GWARANCJA NA PIĄTKĘ Z PLUSEM

 

PLIKI DO POBRANIA

 

 

REGULAMIN PROMOCJI „GWARANCJA NA PIĄTKĘ Z PLUSEM”

 

§ 1

ORGANIZATOR

Organizatorem promocji „GWARANCJA NA PIĄTKĘ Z PLUSEM”, zwanej dalej promocją jest DEFRO R. Dziubeła Spółka Komandytowa, 26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103 A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem : 0000620901, REGON : 363378898, NIP : 9591968493, zwana dalej ORGANIZATOREM.

 

§ 2

 CZAS TRWANIA I MIEJSCE ORGANIZACJI PROMOCJI

Promocja organizowana jest w dniach od 19.09.2022 do 31.12.2022 na terytorium Rzeczpospolitej Polski w punktach sprzedaży produktów marki DEFRO.

 

§ 3

UCZESTNICY PROMOCJI

Uczestnikami Promocji, zwani dalej Uczestnikami mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, którzy dokonają zakupu produktów upoważniających do udziału w niniejszej promocji na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

 

§ 4

CEL PROMOCJI

Promocja organizowana jest w celu uzasadnionej ekonomicznie strategii Organizatora, DERFO – producenta kotłów i armatury instalacyjnej. Promocja ma na celu podniesienie świadomości użytkowników oraz wykonawców w zakresie właściwego zabezpieczania i montażu kotłów stałopalnych skutkującego wydłużeniem trwałości urządzeń oraz ekonomicznego użytkowania i co za tym idzie, w związku z właściwym zabezpieczeniem i montażem kotłów stałopalnych – przedłużeniem dla Uczestników gwarancji na szczelność wymiennika do 5 lat. Promocja ma również na celu wsparcie i zwiększenie sprzedaży produktów DEFRO wymienionych w § 6 Niniejsza promocja nie stanowi gry losowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

§ 5

PRODUKTY UPOWAŻNIAJĄCE DO UDZIAŁU W PROMOCJI

Aby Uczestnik mógł skorzystać z promocji, jest on zobowiązany do:

  • zakupu przynajmniej jednego kotła stałopalnego produkowanego przez Organizatora, wskazanego w pkt 1 niniejszego paragrafu wraz z akcesoriami dodatkowymi wymienionymi w pkt. 3 niniejszego paragrafu,
  • montażu przedmiotowego kotła wraz z akcesorium dodatkowym zgodnie z zaleceniami Organizatora.

Zakupy Uczestników mogą być dokonane zarówno bezpośrednio u Organizatora lub u Dystrybutora DEFRO (dystrybutorem jest podmiot posiadająca w sprzedaży produkty DEFRO), wyłącznie w okresie trwania niniejszej promocji (§ 2).

Informacje dotyczące cen dostępne są u Dystrybutorów DEFRO oraz na stronie www.defro.pl w zakładce KATALOGI I CENNIKI.

Promocja nie obejmuje produktów, których cena została obniżona na wskutek wyprzedaży organizowanych przez Organizatora Promocji lub Dystrybutorów, lub przeceny towarów dla których okres gwarancyjny uległ skróceniu z uwagi na cechy szczególne produktów objętych wyprzedażą lub przeceną

1. Kotły biorące udział w promocji

Kotły automatyczne pellet

Kotły automatyczne ekogroszek

Kotły z załadunkiem ręcznym

BETA

KE

DWS

DELTA EKOPELL

KE Lux

OKE

GAMMA

KE Mini

-

BIOSLIM

-

-

EKOSLIM

-

-

CALORI

-

-

SMART EKOPELL

-

-

EVOPELL

-

-

 

W przypadku wprowadzenia do oferty handlowej nowych modeli kotłów stałopalnych nie ujętych w niniejszym Regulaminie Organizator może poinformować o zmianach regulaminu na stronie www.defro.pl.

2. Akcesoria dodatkowe biorące udział w promocji

Organizator Promocji nie dopuszcza stosowania rozwiązań równoważnych oraz innych zamienników w stosunku do standardowej oferty handlowej DEFRO R. Dziubeła Spóła Komandytowa. Powyższe oznacza, że zarówno kotły wskazane w pkt 1 powyżej jak i akcesoria wskazane w pkt 3 poniżej, muszą być oryginalne i pochodzić wyłącznie z produkcji Organizatora.

