Program STOP SMOG

program_stopsmog.jpg
 

Od 31 marca 2021 r. rozpoczął się kolejny nabór do tego programu, ale już na nowych warunkach.  

Nabór wniosków prowadzony jest do wyczerpania środków, a dostępna kwota w momencie ogłoszenia naboru wynosi 142.087.300 zł. Program STOP SMOG dedykowany jest dla gmin, w których zresztą już obowiązują ustawy antysmogowe, szeroko publikowane na stronach sejmików wojewódzkich. W programie STOP SMOG to gmina jest bezpośrednim beneficjentem i  ubiega się o wsparcie finansowe, a pozyskane środki przekaże swoim mieszkańcom będącym właścicielami (lub współwłaścicielami) budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Do programu mogą przystąpić samorządy gminne, powiatowe lub związki międzygminne czy też metropolitalne (na Śląsku), które za pośrednictwem programu będą mogły wymienić na obszarach swoich gmin nieefektywne urządzenia grzewcze. Warto odnotować, że już w tym momencie zainteresowanych nowym programem STOP SMOG jest kilkadziesiąt samorządów gminnych.        

 

Celem programu jest likwidacja starych źródeł ciepła oraz termomodernizacja budynków.  

Zakres programu jest realizowany w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i dotyczy:  

 • wymianie lub likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne
 • termomodernizacji
 • podłączeń do sieci ciepłowniczej lub gazowej
 • zapewnieniu budynkom dostępu do energii z instalacji OZE
 • zmniejszeniu zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej

 

Czas trwania przedsięwzięcia : 

 • do 3 lat od daty zawarcia porozumienia, w przypadku realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w liczbie nie większej niż 2 % łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy
 • do 4 lat od daty zawarcia porozumienia, w przypadku realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w liczbie większej niż 2 % łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy

 

Formą wsparcia jest dofinansowanie:

 • dla gmin do 100 tys. mieszkańców: do 70% współfinansowania,
 • dla gmin powyżej 100 tys. mieszkańców: poniżej 70 % współfinansowania,
 • średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku, a w przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu, nie może przekroczyć 53 000 zł.

 

Oferta DEFRO do programu: Urządzenia dedykowane do programu STOP SMOG i CZYSTE POWIETRZE dostępne są na:  https://www.defro.pl/s,115,program-czyste-powietrze.html

 

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z organizatorem:  

Podstawowe informacje o naborze do programu opublikowane są na stronie organizatora:

https://czystepowietrze.gov.pl/stop-smog-2/ .

Znajdują się tam narzędzia pomocnicze w postaci materiałów do pobrania, regulaminów czy instrukcji wypełnienia oraz składania wniosków.

Ponadto organizator programu zadbał o współtworzenie wspólnej listy tzw. „Zielonych Urządzeń i Materiałów” (ZUM), które spełniają wymagania techniczne określone w programie.

Lista ZUM obecnie jest na etapie przygotowania i współtworzona przez producentów, a po jej powstaniu będzie stanowiła idealną pomoc przy wyborze urządzeń grzewczych kwalifikujących się do dofinansowania. Zamieszczone na liście ZUM urządzenia są zweryfikowane pod kątem badań emisyjnych i spełniają warunki programu „Czyste Powietrze”.

Bezpośredni kontakt e-mail: stopsmog@nfosigw.gov.pl 

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412 i 2127)
 • Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia w sprawie wzoru wniosku o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego (Dz.U z 2020 r. poz. 2440)
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru oświadczenia o środkach własnych i zasobach majątkowych osoby składającej wniosek o zawarcie umowy o realizacje przedsięwzięcia niskoemisyjnego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2447)

 Licznik odwiedzin: 14882761 , dzisiaj: 2 , wczoraj: 2157 , online: 6