Wyszukaj Znajdź dystrybutora 509 702 720 Facebook Kalkulator Kotły C.O. Kalkulator Pompy Ciepła

Regulamin świadczenia usług

Zapoznaj się regulaminem witryny Defro

Definicje pojęć użytych w Regulaminie

1.1.     Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017, poz. 1219 z późn. zm.);

1.2.     adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

1.3.     informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do proponowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zaleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;

1.4.     system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1489, z późn. zm.);

1.5.     świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

1.6.     środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumienia się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi a w szczególności pocztą elektroniczną;

1.7.     usługodawca – DEFRO;

Usługi drogą elektroniczną świadczone są przez DEFRO pod adresem: www.defro.pl.

Usługodawca świadczy następujące usługi drogą elektroniczną, w szczególności:

2.1.     FORMULARZ KONTAKTOWY

2.2.     FORMULARZ OPINII

2.3.     FORMULARZ SERWISOWY

2.4.     FORMULARZ DOBORU URZDZENIA

[2.5      formularz kontaktowo serwisowy (prośba o kontakt z Serwisantem Defro) ] –> W trakcie weryfikacji

Formularz kontaktowy

Usługa formularz kontaktowy – polega na kierowaniu do Usługodawcy za pośrednictwem formularza kontaktowego wiadomości i pytań dotyczących tematyki związanej ściśle z działalnością DEFRO. Wysłanie wiadomości możliwe jest dopiero po wyrażeniu przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu jego obsługi poprzez podanie imienia, wybraniu rodzaju zgłoszenia i jednego ze sposobów, za pośrednictwem którego Usługobiorca chce, aby się z nim skontaktować w celu udzielenia odpowiedzi– numeru telefonu lub adresu e-mail. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Udzielenie odpowiedzi jest nieodpłatne.

Formularz serwisowy

Usługa formularz serwisowy– polega na kierowaniu do Usługodawcy za pośrednictwem formularza serwisowego wiadomości i pytań dotyczących tematyki związanej ściśle z działalnością DEFRO oraz jej produktami. Wysłanie wiadomości możliwe jest dopiero po wyrażeniu przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu jego obsługi poprzez podanie imienia, numeru seryjnego, plików związanych ze zgłoszeniem (zdjęcie szkody, protokół szkody) i jednego ze sposobów, za pośrednictwem którego Usługobiorca chce, aby się z nim skontaktować w celu udzielenia odpowiedzi– numeru telefonu lub adresu e-mail. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Udzielenie odpowiedzi jest nieodpłatne. Do wysłania wiadomości do Usługodawcy konieczne jest zaakceptowanie wymaganej Polityki prywatności oraz zgoda na przetwarzanie danych w celach Handlowych. Poprzez wybrany przez Usługobiorcę sposób komunikacji, Dział Serwisu lub Infolinia Serwisowa może podjąć próby nawiązania kontaktu w celu doprecyzowania lub rozwiązania problemu. Usługobiorca, w przypadku braku zgody na wysłanie danych za pomocą formularza zgłoszeniowego, może to zrobić bezpośrednio wysyłając e-mail na adres: serwis@defro.pl lub dzwoniąc na Infolinię Serwisową.

Zgłoszenie powinno zawierać niezbędne dane:

 • Dane zgłaszającego: Imię i Nazwisko, adres z dokładnym kodem pocztowym.
 • Numer telefonu.
 • Typ / Model Urządzenia (umieszczony na tabliczce znamionowej).
 • Moc urządzenia [kW] (umieszczona na tabliczce znamionowej).
 • Numer seryjny (umieszczony na tabliczce znamionowej).
 • Opis stwierdzonej wady.
 • W przypadku uszkodzenia elementów lub wymiany części, zalecamy załączenie zdjęć będących naprowadzeniem do szybkiego usunięcia problemu.

Formularz opinii

Usługa opinia – polega na umożliwieniu Usługobiorcy przesłania do Usługodawcy indywidualnych opinii o jakości świadczonych usług i oferowanych towarach.  Wysłanie opinii możliwe jest po podaniu przez Usługobiorcę w formularzu treści opinii. Jeżeli Usługobiorca chce, aby DEFRO skontaktowało się z nim w celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie zamieszczonej opinii powinien zamieścić informację o numerze telefonu lub adresu e-mail, za pośrednictwem którego ma nastąpić nawiązanie kontaktu. Usługobiorca może zamieścić dodatkowe dane w opinii, jak np. zdjęcie produktu, swoje imię, nazwisko. Podanie tych danych oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w związku i na potrzeby związane z uzyskaniem szczegółowej opinii lub na nawiązanie kontaktu z Usługobiorcą. Zamieszczanie opinii i odpowiadanie na przesłane opinie jest nieodpłatne.