W przypadku braku dostępności któregokolwiek z produktów wymienionych w niniejszym Regulaminie Uczestnik może zwrócić się z zapytaniem do Organizatora na adres e-mail: aleksandra.czyz@defro.pl Organizator poinformuje o terminie dostarczenia produktu lub zaproponuje rozwiązanie tożsame lub równoważne. O powyższym fakcie Organizator poinformuje w formie pisemnej – mail lub list polecony, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora zapytania, o którym mowa powyżej.

3.Wykaz akcesoriów armatury instalacyjnej

Pozycja

Nazwa produktu

Indeks

Wymóg zastosowania

1

Zawór termostatyczny

DEFRO 11-200

Obowiązkowy jeżeli nie jest stosowana poz.2

2

Termoregulatory

DEFRO 57

Obowiązkowy jeżeli nie jest stosowana poz.1 

DEFRO 53

DEFRO 53 BASIC

3

Sprzęgło hydrauliczne pionowe

DSH 40 DN25

obowiązkowy - możliwość zamiany z poz.4 lub poz.5

DSH 70 DN25

DSH 90 DN25

DSH 70 DN25 2S

4

Zestawy sprzęgłowe System DES DN25

DES 50 DN25 2S

obowiązkowy -  w przypadku zastosowania zestawu DES nie ma konieczności stosowania pozostałych elementów . Nie dotyczy pozycji 1- zawór termostatyczny

DES 50 ZS DN25 2S

DES 50 T DN25 2S

5

Sprzęgło-rozdzielacze poziome

DSR 2S DN25

obowiązkowy - zamiennie z poz.3

DSR 3S DN25

DSR 4S DN25

6

Grupy pompowe z zaworem 3d ręcznym

DGP-Z-25/180/01

Zalecane

DGP-Z-25/180/01FM

DGP-Z-25/180/02

DGP-Z-25/180/02FM

7

Grupy pompowe z zaworem mieszającym 3d oraz siłownikiem

DGP-ZS-25/180/01

obowiązkowo co najmniej 1 grupa do wyboru . Wymóg nie dotyczy przy zastosowaniu rozwiązania z poz.4

DGP-ZS-25/180/01FM

DGP-ZS-25/180/02

DGP-ZS-180/02FM

8

Grupy pompowe z zaworem mieszającym termostatycznym

DGP-T-25/180/01

DGP-T-25/180/01FM

DGP-T-25/180/02

DGP-T-25/180/02FM

9

Grupy pompowe bezpośrednie

DGP-25/180/01

Zalecane

DGP-25/180/01FM

DGP-25/180/02

DGP-25/180/02FM

 

W przypadku wprowadzenia do oferty handlowej nowych produktów armatury instalacyjnej nie ujętych w niniejszym regulaminie, Organizator może poinformować o zmianach regulaminu na stronie www.defro.pl .

 

§ 6

Zasady promocji

1. Po zakupie przez Uczestnika promocyjnych Produktów i akcesoriów (w ilości przynajmniej 1 sztuka kotłów), Uczestnik ma prawo do bezpłatnego przedłużenia gwarancji na szczelność wymiennika, który jest zainstalowany w zakupionym kotle, o dodatkowe 5 lat, o ile zostaną spełnione poniższe warunki.  

2.Warunkiem zachowania prawa do przedłużonej gwarancji na szczelność wymiennika o 5 lat jest dokonanie montażu zakupionego kotła wraz akcesoriami dodatkowymi zgodnie z zaleceniami producenta DEFRO R. Dziubeła Sp. K.

3.Aby każdy Uczestnik mógł skorzystać z przedłużonej gwarancji na szczelność wymiennika zobowiązany jest on do przesłania na adres e-mail: aleksandra.czyz@defro.pl lub na adres ORGANIZATORA prawidłowo wypełnionych następujących dokumentów (łącznie):

  • Faktura/y Vat lub paragon/y potwierdzający/e zakup kotła i akcesoriów wymienionych w niniejszym Regulaminie;
  • oświadczenia , potwierdzającego fakt zamontowania kotła i akcesoriów wymienionych w niniejszym Regulaminie zgodnie z wytycznymi w DTR – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr … do niniejszego Regulaminu;

4. Po otrzymaniu powyższych dokumentów, ORGANIZATOR prześle (w terminie nie dłuższym niż 10) na adres zwrotny Certyfikat potwierdzający otrzymanie dodatkowej gwarancji – wzór certyfikatu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Certyfikat ten jest potwierdzeniem udzielenia Uczestnikowi Promocji dodatkowej gwarancji.

