustalenie, dochodzenie roszczeń oraz obrona przed takimi roszczeniamiart. 6 ust. 1 lit. f RODO
(za prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora uznaje się podejmowanie działań w celu dochodzenia roszczeń oraz obronę przed roszczeniami – w tym zakresie gromadzone są dane klienta/kontrahenta, ich pracowników i współpracowników w zakresie niezbędnym do dochodzonych roszczeń lub obrony przed nimi).
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(za prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora uznaje się podejmowanie działań w celu dochodzenia roszczeń oraz obronę przed roszczeniami – w tym zakresie gromadzone są dane klienta/kontrahenta, ich pracowników i współpracowników w zakresie niezbędnym do dochodzonych roszczeń lub obrony przed nimi.
Archiwizowanie dokumentów dotyczących zawieranych umów, w tym dokumentów rozliczeniowychart. 6 ust. 1 lit. c i f RODODo czasu wypełnienia przez DEFRO poszczególnych obowiązków prawnych związanych z przechowywaniem dokumentów, a określonych w poszczególnych przepisach prawnych. W odniesieniu do dokumentów, których przechowywanie nie zostało określone wprost w przepisach prawnych, przez czas możliwy do dochodzenia roszczeń zgodnie z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
Prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej.art. 6 ust. 1 lit. c RODOPrzez czas do wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych (co do zasady przez 5 lat po roku, w którym wystąpiło zdarzenie prawne, które obligowało do wystawienia dokumentu księgowego).
Prowadzenie działań marketingowych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, o jakich mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawie Prawo telekomunikacyjne.art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(za prawnie uzasadniony interes uznaje się prowadzenie działań marketingowych promujących produkty i usługi Defro)
Do czasu wniesienia sprzeciwu, o jakim mowa w art. 21 RODO i wskazania nam w dowolny sposób, że nie chcą Państwo już otrzymywać takich informacji.
Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, o jakich mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawie Prawo telekomunikacyjne, w tym w szczególności poprzez e-mail, SMS, bezpośredni kontakt telefoniczny, a także wysyłkę newslettera do kontrahentówart. 6 ust. 1 lit. f  RODO
W przypadku prowadzenia marketingu z wykorzystaniem numeru telefonu lub adresu e-mail administrator uzyska zgodę na kanał komunikacji zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub ustawą – Prawo telekomunikacyjne.
(za prawnie uzasadniony interes uznaje się prowadzenie działań marketingowych promujących)
Do czasu wniesienia sprzeciwu, czyli okazania nam w dowolny sposób, że nie chcą Państwo pozostawać z nami w kontakcie ani otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach, ewentualnie do czasu przedawnienia roszczeń.
Prowadzenie komunikacji w formie tradycyjnej oraz elektronicznejart. 6 ust. 1 lit. f  RODO
za prawnie uzasadniony interes administratora uznaje się prowadzenie badania oceny jakości świadczonych usług, badanie rynku i potrzeb.
Przez okres niezbędny do załatwienia sprawy/udzielenia odpowiedzi lub dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.
Prowadzenie procesów rekrutacyjnychart. 6 ust. 1 lit. a oraz c RODO
dot. kandydatów na pracowników
art. 6 ust.1 lit. a oraz b RODO
dot. kandydatów na współpracowników)
Do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego na konkretne stanowisko, a w przypadku wyrażenia zgody przez kandydata na przetwarzanie jego danych na potrzeby innych procesów rekrutacyjnych – nie dłużej niż 12 miesięcy.
Monitoring wizyjny na terenie DEFRO
w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz zachowania bezpieczeństwa informacji.
art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO
Prowadzenie kontroli dostępu dla osób przebywający na terenie siedziby Defro jest naszym uzasadnionym interesem, a w przypadku pracowników wynika z przepisu prawa (art.222KP).
Utrwalone nagrania obrazu są przechowywane przez czas max. do 3 miesięcy albo wniesienia uzasadnionego sprzeciwu. Wyjątek stanowią przypadki, gdy nagranie stanowi dowód w prowadzonym postępowaniu przez organy ścigania/wymiaru sprawiedliwości (w takim przypadku do momentu prawomocnego zakończenia takiego postępowania, albo wniesienia sprzeciwu).
Kontakt w ramach formularzy kontaktowychart. 6 ust. 1 lit. f RODO
komunikacja z Tobą i udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość wybranym przez Ciebie kanałem komunikacji (za prawnie uzasadniony interes administratora uznaje się właściwą obsługę naszych Klientów, w tym udzielanie odpowiedzi na kierowane do nas zapytania).
art. 6 ust. 1 lit. b RODO
w zależności od treści komunikacji, w przypadku konieczność podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem stosownej umowy
Przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi lub dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.
Prowadzenie kontaktu telefonicznego
 
 
 
 
 
