Listopadowe Korzyści

 

REGULAMIN PROMOCJI

„Listopadowe korzyści z DEFRO”

 

 

1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizator PROMOCJI „Listopadowe korzyści z DEFRO” zwanej dalej PROMOCJĄ jest DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa  z siedzibą w Warszawie 00-403, ul. Solec 24/253, adres do korespondencji: Ruda Strawczyńska 103A, 26-067 Strawczyn, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000620901, REGON: 363378898, NIP: 9591968493  

 

1.2. Czas trwania i miejsce organizacji PROMOCJI

PROMOCJA organizowana jest w dniach od 12.11.2020 r. do 30.11.2020 r. na terytorium całej Polski w sklepach i hurtowniach dystrybutorów (zwanych dalej dystrybutorami) gdzie dostępne są produkty marki DEFRO, których zakup upoważnia do udziału w promocji.

 

1.3. Cel PROMOCJI

PROMOCJA jest organizowana w celu uzasadnionej ekonomicznie strategii Organizatora DEFRO, promocji marki i wzrostu sprzedaży produktów Organizatora  wskazanych 
w punkcie 1.6. produktów - kotłów marki DEFRO.
Podmiot organizujący PROMOCJĘ nie jest płatnikiem podatku dochodowego  od osób fizycznych na podstawie art.30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca1991 r. w związku ze sprzedażą Sterowników Promocyjnych za 1 zł  brutto (z VAT).

 

1.4. Uczestnicy PROMOCJI

a)   klienci ostateczni nabywający produkty DEFRO, których zakup upoważnia do udziału w PROMOCJI  tj. osoby fizyczne dokonujące czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

b)   przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą. (zwani dalej łącznie jako: „Uczestnicy Promocji lub indywidualnie jako: Uczestnik Promocji”).

 

 

1.5. Z uczestnictwa w PROMOCJI wyłączone są:

- osoby, które są pracownikami Organizatora bez względu na podstawę zatrudnienia a także osoby pozostające z Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym (umowa zlecenie, umowa o dzieło).

 

1.6. Produkty DEFRO, których zakup upoważnia do udziału w PROMOCJI Produktem DEFRO, zwanym dalej „Produktem PROMOCYJNYM”, którego zakup w terminie od 12.11.2020 r. do 30.11.2020 r.,  upoważnia  do udziału w PROMOCJI  są :

 • KOMFORT EKO LUX
 • KOMFORT EKO MINI
 • SIGMA EKOPELL
 • SIGMA E
 • BIOSLIM
 • GAMMA
 • SMART EKOPELL
 • DELTA EKOPELL
 • EKO SLIM
 • BETA
 • BETA PLUS
 • ALFA II
 • CALORI
 • KOMPAKT EKOPELL

 

 

2.     ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

2.1. Kupując w terminie wybrany 1 produkt Promocyjny Uczestnik Promocji otrzymuje możliwość zakupu za 1 zł brutto (cena zawiera VAT) sterownika SPK LUX przewodowy,   którego cena katalogowa  wynosi 762,60 zł brutto

Dodatkowo Uczestnik Promocji zachowuje pełną gwarancję producenta na zakupiony  z rabatem kocioł i sterownik.

2.2.Aby wziąć udział w Promocji Uczestnik powinien w terminie trwania Promocji złożyć zamówienie na co najmniej jeden Produkt promocyjny u dystrybutora  produktów DEFRO, wskazując w tym zamówieniu na chęć zakupu sterownika SPK LUX  w promocyjnej cenie 1 zł brutto (cena zawiera VAT), który chce nabyć razem z Produktem promocyjnym.

 

2.3.Sterowniki SPK LUX przewodowy w promocyjnej cenie maksymalnej 1 zł brutto (cena zawiera VAT) nie są dostępne w regularnej sprzedaży, a ich nabycie w tej cenie może nastąpić wyłącznie w czasie trwania Promocji po spełnieniu warunków niniejszego Regulaminu.

 

2.4. Jeden Uczestnik PROMOCJI może wielokrotnie wziąć udział w PROMOCJI pod warunkiem każdorazowego spełnienia zasad zawartych w Regulaminie PROMOCJI.

