Gwarancja 8+ Lipiec

Nie zwlekaj, skorzystaj z wydłużonej gwarancji

Kotły zakupione w terminie 20.07 –31.08.2020 będą objęte dodatkową 3 letnią gwarancją na szczelność wymiennika oraz dodatkową roczną gwarancją na sterownik. Promocja skierowana jest do ostatecznego nabywcy kotła, tj. użytkownika dokonującego zakupu urządzenia w dniach 20.07 –31.08.2020  


8+

Wydłużona gwarancja na szczelność wymiennika do 8 lat

 5 letnią gwarancja przedłużamy o 3 lata

 

 

 

 

3+

Wydłużona gwarancja na sterownik do 3 lat

 2 letnią gwarancję przedłużamy o 1 rok

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Promocji

DODATKOWE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU KOTŁA DEFRO W TERMINIE  20.07.2020  31.08.2020

 

 

I. ORGANIZATOR

Organizatorem promocji  „DODATKOWE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU KOTŁA DEFRO 
W TERMINIE 20.07.2020 – 31.08.2020 zwana dalej „Promocją” jest spółka pod firmą: DEFRO Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000620901, NIP: 9591968493, REGON: 363378898, adres korespondencyjny: 26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A(dalej jako: „Organizator”, „Producent” lub „DEFRO”).

 

II. MIEJSCE ORGANIZACJI PROMOCJI

Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Promocja realizowana jest wyłącznie w punktach sprzedaży prowadzonych przez Dystrybutorów DEFRO, lista Dystrybutorów DEFRO stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

III. CZAS TRWANIA PROMOCJI

 

Czas trwania Promocji: Promocja trwa w okresie od dnia 20.07.2020 r. do dnia 31.08.2020 r.

Czas trwania Promocji obejmuje zakupy promocyjne upoważniające do bezpłatnego przedłużenia gwarancji.

Czas trwania Promocji nie obejmuje: wydania Produktów, wydania Towarów Promocyjnych, terminu związanego z ewentualną procedurą reklamacyjną.

IV. UCZESTNICY PROMOCJI
1. Uczestnikami Promocji, zwani dalej Uczestnikami są: osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność 
do czynności prawnych, nieprowadzące działalności i prowadzące działalność gospodarczą,
2. Podmioty wskazane w pkt. 4.1 stają się Uczestnikami Promocji o ile w czasie trwania Promocji zakupią kocioł Defro (wzór zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu), wskazując w tym zamówieniu Produkt Promocyjny, który chcą nabyć w razem z Produktem.

 

V. CEL PROMOCJI

Promocja organizowana jest w celu uzasadnionej ekonomicznie strategii Organizatora DEFRO - Producenta kotłów. Promocja ma na celu wsparcie i zwiększenie sprzedaży kotłów wskazanych w pkt. VI.

 Niniejsza Promocja nie stanowi gry losowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.


VI. PRODUKTY, KTÓRYCH ZAKUP UPOWAŻNIA DO UDZIAŁU W PROMOCJI
1. Promocja obejmuje zakupione pojedyncze dowolne kotły wskazane poniżej, u Dystrybutora DEFRO wyłącznie 
w okresie Trwania Promocji tj. w terminie od dnia 20.07.2020 r. do dnia 31.08.2020 r.

Promocja dotyczy zakupu wszystkich kotłów automatycznych, spełniających wymagania 5 klasy i Ecodesignzwanych dalej Produktami - kotłami lub Produktem - kotłem: 

Przykład. W przypadku zakupu kotła Bio Slim w czasie trwania Promocji tj. 20.07.2020 r. do dnia 31.08.2020 r.Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do przedłużenia gwarancji o 3 lata na szczelność kotła i o 1 rok 
na sterownik. 

Poprzez zakupy promocyjne Produktu rozumiane jest:

zakup Produkt w terminie trwania Promocji 20.07.2020 r. do dnia 31.08.2020 r.
opłacenie zakupu Produktu na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze VAT.

 

2. Promocja nie obejmuje Produktów, których cena została obniżona przez Producenta w ramach wyprzedaży sezonowej. Promocja nie łączy się z innymi rabatami, promocjami i akcjami specjalnymi.
VII.  ZASADY PROMOCJI
1. Po spełnieniu warunków dotyczących dokonania zakupów promocyjnych Produktów - kotłów opisanych
w niniejszym Regulaminie Uczestnik ma możliwość bezpłatnego przedłużenia gwarancji:
a) dodatkowe 3 lata na szczelność kotła
b) dodatkowy 1 rok gwarancji na sterownik.
2. Promocja polega na możliwości bezpłatnego przedłużenia gwarancji przy jednoczesnym zakupie Produktu -  kotła.

Warunkiem zachowania dodatkowej gwarancji będzie okazanie prawidłowo wypełnionych dokumentów potwierdzających zakup Produktu-kotła w okresie trwania promocji tj.: 

Faktury Vat, którą uczestnik promocji otrzyma od Dystrybutora Defro
Certyfikatu potwierdzającego otrzymanie dodatkowej gwarancji wystawionego przez Dystrybutora Defro, 
wzór Certyfikatu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Powyższe dokumenty powinny być zachowane przez cały okres trwania gwarancji.

W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie poproszony o przedstawienie powyższych dokumentów.