 
Rozmowy kierowane na numer telefonu centrali oraz numer infolinii serwisowej są  nagrywane – na początku rozmowy przekazywana jest stosowna informacja. Nagrania są dostępne wyłącznie dla pracowników Administratora oraz osób obsługujących infolinię Administrator
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(za prawnie uzasadniony interes administratora uznaje się właściwą obsługę naszych Klientów, w tym umożliwienie kontaktu z Defro)

Dane osobowe w postaci nagrania rozmowy są przetwarzane:
w celach związanych z obsługą klientów i interesantów za pośrednictwem infolinii, jeśli Administrator udostępnia taką usługę – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do świadczenia usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
w celu monitorowania jakości obsługi i weryfikacji pracy konsultantów obsługujących infolinię, jak również w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na dbaniu o jak najwyższą jakość obsługi na rzecz klientów i interesantów, a także pracy konsultantów oraz prowadzenie analiz statystycznych dotyczących komunikacji telefonicznej.
do czasu załatwienia sprawy
 
 
 
 
 
 
Przez okres 6 miesięcy liczony od miesiąca następującego po miesiącu, w którym utrwalono nagranie albo do momentu wniesienia sprzeciwu. Wyjątek stanowią przypadki, gdy nagranie stanowi dowód
w prowadzonym postępowaniu przez organy ścigania/wymiaru sprawiedliwości
(w takim przypadku do momentu prawomocnego zakończenia takiego postępowania).
Czat
(dot. Twoich danych  osobowych, które przekazujesz za pośrednictwem Chata umieszczonego na stronie internetowej  www.defro.pl)
– obsługa zapytania poprzez czat – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
(za prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, uznaje się właściwą obsługę oraz umożliwienie kontaktu klientom/kontrahentam oraz potencjalnym klientom oraz udzielenie im żądanych informacji),
– w zależności od treści komunikacji, podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem stosownej umowy;
– podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do czasu zakończenia komunikacji z Tobą lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.
Przetwarzanie plików cookieart. 6 ust. 1 lit. f RODO
(za prawnie uzasadniony interes uznaje się umożliwienie działania podstawowych funkcji strony oraz dostosowanie treści stron internetowych do potrzeb użytkowników, w tym w celach marketingowych, statystycznych, optymalizacja korzystania z serwisów internetowych)
Dane są przetwarzane przez okresy wskazane w  Polityce plików cookies lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
W celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych
(np. wymiana wizytówek, wysyłka życzeń okolicznościowych, wymiana informacji, w tym danych osobowych na ventach branżowych, spotkaniach biznesowych)
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(za prawnie uzasadniony interes administratora uznaje się tworzenie sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą)
Do czasu wniesienia sprzeciwu, o jakim mowa w art. 21 RODO i wskazania nam w dowolny sposób, że nie chcą Państwo już otrzymywać takich informacji.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych, w zależności od celu przetwarzania może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem do zawarcia umowy. W zakresie, w jakim chcą Państwo korzystać z usług firmy DEFRO podanie danych będzie niezbędne w celu zawarcia umowy, a także w celu wywiązania się przez nas z obowiązków prawnych. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy. We wszystkich pozostałych celach ich podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości podjęcia przez DEFRO stosownych działań w zakresie, w jakim nie wyrazili Państwo podania danych.

3. Odbiorcy danych

Państwa dane firma DEFRO może ujawniać:

 • podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą współpracującym i wspierającym DEFRO w zakresie usług świadczonych na rzecz klientów – w szczególności w zakresie usług serwisowych, montażowych, dostawczych, kurierskich, hostingowych,
 • podmiotom gospodarczym współpracującym z DEFRO w zakresie usług konsultingowych, finansowych, prawnych,  w tym kancelariom prawnym, firmom audytorskim, firmom szkoleniowym, doradczym, a także agencjom rekrutacyjnym;
 • podmiotom gospodarczym wspierającym DEFRO w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, podmiotom współpracującym w kampaniach marketingowych;
 • bankom w zakresie prowadzonych rozliczeń;

Dane osobowe mogą być także przekazywane organom państwowym i innym uprawnionym na podstawie stosownych przepisów prawnych i w zakresie w przepisach prawnych wskazanych.

4. Przekazywanie danych do Państw trzecich

DEFRO przetwarza dane wyłącznie na terenie państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nie przekazuje ich do państw trzecich. Niemniej ze względu na technologie przetwarzania danych wykorzystywaną przez Microsoft Ireland Operations Limited z siedzibą w Dublinie, będącego podmiotem przetwarzającym dla Defro, Państwa  dane osobowe mogą być przetwarzane poza EOG, przy czym operacje takie opierają się na Standardowych klauzulach umownych, opracowanych w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej z dnia 4 czerwca 2021 r. (2021/914).

5. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu, o jakim mowa w RODO.

6. Uprawnienia osób, których dane dotyczą w zakresie przetwarzania danych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowychprzysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych zgodnie z art. 16 RODO;
 • prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21 RODO;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w sytuacji gdy Twoje dane są przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zakres każdego z tych praw i sytuacje, w których możesz z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możesz skorzystać, zależeć będzie od podstawy prawnej i celu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Ponadto osobie, której dane są przetwarzane przez DEFRO przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat Urzędu Ochrony Danych Osobowych i sposobu wnoszenia skargi można znaleźć na stronie: www.uodo.gov.pl

8. Przetwarzanie danych osobowych dzieci

Nasz serwis nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 16 roku życia.