 

2.5. Za zakup minimum jednego  produktu PROMOCYJNEGO Organizator przyzna analogicznie możliwość zakupu jednego  Sterownika pokojowego  SPK LUX przewodowy  w promocyjnej cenie 1 zł  brutto (z VAT). Np. w przypadku zamówienia przez danego Uczestnika 6 szt. produktów PROMOCYJNYCH  w czasie trwania PROMOCJI  Uczestnik PROMOCJI otrzyma  możliwość zakupienia 6 Sterowników pokojowych  SPK LUX przewodowy, każdy  w promocyjnej cenie 1 zł  brutto (z VAT).

 

2.6. Warunkiem przyznania możliwości zakupu Sterownika pokojowego  SPK LUX przewodowy  w promocyjnej cenie 1 zł  brutto (z VAT) jest uregulowana płatność
za zamówiony produkt PROMOCYJNY
upoważniający do udziału w PROMOCJI w terminie wskazanym na dowodzie zakupu, nie później niż do 31.12.2020 r.

 

2.7. Po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie dotyczących dokonania zakupu produktów PROMOCYJNYCH  i opłaceniu dowodu zakupu  Uczestnik PROMOCJI nabywa prawa do zakupu Sterownika pokojowego  SPK LUX przewodowy  w promocyjnej cenie 1 zł  brutto (z VAT). W tym celu zgłasza się po opłaceniu dowodu zakupu  do  danego dystrybutora, gdzie dokonał zakupu produktu PROMOCYJNEGO. Dystrybutor po weryfikacji prawidłowości opłacenia faktury za zakup produktu PROMOCYJNEGO przyznaje prawo Uczestnikowi do dokonania Zakupu Sterownika pokojowego  SPK LUX przewodowy  w promocyjnej cenie 1 zł  brutto (z VAT).

 

2.8. Zakup Sterownika pokojowego  SPK LUX przewodowy  w promocyjnej cenie 1 zł  brutto (z VAT) odbywa się u dystrybutora, u którego Uczestnik dokonał zakupu produktu PROMOCYJNEGO upoważniającego do udziału w PROMOCJI. Termin odbioru zakupionego przez Uczestnika Sterownika pokojowego  SPK LUX przewodowy  w promocyjnej cenie 1 zł  brutto (z VAT) ustalany jest z Uczestnikiem indywidualnie, jednak odbiór Sterownika pokojowego  SPK LUX przewodowy  w promocyjnej cenie 1 zł  brutto (z VAT) nie może nastąpić później niż w terminie 30.12.2020 r.

 

2.9. Organizator PROMOCJI zapewnia u dystrybutorów w czasie trwania PROMOCJI odpowiednią ilość Sterowników pokojowych  SPK LUX przewodowy, każdy  w promocyjnej cenie 1 zł  brutto  (z VAT).

 

2.10. Sterowniki pokojowe  SPK LUX przewodowe  w promocyjnej cenie 1 zł  brutto (z VAT) u danego dystrybutora, gdzie Uczestnik dokonał zakupu produktu PROMOCYJNEGO   będą dostępne w sprzedaży w terminie od 12.11.2020 r.  do  30.11.2020 r.

 

2.9. Zakup produktu PROMOCYJNEGO, który jest dokonany przed  dniem 12.11.2020 r. nie upoważnia do  udziału w PROMOCJI. Zakup produktu PROMOCYJNEGO, który jest dokonany po dniu 30.11.2020 r. nie upoważnia do udziału w PROMOCJI. PROMOCJA  nie łączy się z innymi promocjami  DEFRO.  PROMOCJA  nie łączy się z innymi rabatami, promocjami i akcjami specjalnymi DEFRO.

 

3.  REKLAMACJE

3.1. Uczestnikom PROMOCJI przysługuje prawo składania reklamacji w terminie do dnia 28.02.2021 r. decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora Promocji. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji należy składać na piśmie, wysyłając  e-mailowo na adres biuro@defro.pl lub listem poleconym na adres Defro Sp.z o.o. Sp.K. Ruda Strawczyńska 103a 26-067 Strawczyn z dopiskiem „Reklamacja – PROMOCJA „Listopadowe korzyści z DEFRO”.

 

3.2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika PROMOCJI lub nazwę firmy, imię, nazwisko osoby reprezentującej Uczestnika PROMOCJI,  dokładny adres Uczestnika, numer kontaktowy, adres e-mail, dokładny opis powodu reklamacji, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.