3. Uczestnik w czasie trwania Promocji może wziąć udział w Promocji wielokrotnie jak również nabyć dowolną liczbę Produktów - kotłów.
4. Bezpłatne przedłużenie gwarancji na szczelność kotła i sterownik nie jest dostępne w regularnej sprzedaży,
a ich bezpłatne nabycie może nastąpić wyłącznie w czasie trwania Promocji po spełnieniu warunków Promocji.
5. Certyfikat potwierdzający otrzymanie dodatkowej gwarancji zostanie wydany Uczestnikowi Promocji 
wraz z Produktem bezpośrednio po dokonaniu zakupu w DEFRO, lub u Dystrybutora DEFRO. Certyfikat potwierdzający otrzymanie dodatkowej gwarancji zostanie wydany Uczestnikowi Promocji tylko i wyłącznie
jeśli Uczestnik Promocji dokona zakupu dowolnego kotła wskazanego w pkt.VI Regulaminu w okresie trwania Promocji i odbierze zamówiony kocioł nie później niż do 15 dni roboczych liczonych od dnia wpłynięcia zamówienia (w przypadku produktów nie znajdujących się na stanie magazynowym producenta termin może ulec wydłużeniu do 30 dni roboczych o czym Uczestnik zostanie poinformowany przez pracownika Dystrybutora DEFRO lub przez przedstawiciela handlowego DEFRO.

Certyfikat potwierdzający otrzymanie dodatkowej gwarancji może zostać dostarczony w inny sposób, sposób ten zostanie ustalony indywidualnie pomiędzy Uczestnikiem Promocji a Dystrybutorem DEFRO, wówczas Certyfikat potwierdzający otrzymanie dodatkowej gwarancji zostanie dostarczony Uczestnikowi nie później niż w ciągu 
30 dni od daty zakupu Produktu - kotła, którego zakup upoważnia do udziału w Promocji. Po dokonaniu zakupu Produktu - kocioł wybrany z listy wskazanej w pkt VI. niniejszego Regulaminu Uczestnik Promocji otrzyma dwa dokumenty, pierwszy - faktura dotycząca zakupu Produktu - wybranego kotła i drugi - Certyfikat potwierdzający otrzymanie dodatkowej gwarancji .

6. Informację o dostępności produktów promocyjnych Uczestnik Promocji przed dokonaniem zakupu promocyjnego może każdorazowo uzyskać Dystrybutora DEFRO lub Regionalnego Przedstawiciela Handlowego DEFRO - wykaz Przedstawicieli Handlowych zamieszczony jest na stronie DEFRO https://www.defro.pl/wszystkie-kontakty.html


VIII. 
KONSEKWENCJE PODATKOWE

Podmiot organizujący Promocję nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie
art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. w związku ze sprzedażą Towarów Promocyjnych za 1 zł. brutto 
(tj. z VAT).

  

IX. REKLAMACJE
1. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo składania reklamacji w terminie do dnia 15.12.2020 r. decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora Promocji. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji należy składać
na piśmie, wysyłając je e-mailowo na adres: biuro@defro.pl lub listem poleconym na adres: DEFRO Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A, 
z dopiskiem reklamacja „DODATKOWE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU KOTŁA DEFRO W TERMINIE 20.07.2020 – 31.08.2020 r. 
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, dokładny opis i powód reklamacji, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania. Reklamacje rozpatruje Organizator. W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Organizator wyśle listem poleconym odpowiedź na reklamację na wskazany przez uczestnika adres. Dla ważności odpowiedzi liczy się data stempla pocztowego. 
3. W przypadku nieuwzględnionych reklamacji Uczestnikom Promocji przysługuje prawo do składania roszczeń we właściwym sądzie.

 

Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą: DEFRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (adres: ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000620901, NIP: 9591968493, REGON: 363378898. 

 

Administrator danych osobowych informuje, że: 

 a. Dane osobowe pozyskane przez  Administratora danych osobowych w związku z przesłaną reklamacją dot.  PROMOCJI o nazwie DODATKOWE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU KOTŁA DEFRO 

W TERMINIE 20.07.2020  31.08.2020” są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowej Promocji, tj. w celu rozpatrzenia i odpowiedzi na reklamacje.

 b. Dane osobowe przetwarzane są w związku ze złożeniem reklamacji przez Uczestnika Promocji  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) – pkt. c) oraz art. 6 ust. 1 pkt. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019 poz.1781).

c. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.
d. Dane osobowe Uczestników Promocji mogą być przekazane przez Administratora danych osobowych  zgodnie z prawem na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom jedynie w celu przeprowadzenia postepowania reklamacyjnego, tj. podmiotom obsługującym Administratora danych osobowych i organizatora, prawnie i księgowo.
e. Dane Uczestników Promocji  będą usuwane po zakończeniu procesu reklamacyjnego w najbliższym możliwym terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
f. Nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.
g. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • kancelarie prawne, podatkowe

Każdy Uczestnik Promocji posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo żądania
ich przenoszenia. Każdy Uczestnik posiada prawo do wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Zasady Promocji określa niniejszy Regulamin. Regulamin jest do wglądu w siedzibie DEFRO w Rudzie Strawczyńskiej pod adresem: 26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A , w punktach handlowych Dystrybutorów DEFRO w terminie od 20.07.2020 r. do 31.08.2020 r.  Na pisemną prośbę Uczestnika złożoną
e-mailem na adres biuro@defro.pl Organizator prześle Uczestnikowi Regulamin Promocji drogą e-mailową
na wskazany przez niego adres e-mail.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.07.2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Licznik odwiedzin: 11247607 , dzisiaj: 2779 , wczoraj: 3977 , online: 34