Gwarancja 3+ kwiecień 2021

Promocja DEFRO AIR

Regulamin Promocji „DODATKOWE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU KOTŁA DEFRO W TERMINIE 1.04.2021 – 30.04.2021”

 

 

I. ORGANIZATOR

Organizatorem promocji „DODATKOWE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU KOTŁA DEFRO W TERMINIE 01.04.2021 – 30.04.2021” zwana dalej „Promocją”  jest spółka pod firmą: DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000620901, NIP: 9591968493, REGON: 363378898, adres korespondencyjny:  26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A (dalej jako: „Organizator”, „Producent” lub „DEFRO”).

 

II. MIEJSCE ORGANIZACJI PROMOCJI

Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Promocja realizowana jest wyłącznie w punktach sprzedaży prowadzonych przez Dystrybutorów DEFRO.

 

III. CZAS TRWANIA PROMOCJI

Czas trwania Promocji: Promocja trwa  w okresie od dnia 01.04.2021 r. do dnia 30.04.2021r.

Czas trwania Promocji obejmuje zakupy promocyjne upoważniające do bezpłatnego przedłużenia gwarancji.

Czas trwania Promocji nie obejmuje: wydania Produktów, wydania Towarów Promocyjnych, terminu związanego z ewentualną procedurą reklamacyjną.

 

IV. UCZESTNICY PROMOCJI

1.Uczestnikami Promocji, zwani dalej Uczestnikami są:

 1. osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nieprowadzące działalności i prowadzące działalność gospodarczą,
 2. Podmioty wskazane w pkt. 4.1 stają się Uczestnikami Promocji o ile w czasie trwania Promocji zakupią kocioł Defro, wskazując w tym zamówieniu Produkt Promocyjny, który chcą nabyć razem  z Produktem.

 

V. CEL PROMOCJI

1.Promocja organizowana jest w celu uzasadnionej  ekonomicznie strategii Organizatora DEFRO – Producenta kotłów. Promocja ma na celu wsparcie i zwiększenie sprzedaży kotłów wskazanych w pkt. VI.  Niniejsza Promocja nie stanowi gry losowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

VI. PRODUKTY, KTÓRYCH ZAKUP UPOWAŻNIA DO UDZIAŁU W PROMOCJI

1.Promocja obejmuje zakupione pojedyncze dowolne kotły wskazane poniżej, u Dystrybutora DEFRO  wyłącznie w  okresie  Trwania Promocji  tj. w terminie od dnia 1.04.2021 r. 
do dnia 30.04.2021 r.

Promocja dotyczy zakupu wszystkich kotłów automatycznych, spełniających wymagania 5 klasy i Ecodesign zwanych dalej Produktami  - kotłami lub Produktem – kotłem wraz ze Sprzęgło rozdzielaczem oraz Zaworem termostatycznym  DEFRO 11- 200

 • BIO SLIM
 • EKO SLIM
 • CALORI
 • GAMMA
 • EPSILON
 • SMART EKOPELL
 • DELTA EKOPELL
 • BETA
 • ALFA II
 • KOMPAKT EKOPELL
 • SIGMA E
 • KOMFORT EKO LUX
 • KOMFORT EKO
 • KOMFORT EKO MINI

 

Przykład. W przypadku zakupu kotła Bio Slim wraz ze Sprzęgło rozdzielaczem oraz Zaworem termostatycznym DEFRO 11-200  w czasie trwania Promocji tj. 1.04.2021r. do dnia 30.04.2021 r. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do przedłużenia gwarancji o 3 lata na szczelność kotła i o 1 rok na sterownik.  Poprzez zakupy promocyjne Produktu rozumiane jest:

-  zakup Produkt w terminie trwania Promocji 1.04.2021 r. do dnia 30.04.2021 r. 

- opłacenie zakupu Produktu na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze VAT.

2. Promocja nie obejmuje Produktów, których cena została obniżona przez Producenta w ramach wyprzedaży sezonowej. Promocja nie łączy się z innymi rabatami, promocjami i akcjami specjalnymi.

3. Promocja nie obejmuje miejscowego ogrzewacza na paliwa stałe Hydropell.

 

 

VII. ZASADY PROMOCJI

1. Po spełnieniu warunków  dotyczących dokonania zakupów promocyjnych Produktów - kotłów opisanych w niniejszym Regulaminie Uczestnik ma możliwość bezpłatnego przedłużenia gwarancji:

a) dodatkowe 3 lata na szczelność kotła

b) dodatkowy 1 rok gwarancji na sterownik.

2. Promocja polega na możliwości bezpłatnego przedłużenia gwarancji przy jednoczesnym zakupie Produktu – kotła wraz z Zaworem termostatycznym DEFRO 11-200 oraz Sprzęgło rozdzielaczem Defro.