Powyższe dokumenty powinny być przechowywane przez Uczestnika Promocji przez cały okres obowiązywania gwarancji.

W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie poproszony do okazania oryginałów powyższych dokumentów.

6.Informację o dostępności produktów Uczestnik może uzyskać u Dystrybutora Defro lub Przedstawiciela Handlowego Defro – wykaz Przedstawicieli Handlowych ora Dystrybutorów Defro znajduje się na www.defro.pl .

PRZYKŁADY:

Przykład 1 : Zakup i montaż kotła z dowolnym Termoregulatorem w czasie trwania promocji tj. od 01.07.2022 – 31.12.2022. Użytkownikowi przysługuje prawo do przedłużenia gwarancji na szczelność wymiennika o 5 lat od daty zakupu .

Przykład 2 : Zakup i montaż kotła z dowolnym Termoregulatorem lub zaworem termostatycznym 11-200 oraz sprzęgłem lub sprzęgło-rozdzielaczem i  grupą pompową z automatycznym zaworem mieszającym (z siłownikiem lub termostatem) w czasie trwania promocji tj. od 18.07.2022 – 31.12.2022 . Użytkownikowi przysługuje prawo do przedłużenia gwarancji na szczelność wymiennika o 5 lat licząc od daty zakupu .

Przykład 3 : Zakup i montaż kotła ze sprzęgłem lub sprzęgło-rozdzielaczem i grupą pompową z automatycznym zaworem mieszającym (z siłownikiem lub termostatycznym), bezpośrednią lub z zaworem ręcznym  w czasie trwania promocji tj. od 18.07.2022 – 31.12.2022 . Użytkownikowi nie przysługuje prawo do przedłużenia gwarancji na szczelność wymiennika . Powód : brak zabezpieczenia termicznego ochrony powrotu kotła w postaci Termoregulatora lub zaworu termostatycznego DEFRO 11-200 . 

 

§ 7

Reklamacje

1. UCZESTNIKOM przysługuje prawo składania reklamacji w czasie trwania promocji . Reklamacje dotyczące przebiegu PROMOCJI należy składać na piśmie, wysyłając je e-mailowo na adres biuro@defro.pl lub listem poleconym na adres DEFRO R.Dziubeła Sp.K. Ruda Strawczyńska 103a , 26-067 Strawczyn z dopiskiem „GWARANCJA NA PIĄTKĘ Z PLUSEM” .

2. Reklamacja powinna zawierać : nazwę firmy , imię i nazwisko osoby reprezentującej UCZESTNIKA PROMOCJI, dokładny adres uczestnika , numer kontaktowy , adres e-mail , dokładny opis powodu reklamacji , datę i miejsce zdarzenia , którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania .

3. Reklamacje rozpatruje ORGANIZATOR w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji . ORGANIZATOR wyśle listem poleconym lub pocztą elektroniczną (w zależności od wybranej przez UCZESTNIKA zgłaszającego reklamację  formy komunikacji) odpowiedź na reklamację na wskazany przez UCZESTNIKA adres .

4. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji UCZESTNIKOM PROMOCJI przysługuje prawo do składania roszczeń we właściwym sądzie .

Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą : DEFRO R.Dziubeła Sp.K. (adres : Ruda Strawczyńska 103a, 26-067 Strawczyn) , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem : 0000620901, REGON : 363378898, NIP : 9591968493

Administrator danych osobowych informuje że :

a)Dane osobowe pozyskane przez Administratora danych osobowych w związku przesłaną reklamacją dot.PROMOCJI o nazwie „GWARANCJA NA PIĄTKĘ Z PLUSEM” są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowej PROMOCJI, tj. w celu rozpatrzenia i odpowiedzi na reklamacje .

b) Dane osobowe przetwarzane są w związku ze złożeniem reklamacji przez UCZESTNIKA PROMOCJI na podstawie art.6 ust.1 pkt a) – c) oraz art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/649 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz.1781)

c) Podanie danych osobowych przez UCZESTNIKA jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia reklamacji

d) Dane UCZESTNIKÓW PROMOCJI będą usuwane po zakończeniu procesu reklamacyjnego w najbliższym możliwym terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa .

Licznik odwiedzin: 14882704 , dzisiaj: 2101 , wczoraj: 2578 , online: 5