Promocja +1 Defro Air

 

Przy zakupie oraz montażu dowolnej centrali wentylacyjnej DEFRO AIR wraz z systemem dystrybucji powietrza wydłużamy gwarancję na Rekuperator DEFRO AIR do 3 lat.

 

Regulamin Promocji
„DODATKOWE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU REKUPERATORA DEFRO AIR WRAZ Z SYSTEMEM DYSTRYBUCJI POWIETRZA”


I. ORGANIZATOR
Organizatorem promocji „DODATKOWE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU REKUPERATORA DEFRO AIR WRAZ Z SYSTEMEM DYSTRYBUCJI POWIETRZA DEFRO AIR” zwana dalej „Promocją” jest spółka pod firmą: DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000620901, NIP: 9591968493, REGON: 363378898, adres korespondencyjny: 26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A (dalej jako: „Organizator”, „Producent” lub „DEFRO”).

 

II. MIEJSCE ORGANIZACJI PROMOCJI
Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Promocja realizowana jest wyłącznie w punktach sprzedaży prowadzonych przez Dystrybutorów DEFRO AIR.

 

III. CZAS TRWANIA PROMOCJI
Czas trwania Promocji: Promocja trwa w okresie od dnia 12.10.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
Czas trwania Promocji obejmuje zakupy promocyjne upoważniające do bezpłatnego przedłużenia gwarancji.
Czas trwania Promocji nie obejmuje: wydania Produktów, wydania Towarów Promocyjnych, terminu związanego z ewentualną procedurą reklamacyjną.

 

IV. UCZESTNICY PROMOCJI
1. Uczestnikami Promocji, zwani dalej Uczestnikami są:
a) osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nieprowadzące działalności i prowadzące działalność gospodarczą,
2. Podmioty wskazane w pkt. 4.1 stają się Uczestnikami Promocji o ile w czasie trwania Promocji zakupią rekuperator Defro AIR wraz z systemem dystrybucji powietrza DEFRO AIR

 

V. CEL PROMOCJI
Promocja organizowana jest w celu uzasadnionej ekonomicznie strategii Organizatora DEFRO – producenta central wentylacyjnych . Promocja ma na celu wsparcie i zwiększenie sprzedaży central wentylacyjnych wskazanych w pkt. VI.
Niniejsza Promocja nie stanowi gry losowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

VI. PRODUKTY, KTÓRYCH ZAKUP UPOWAŻNIA DO UDZIAŁU W PROMOCJI
Promocja obejmuje zakupione pojedyncze dowolne centrale wentylacyjne wskazane poniżej wraz z systemem dystrybucji powietrza DEFRO AIR, u Dystrybutora DEFRO AIR wyłącznie w okresie Trwania Promocji tj. w terminie od dnia12..10.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. Promocja dotyczy zakupu następujących central wentylacyjnych zwanych dalej Produktami - rekuperatorami lub Produktem – centrale wentylacyjne wskazane poniżej wraz z systemem dystrybucji powietrza DEFRO AIR ( załącznik Nr. 1 CENNIK 2020)
• Centrala wentylacyjna DRX 300 H o wydajności 350³/h
• Centrala wentylacyjna DRX 400 H o wydajności 450³/h
• Centrala wentylacyjna DRX 500 H o wydajności 550³/h
• Centrala wentylacyjna DRX 300 V o wydajności 350³/h
• Centrala wentylacyjna DRX 400 V o wydajności 450³/h
• Centrala wentylacyjna DRX 500 V o wydajności 550³/h
• Centrala wentylacyjna DRX 300 H E o wydajności 350³/h z wymiennikiem entalpicznym
• Centrala wentylacyjna DRX 400 H E o wydajności 450³/h z wymiennikiem entalpicznym
• Centrala wentylacyjna DRX 500 H E o wydajności 550³/h z wymiennikiem entalpicznym
• Centrala wentylacyjna DRX 300 V E o wydajności 350³/h z wymiennikiem entalpicznym
• Centrala wentylacyjna DRX 400 V E o wydajności 450³/h z wymiennikiem entalpicznym
• Centrala wentylacyjna DRX 500 V E o wydajności 550³/h z wymiennikiem entalpicznym
• Centrala wentylacyjna DRX OPTI 300 H o wydajności 350³/h
• Centrala wentylacyjna DRX OPTI 400 H o wydajności 450³/h
• Centrala wentylacyjna DRX OPTI 500 H o wydajności 550³/h
• Centrala wentylacyjna DRX OPTI 300 V o wydajności 350³/h
• Centrala wentylacyjna DRX OPTI 400 V o wydajności 450³/h
• Centrala wentylacyjna DRX OPTI 500 V o wydajności 550³/h
• Centrala wentylacyjna DRX F 350 o wydajności 350³/h
• Centrala wentylacyjna DRX F 450 o wydajności 450³/h
Przykład. W przypadku zakupu rekuperatora DRX 300 H o wydajności 350³/h z systemem dystrybucji powietrza DEFRO AIR w czasie trwania Promocji tj. 12.10.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do przedłużenia gwarancji o 1 rok na centralę wentylacyjną DRX 300 H.
Poprzez zakupy promocyjne Produktu rozumiane jest:
- zakup Produkt w terminie trwania Promocji 12.10.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
- opłacenie zakupu Produktu na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze VAT.
2. Promocja nie obejmuje Produktów, których cena została obniżona przez Producenta w ramach wyprzedaży sezonowej. Promocja nie łączy się z innymi rabatami, promocjami i akcjami specjalnymi.