Warunkiem zachowania dodatkowej gwarancji będzie okazanie prawidłowo wypełnionych dokumentów potwierdzających zakup Produktu–kotła,  wraz ze Sprzęgło rozdzielaczem oraz Zaworem termostatycznym DEFRO 11-200  a także montaż elementów zgodnie z zaleceniami producenta, w okresie trwania promocji tj.:

- Faktury Vat, którą uczestnik promocji otrzyma od Dystrybutora Defro

- Certyfikatu potwierdzającego otrzymanie dodatkowej gwarancji wystawionego przez Dystrybutora Defro, wzór Certyfikatu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Powyższe dokumenty powinny być zachowane przez cały okres trwania gwarancji.

W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie poproszony o przedstawienie powyższych dokumentów.

3. Uczestnik w czasie trwania Promocji może wziąć udział w Promocji wielokrotnie jak również nabyć dowolną liczbę Produktów - kotłów.

4. Bezpłatne przedłużenie gwarancji na szczelność kotła i sterownik nie jest dostępne w regularnej sprzedaży, a ich bezpłatne nabycie może nastąpić wyłącznie w czasie trwania Promocji po spełnieniu warunków Promocji.

5. Certyfikat potwierdzający otrzymanie dodatkowej gwarancji zostanie wydany Uczestnikowi Promocji wraz z Produktem bezpośrednio po dokonaniu zakupu w DEFRO, lub u Dystrybutora DEFRO. Certyfikat potwierdzający otrzymanie dodatkowej gwarancji zostanie wydany Uczestnikowi Promocji tylko i wyłącznie jeśli Uczestnik Promocji dokona zakupu dowolnego  kotła wskazanego w pkt.VI Regulaminu wraz z Zaworem termostatycznym Defro 11-200 oraz Sprzęgło rozdzielaczem w okresie trwania Promocji  i odbierze  zamówione produkty nie później niż do 15 dni roboczych liczonych od dnia wpłynięcia zamówienia (w przypadku produktów nie znajdujących się na stanie magazynowym producenta termin może ulec wydłużeniu do 30 dni roboczych o czym Uczestnik zostanie poinformowany przez pracownika Dystrybutora DEFRO lub przez przedstawiciela handlowego DEFRO.

Certyfikat potwierdzający otrzymanie dodatkowej gwarancji może zostać  dostarczony w inny sposób, sposób ten zostanie ustalony indywidualnie pomiędzy Uczestnikiem Promocji a Dystrybutorem DEFRO, wówczas Certyfikat potwierdzający otrzymanie dodatkowej gwarancji  zostanie dostarczony Uczestnikowi nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakupu Produktu – kotła, którego zakup upoważnia do udziału w Promocji.

6. Po dokonaniu zakupu Produktu  - kocioł wybrany z listy wskazanej w pkt VI. niniejszego Regulaminu Uczestnik Promocji otrzyma dwa dokumenty, pierwszy - faktura dotycząca zakupu Produktu –  wybranego kotła i drugi -  Certyfikat potwierdzający otrzymanie dodatkowej gwarancji

7. Informację o dostępności produktów promocyjnych Uczestnik Promocji przed dokonaniem zakupu promocyjnego może każdorazowo uzyskać  Dystrybutora DEFRO lub Regionalnego Przedstawiciela Handlowego DEFRO - wykaz  Przedstawicieli Handlowych zamieszczony jest na stronie DEFRO  www.defro.pl/wszystkie-kontakty.html

 

VIII. KONSEKWENCJE PODATKOWE

Podmiot organizujący Promocję nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. w związku ze sprzedażą Towarów Promocyjnych za 1 zł. brutto  (tj. z VAT).

 

IX. REKLAMACJE

1. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo składania reklamacji w terminie do dnia 30.06.2021 r. decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora Promocji.  Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji należy składać na piśmie, wysyłając je e-mailowo na adres: biuro@defro.pl lub  listem poleconym na adres: DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A, z dopiskiem reklamacja „DODATKOWE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU KOTŁA DEFRO W TERMINIE 01.04.2021 – 30.04.2021”

2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, dokładny opis i powód reklamacji, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania. Reklamacje rozpatruje Organizator. W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Organizator wyśle listem poleconym odpowiedź na reklamację na wskazany przez uczestnika adres. Dla ważności odpowiedzi liczy się data stempla pocztowego.

3. W przypadku nieuwzględnionych reklamacji Uczestnikom Promocji przysługuje prawo do składania roszczeń we właściwym sądzie.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zasady Promocji określa niniejszy Regulamin. Regulamin jest do wglądu  w siedzibie DEFRO w Rudzie Strawczyńskiej pod adresem:  26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A , w punktach handlowych Dystrybutorów DEFRO w terminie od 1.04.2021r r. do 30.06.2021r. Na pisemną prośbę  Uczestnika złożoną e-mailem na adres  biuro@defro.pl Organizator prześle Uczestnikowi Regulamin Promocji drogą e-mailową na wskazany przez niego adres e-mail.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2021r.

 

Organizator

Licznik odwiedzin: 13258158 , dzisiaj: 4511 , wczoraj: 5916 , online: 10