 

3.3. Reklamację rozpatruje Organizator w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Organizator wyśle listem poleconym  lub pocztą elektroniczną (w zależności od wybranej komunikacji przez Uczestnika składającego reklamację) odpowiedź na reklamację na wskazany przez Uczestnika adres. Dla ważności odpowiedzi liczy się data nadania reklamacji.

 

3.4. W przypadku nieuwzględnionych reklamacji Uczestnikom PROMOCJI przysługuje prawo do składania roszczeń we właściwym sądzie.

 

4.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Zasady PROMOCJI  określa niniejszy Regulamin. Regulamin jest do wglądu w siedzibie Defro w Rudzie Strawczyńskiej 103a, w punktach handlowych Dystrybutorów Defro w terminie od 12.11.2020 r. do 20.02.2021 r. na pisemną prośbę Uczestnika złożoną e-mailem na adres biuro@defro.pl Organizator prześle Uczestnikowi Regulamin PROMOCJI  drogą e-mailową na wskazany przez niego adres e-mail.

4.2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obwiązującego prawa.

4.3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników PROMOCJI.

 

Administratorem danych osobowych  Uczestników jest Organizator PROMOCJI.

Dane osobowe Uczestników PROMOCJI przetwarzane są w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem  PROMOCJI, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami w związku z realizacją przez Organizatora PROMOCJI prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000). Dane osobowe Uczestników PROMOCJI będą przetwarzane w szczególności w celach:

a) w celu związanym z organizacją PROMOCJI, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do promocji, ustalenia prawa danego Uczestnika do udziału w PROMOCJI, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na organizatorze w związku z urządzeniem PROMOCJI, w tym obowiązków podatkowych i sprawozdawczych wobec organów Państwa – tj. w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.);

b) w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników PROMOCJI, tj. w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r).

 

Dane osobowe Uczestników PROMOCJI  przetwarzane są przez Administratora danych osobowych – DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa  z siedzibą w Warszawie 00-403, ul. Solec 24/253, adres do korespondencji: Ruda Strawczyńska 103A, 26-067 Strawczyn:

a) w celu marketingu bezpośredniego jakim jest prowadzenie działań promocyjnych na rzecz marek produktów objętych PROMOCJĄ, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.);

b) w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników, tj. w prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora danych osobowych (art. 6 ust.1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r).

 

3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników PROMOCJI odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w PROMOCJI.

 

5. Uczestnikowi przysługuje:

-      prawo dostępu do podanych danych osobowych,

-      prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,

-      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,

-      prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych.

 

6. Uczestnik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego do Administratora danych osobowych - DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa , na adres mailowy: iod@defro.pl lub na adres korespondencyjny: DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa , Ruda Strawczyńska 103A, 26-067 Strawczyn

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w tym celu.

7. Uczestnik może, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych osobowych jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami. bezpośredniego do administratora danych DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. W takim przypadku Administrator danych osobowych nie będzie dalej przetwarzał danych objętych sprzeciwem, chyba, że zaistnieją inne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności składającego sprzeciw lub dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.

9. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratora danych osobowych - DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa podmiotom współpracującym z nim w zakresie realizacji jego ww. celów, w tym świadczącym dla niego usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe Uczestników promocji, podmiotom realizującym wykonanie PROMOCJI, a także podmiotom obsługującym organizatora promocji prawnie i księgowo.

10. Dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez administratora danych osobowych - DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa do podmiotów świadczących dla niego usługi, tj. organizatora promocji, podmiotów świadczących usługi IT, usługi marketingowe oraz podmiotów świadczących usługi doradcze w zakresie obrony przed roszczeniami, w szczególności kancelariom prawnym, podatkowym, firmom windykacyjnym, audytorom, ubezpieczycielom, brokerom ubezpieczeniowym.

11. Dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, które są związane z promocji, dane osobowe laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,

12. Dane osobowe uczestników PROMOCJI nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

13. Administrator danych osobowych nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

 

4.4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12.11.2020 r.

 

 

 

 

 

Licznik odwiedzin: 12933133 , dzisiaj: 1580 , wczoraj: 2961 , online: 14