9. Czy chcemy przetwarzać szczególnej kategorii dane?

Nie chcemy, dlatego prosimy do naszych Użytkowników, aby przy udostępnianiu swoich danych osobowych kierowali się rozwagą w szczególności, aby nigdy nie przekazywali szczególnych kategorii danych, np. dot. stanu zdrowia, pochodzenia rasowego, poglądów politycznych i innych wymienionych w art. 9 RODO.

10. Zabezpieczenia

Internet nigdy nie będzie całkowicie bezpiecznym miejscem. Dokładamy jednak starań, aby Twoje dane osobowe były w naszych systemach odpowiednio zabezpieczone. Wdrożyliśmy szereg rozwiązań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych.
Oto przykłady:

 • Używamy szyfrowania danych, zapór systemowych (firewall) czy oprogramowania antywirusowego.
 • Na bieżąco monitorujemy systemy informatyczne i stosujemy procedury bezpieczeństwa.
 • Wdrożyliśmy także procedurę na wypadek wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych.

Poinformujemy Cię o każdym zdarzeniu związanym z przetwarzaniem Twoich danych, jeżeli stwierdzimy, że powoduje ono wysokie ryzyko naruszenia Twoich praw i wolności.

11. Dlaczego stosujemy monitoring wizyjny w naszej siedzibie

Jeżeli zdecydujesz się odwiedzić nas w naszej siedzibie zwróć uwagę, że jest ona objęta systemem monitoringu wizyjnego (zarówno teren zewnętrzny jak wnętrze budynków). Monitoring stosowany jest na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, aby chronić mienie,  zapewnić bezpieczeństwo . Źródłem danych są zapisy z kamer systemu monitoringu, które są umieszczone wewnątrz i na zewnątrz budynku. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Przysługujące ci prawo dostępu do treści Twoich danych podlega ograniczeniu z uwagi na ryzyko naruszenia praw i wolności innych osób zarejestrowanych przez kamery systemu monitoringu.

12. Mechanizm cookie. Odnośniki do innych stron.

Niektóre obszary i funkcje Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze osoby odwiedzającej Stronę, identyfikujące ją w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja oraz nieusuwanie ich z dysku.

Szczegółowe informacje na temat plików cookies znajdują się w Polityce cookies.

13. Zmiana polityki prywatności.

Niniejszą wersję ostatnio zaktualizowano dnia 02.11.2023 r. Co jakiś czas, możemy zmieniać niniejszą Politykę, o czym poinformujemy aktualizując ten dział.

Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Serwisu. Zachowujemy również poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności w archiwum, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie się z nimi.

Masz więcej pytań?

Chcesz zapytać o zniżkę?

Potrzebujesz doboru urządzenia?

Chcąc zainstalować nowe źródło ciepła warto zwrócić uwagę na urządzenia marki DEFRO, polskiego producenta z długoletnim doświadczeniem w branży grzewczej. Nasi specjaliści pomogą dobrać odpowiedni kocioł i jego moc, a dystrybutorzy i instalatorzy zajmą się montażem i uruchomieniem. Tobie pozostanie tylko cieszyć się ciepłem i wygodą obsługi urządzeń Defro. Sieć dystrybucji naszych produktów podzielona jest na regiony, za które odpowiedzialni są kierownicy i handlowcy.

Przestaw się na ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie

Najlepsze urządzenia grzewcze na rynku

Odkryj gamę urządzeń grzewczych od Defro. Zaufaj polskiej marce, która doskonale zrozumiała specyficzne potrzeby naszego klimatu. Nasze pompy ciepła, kotły na biomasę, gazowe czy elektryczne są wyjątkowe, bo powstały w oparciu o lata doświadczeń na polskim rynku. Dodatkowo, oferujemy tradycyjne rozwiązania, takie jak kotły na ekogroszek czy zgazowujące drewno, dostosowane do naszych lokalnych oczekiwań i wymagań. Wybierz rozwiązanie, które idealnie pasuje do Twojego domu i ciesz się komfortowym ciepłem już teraz.

Wysoka jakość
Najlepsze komponenty
Gwarancja
Serwis na terenie całej Polski
Najlepsze urządzenia grzewcze na rynku
Zaufaj profesjonalnemu doradztwu i wysokiej jakości urządzeniom

Rekuperacja + darmowy dobór urządzenia

Centrala wentylacyjna DEFRO doskonale radzi sobie z utrzymaniem wysokiej jakości powietrza w Twoim domu. Dzięki zaawansowanej technologii i efektywności energetycznej, DRX zapewnia nie tylko komfort, ale także oszczędności na dłuższą metę, tworząc przyjazne środowisko dla Twojej rodziny.

Wysoka jakość
Najlepsze komponenty
Gwarancja
Serwis na terenie całej Polski