Regulator pokojowy za 1zł

Sterownik ST 294 za 1zł

 

 

REGULAMIN PROMOCJI „REGULATOR POKOJOWY ZA 1 ZŁ”I ORGANIZATOR
1. Organizatorem PROMOCJI „Regulator Pokojowy za 1 zł”, zwanej dalej PROMOCJĄ jest  DEFRO R. Dziubeła spółka komandytowa  26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000620901, REGON: 363378898, NIP: 9591968493  zwana dalej ORGANIZATOREM

 

II CZAS TRWANIA I MIEJSCE ORGANIZACJI PROMOCJI
1. PROMOCJA organizowana jest w dniach od 12.05.2022r. do 16.06.2022r na terytorium całej Polski w punktach sprzedaży produktów marki Defro.

III CEL PROMOCJI
1. PROMOCJA jest organizowana w celu uzasadnionej ekonomicznie strategii ORGANIZATORA, promocji marki i wzrostu sprzedaży produktów ORGANIZATORA - kotłów gazowych typoszeregu DCG Comfort.

IV UCZESTNICY PROMOCJI
1. Uczestnikami PROMOCJI są osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne będące ostatecznymi odbiorcami produktów PROMOCYJNYCH, zwani dalej UCZESTNIKAMI.

V WYŁĄCZENIA
1. Z PROMOCJI wyłączone są osoby, które są pracownikami ORGANIZATORA bez względu na podstawę zatrudnienia, a także osoby pozostające z ORGANIZATOREM w stosunku cywilnoprawnym (umowa zlecenie, umowa o dzieło).

VI PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ
Produktami upoważniającymi do udziału w PROMOCJI, zwane dalej „produktami PROMOCYJNYMI” są kotły gazowe typoszeregu DCG Comfort. Pozostałe produkty ORGANIZATORA są wyłączone z promocji.

 

VII ZASADY PROMOCJI
1. Aby wziąć udział w promocji należy dokonać zakupu produktów PROMOCYJNYCH w dowolnej kombinacji w terminie od 12.05.2022r. do 16.06.2022r. Spełnienie warunków PROMOCJI następuje na podstawie udokumentowanego dowodu zakupu Produktów PROMOCYJNYCH w punkcie sprzedaży produktów marki Defro. Za każdy zakupiony produkt PROMOCYJNY UCZESTNIK ma możliwość zakupu bezprzewodowego regulatora pokojowego ST294 v 2 w cenie 1 PLN brutto.

2. Jeden Uczestnik PROMOCJI może wielokrotnie wziąć udział w PROMOCJI pod warunkiem każdorazowego spełnienia zasad zawartych w Regulaminie PROMOCJI.
ORGANIZATOR PROMOCJI zapewnia odpowiednią ilość Produktów PROMOCYJNYCH w czasie trwania promocji.

3. Przekazanie nagrody UCZESTNIKOM PROMOCJI nastąpi w ciągu 14 dni od daty udokumentowanego zakupu produktów PROMOCYJNYCH. Punkty sprzedaży produktów marki Defro odpowiedzialne są za przekazanie nagrody UCZESTNIKOM PROMOCJI po spełnieniu warunków PROMOCJI.

4. PROMOCJA nie łączy się z innymi promocjami DEFRO. PROMOCJA nie łączy się z innymi rabatami, promocjami i akcjami specjalnymi DEFRO.

VIII REKLAMACJE
1. UCZESTNIKOM przysługuje prawo składania reklamacji w czasie trwania PROMOCJI. Reklamacje dotyczące przebiegu PROMOCJI należy składać na piśmie, wysyłając je e-mailowo na adres biuro@defro.pl lub listem poleconym na adres Defo R. Dziubeła Sp. K. Ruda Strawczyńska 103a, 26-067 Strawczyn z dopiskiem „REGULATOR POKOJOWY za 1 ZŁ”.

2.  Reklamacja powinna zawierać: nazwę firmy, imię i nazwisko osoby reprezentującej Uczestnika PROMOCJI, dokładny adres Uczestnika, numer kontaktowy, adres e-mail, dokładny opis powodu reklamacji, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.

3.  Reklamację rozpatruje ORGANIZATOR w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. ORGANIZATOR wyśle listem poleconym lub pocztą elektroniczną (w zależności od wybranej komunikacji przez UCZESTNIKA składającego reklamację) odpowiedź na reklamację na wskazany przez UCZESTNIKA adres.

4.  W przypadku nieuwzględnionych reklamacji UCZESTNIKOM PROMOCJI przysługuje prawo do składania roszczeń we właściwym sądzie.  Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą: DEFRO R. Dziubeła Spółka komandytowa (adres: Ruda Strawczyńska 103A, 26-067 Strawczyn), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000620901, NIP: 9591968493, REGON: 363378898
Administrator danych osobowych informuje, że:
    a) Dane osobowe pozyskane przez Administratora danych osobowych w związku z przesłaną reklamacją dot. PROMOCJI o nazwie „REGULATOR POKOJOWY ZA 1 ZŁ” są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowej PROMOCJI, tj. w celu rozpatrzenia i odpowiedzi na reklamacje.
    b) Dane osobowe przetwarzane są w związku ze złożeniem reklamacji przez UCZESTNIKA PROMOCJI na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) – pkt. c) oraz art. 6 ust. 1 pkt. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019 poz.1781).
    c) Podanie danych osobowych przez UCZESTNIKA jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.
    d) Dane osobowe UCZESTNIKÓW PROMOCJI mogą być przekazane przez Administratora danych osobowych zgodnie z prawem na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom jedynie w celu przeprowadzenia postepowania reklamacyjnego, tj. podmiotom obsługującym Administratora danych osobowych i organizatora, prawnie i księgowo.
    e) Dane UCZESTNIKÓW PROMOCJI będą usuwane po zakończeniu procesu reklamacyjnego w najbliższym możliwym terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
    f) Nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.
    g) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
    • kancelarie prawne, podatkowe
Każdy UCZESTNIK PROMOCJI posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia. Każdy UCZESTNIK posiada prawo do wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zasady PROMOCJI określa niniejszy Regulamin. Regulamin jest do wglądu w siedzibie Defro w Rudzie Strawczyńskiej 103a i u przedstawicieli handlowych ORGANIZATORA od 12.05.2022r. do daty zakończenia PROMOCJi.  Na pisemną prośbę UCZESTNIKA złożoną e-mailem na adres: marketing@defro.pl Organizator prześle UCZESTNIKOWI Regulamin PROMOCJI drogą e-mailową na wskazany przez niego adres e-mail.

2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obwiązującego prawa.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12.05.2022 r.OrganizatorLicznik odwiedzin: 14293799 , dzisiaj: 692 , wczoraj: 4428 , online: 330