 

VII. ZASADY PROMOCJI
1. Po spełnieniu warunków dotyczących dokonania zakupów promocyjnych Produktów – rekuperatorów opisanych w niniejszym Regulaminie Uczestnik ma możliwość bezpłatnego przedłużenia gwarancji:
Dodatkowo o 1 rok na sprawne działanie jednostki
2. Promocja polega na możliwości bezpłatnego przedłużenia gwarancji przy zakupie pojedynczej dowolnej centrali wentylacyjnej wraz z systemem dystrybucji powietrza DEFRO AIR. Warunkiem zachowania dodatkowej gwarancji jest dokonanie montażu zakupionego rekuperatora wraz z systemem dystrybucji powietrza Defro Air zgodnie z zaleceniami producenta. Warunkiem zachowania dodatkowej gwarancji jest okazanie prawidłowo wypełnionych dokumentów potwierdzających zakup Produktu – Rekuperatora oraz systemu dystrybucji powietrza DEFRO AIR w okresie trwania promocji tj.
- Faktury Vat, którą uczestnik promocji otrzyma od Dystrybutora DEFRO AIR
- Certyfikatu potwierdzającego otrzymanie dodatkowej gwarancji wystawionego przez Dystrybutora Defro, wzór Certyfikatu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
- Montaż rekuperatora zgodnie z zaleceniami Producenta w DTR.
Powyższe dokumenty powinny być zachowane przez cały okres trwania gwarancji.
W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie poproszony o przedstawienie powyższych dokumentów
3. Uczestnik w czasie trwania Promocji może wziąć udział w Promocji wielokrotnie jak również nabyć dowolną liczbę Produktów -rekuperatorów.
4. Bezpłatne przedłużenie gwarancji na rekuperator nie jest dostępne w regularnej sprzedaży, a ich bezpłatne nabycie może nastąpić wyłącznie w czasie trwania Promocji po spełnieniu warunków Promocji.
5. Certyfikat potwierdzający otrzymanie dodatkowej gwarancji zostanie wydany Uczestnikowi Promocji wraz z Produktem bezpośrednio po dokonaniu zakupu w DEFRO AIR, lub u Dystrybutora DEFRO AIR . Certyfikat potwierdzający otrzymanie dodatkowej gwarancji zostanie wydany Uczestnikowi Promocji tylko i wyłącznie jeśli Uczestnik Promocji dokona zakupu dowolnego rekuperatora wraz z systemem dystrybucji powietrza DEFRO AIR wskazanego w pkt.VI Regulaminu w okresie trwania Promocji i odbierze zamówiony rekuperator nie później niż do 15 dni roboczych liczonych od dnia wpłynięcia zamówienia (w przypadku produktów nie znajdujących się na stanie magazynowym producenta termin może ulec wydłużeniu do 30 dni roboczych o czym Uczestnik zostanie poinformowany przez pracownika Dystrybutora DEFRO AIR lub przez przedstawiciela handlowego DEFRO AIR. Certyfikat potwierdzający otrzymanie dodatkowej gwarancji może zostać dostarczony w inny sposób, sposób ten zostanie ustalony indywidualnie pomiędzy Uczestnikiem Promocji, a Dystrybutorem DEFRO AIR, wówczas Certyfikat potwierdzający otrzymanie dodatkowej gwarancji zostanie dostarczony Uczestnikowi nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakupu Produktu – kotła, którego zakup upoważnia do udziału w Promocji.
6. Po dokonaniu zakupu Produktu (rekuperatora wraz z systemem dystrybucji powietrza DEFRO AIR) - rekuperator wybrany z listy wskazanej w pkt VI. niniejszego Regulaminu Uczestnik Promocji otrzyma dwa dokumenty, pierwszy - faktura dotycząca zakupu Produktu – wybranego rekuperatora i drugi - Certyfikat potwierdzający otrzymanie dodatkowej gwarancji.
7. Informację o dostępności produktów promocyjnych Uczestnik Promocji przed dokonaniem zakupu promocyjnego może każdorazowo uzyskać u Dystrybutora DEFRO AIR lub Regionalnego Przedstawiciela Handlowego DEFRO AIR - wykaz Przedstawicieli Handlowych zamieszczony jest na stronie DEFRO www.defro.pl/wszystkie-kontakty.html

 

VIII. KONSEKWENCJE PODATKOWE
Podmiot organizujący Promocję nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. w związku ze sprzedażą Towarów Promocyjnych za 1 zł. brutto (tj. z VAT).

 

IX. REKLAMACJE
1. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo składania reklamacji w terminie do dnia 30.06.2021 r. decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora Promocji. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji należy składać na piśmie, wysyłając je e-mailowo na adres: biuro@defro.pl lub listem poleconym na adres: DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A, z dopiskiem: REKLAMACJA „DODATKOWE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU REKUPERATORA DEFRO AIR WRAZ Z SYSTEMEM DYSTRYBUCJI POWIETRZA DEFRO AIR”
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, dokładny opis i powód reklamacji, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania. Reklamacje rozpatruje Organizator. W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Organizator wyśle listem poleconym odpowiedź na reklamację na wskazany przez uczestnika adres. Dla ważności odpowiedzi liczy się data stempla pocztowego.
3. W przypadku nieuwzględnionych reklamacji Uczestnikom Promocji przysługuje prawo do składania roszczeń we właściwym sądzie.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
3. Zasady Promocji określa niniejszy Regulamin. Regulamin jest do wglądu w siedzibie DEFRO w Rudzie Strawczyńskiej pod adresem: 26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A , w punktach handlowych Dystrybutorów DEFRO w terminie od 12.10.2019 r. do 31.12.2020 r. Na pisemną prośbę Uczestnika złożoną e-mailem na adres biuro@defro.pl Organizator prześle Uczestnikowi Regulamin Promocji drogą e-mailową na wskazany przez niego adres e-mail.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12.10.2020r.

Licznik odwiedzin: 13556580 , dzisiaj: 143 , wczoraj: 6105 , online: 2