Formularz doboru Rekuperacji / Pomp ciepła

Usługa doboru rekuperacji / pomp ciepła – polega na kierowaniu do Usługodawcy za pośrednictwem formularza doboru urządzenia wiadomości i pytań dotyczących tematyki związanej ściśle z działalnością DEFRO oraz produktem. Wysłanie wiadomości możliwe jest dopiero po wyrażeniu przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu jego obsługi poprzez podanie w pierwszym etapie imienia i jednego ze sposobów, za pośrednictwem którego Usługobiorca chce, aby się z nim skontaktować w celu udzielenia odpowiedzi– numeru telefonu lub adresu e-mail.  W drugim etapie wypełniania formularza Usługodawca jest zobowiązany do podania informacji technicznych projektu domu, jego wymiarów i załączenia planu domu. Reszta pól jest nieobowiązkowa. W trzecim etapie Usługobiorca może wpisać treść wiadomości. W ostatnim etapie jest pole akceptacji polityki RODO oraz Polityki prywatności. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Udzielenie odpowiedzi jest nieodpłatne. Usługobiorca, w przypadku braku zgody na wysłanie danych za pomocą formularza zgłoszeniowego, może to zrobić bezpośrednio wysyłając e-mail na adres: rekuperacja@defro.pl lub dzwoniąc do kontaktu technicznego Działu Rekuperacji / Pomp ciepła.

Zapytanie powinno zawierać niezbędne dane:

 • Dane zgłaszającego: Imię i Nazwisko, Województwo.
 • Numer telefonu i/lub adres email.
 • Plik projektu domu lub link do projektu i informacje o wymiarach domu, wysokości domu
 • Treść wiadomości.

Korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną

Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, do przestrzegania którego Usługobiorca zobowiązuje się.

Korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka: zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie powodującego szkody, atakami hakerskimi. Zalecane jest posiadania przez Usługobiorcę np. programu antywirusowego lub podjęcie innych działań w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia takich i innych niepożądanych zdarzeń. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne będące następstwem wadliwego funkcjonowania sprzętu, jaki posiada Usługobiorca, a także za brak odpowiednich parametrów umożliwiających odbiór danych. Usługodawca nie ponosi także odpowiedzialności za ryzyko jakie związane jest z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, a tym samym za szkodę nie będącą następstwem jego winy albo zaniedbania, a także szkodę wyrządzoną w następstwie działania Usługobiorcy lub osób trzecich.

Wymagania techniczne: komputer, laptop, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu z przeglądarką internetową, dostęp do poczty elektronicznej, włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. Korzystając ze strony internetowej i usług Usługobiorca zobowiązany jest do niewykorzystywania ich w sposób niezgodny z prawem, do nienaruszania drób osobistych, praw autorskich Usługodawcy, a także osób trzecich. Usługobiorca nie ma obowiązku weryfikowania przekazywanych, udostępnianych treści wprowadzonych przez Usługobiorcę do systemów teleinformatycznych Usługodawcy, a w przypadku, gdy pozyska informację wskazującą na uzasadnione podejrzenie zaistnienie czynu zabronionego lub bezprawnego lub o działalności z tego typu zachowaniami związanymi, może usunąć taką treść, a także zawiesić dostęp Usługodawcy.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, które mogą powodować czasowe utrudnienia w dostępie do usług. Usługobiorcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia odszkodowawcze od Usługodawcy.

Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym, a Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania tych danych w tajemnicy. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności.

Reklamacje związane z nieodpłatnych świadczeniem usług drogą elektroniczną mogą być składane w formie elektronicznej na adres e-mail biuro@defro.pl , ze wskazanie opisu zaistniałego problemu. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni, w terminie tym udziela się Usługobiorcy odpowiedzi.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

Masz więcej pytań?

Chcesz zapytać o zniżkę?

Potrzebujesz doboru urządzenia?

Chcąc zainstalować nowe źródło ciepła warto zwrócić uwagę na urządzenia marki DEFRO, polskiego producenta z długoletnim doświadczeniem w branży grzewczej. Nasi specjaliści pomogą dobrać odpowiedni kocioł i jego moc, a dystrybutorzy i instalatorzy zajmą się montażem i uruchomieniem. Tobie pozostanie tylko cieszyć się ciepłem i wygodą obsługi urządzeń Defro. Sieć dystrybucji naszych produktów podzielona jest na regiony, za które odpowiedzialni są kierownicy i handlowcy.

Przestaw się na ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie

Najlepsze urządzenia grzewcze na rynku

Odkryj gamę urządzeń grzewczych od Defro. Zaufaj polskiej marce, która doskonale zrozumiała specyficzne potrzeby naszego klimatu. Nasze pompy ciepła, kotły na biomasę, gazowe czy elektryczne są wyjątkowe, bo powstały w oparciu o lata doświadczeń na polskim rynku. Dodatkowo, oferujemy tradycyjne rozwiązania, takie jak kotły na ekogroszek czy zgazowujące drewno, dostosowane do naszych lokalnych oczekiwań i wymagań. Wybierz rozwiązanie, które idealnie pasuje do Twojego domu i ciesz się komfortowym ciepłem już teraz.

Wysoka jakość
Najlepsze komponenty
Gwarancja
Serwis na terenie całej Polski
Najlepsze urządzenia grzewcze na rynku
Zaufaj profesjonalnemu doradztwu i wysokiej jakości urządzeniom

Rekuperacja + darmowy dobór urządzenia

Centrala wentylacyjna DEFRO doskonale radzi sobie z utrzymaniem wysokiej jakości powietrza w Twoim domu. Dzięki zaawansowanej technologii i efektywności energetycznej, DRX zapewnia nie tylko komfort, ale także oszczędności na dłuższą metę, tworząc przyjazne środowisko dla Twojej rodziny.

Wysoka jakość
Najlepsze komponenty
Gwarancja
Serwis na terenie całej Polski