Wyprzedaż rocznika 2022

   POBIERZ CENNIK

 

 

Informujemy, że od 27.01.2023* trwa wyprzedaż urządzeń grzewczych z rocznika 2022.
 

 

Dodatkowy rabat 15% na kotły:

 • ALFA II
 • BETA
 • BETA PLUS
 • BIOSLIM
 • CALORII
 • DELTA EKOPELL
 • EKOSLIM
 • EPSILON
 • EPSILON F
 • EVOPELL
 • GAMMA
 • GAMMA II
 • KOMFORT EKO MINI
 • KOMFORT EKO LUX
 • SMART EKOPELL
 • EKOSLIM

*Promocja ważna do wyczerpania zapasów

 

 

REGULAMIN PROMOCJI  „WYPRZEDAŻ ROCZNIKA 2022”

 

ORGANIZATOR

Organizatorem PROMOCJI „WYPRZEDAŻ ROCZNIKA 2022”, zwanej dalej PROMOCJĄ jest DEFRO R. Dziubeła spółka komandytowa, 26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000620901, REGON: 363378898, NIP: 9591968493 zwana dalej ORGANIZATOREM

 

CZAS TRWANIA I MIEJSCE ORGANIZACJI PROMOCJI

PROMOCJA organizowana jest w terminie od 27.01.2023 r. do wyczerpania zapasów magazynowych na terytorium całej Polski.

 

CEL PROMOCJI

PROMOCJA jest organizowana w celu uzasadnionej ekonomicznie strategii ORGANIZATORA, promocji marki i wzrostu sprzedaży produktów ORGANIZATORA – modeli kotłów – typoszereg: ALFA II, BETA, BETA PLUS,BIOSLIM, CALORII, DELTA EKOPELL, EKOSLIM, EPSILON, EPSILON F, EVOPELL, GAMMA, GAMMA II, KOMFORT EKO MINI, KOMFORT EKO LUX, SMART EKOPELL, EKOSLIM

 

UCZESTNICY PROMOCJI

Uczestnikami PROMOCJI mogą być Dystrybutorzy ORGANIZATORA, tj.: pełnoletnie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, które to podmioty posiadają w swojej ofercie produkty marki Defro  w celu ich dalszej zarobkowej odsprzedaży, zwani dalej UCZESTNIKAMI. Każdy UCZESTNIK chcący wziąć udział w niniejszej PROMOCJI, oświadcza, że akceptuje warunki niniejszego RGULAMINU.

 

WYŁĄCZENIA

Z PROMOCJI wyłączone są podmioty, które są pracownikami ORGANIZATORA bez względu na podstawę zatrudnienia, a także osoby pozostające z ORGANIZATOREM w stosunku cywilnoprawnym (umowa zlecenie, umowa o dzieło).

 

PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ

Produktami objętymi PROMOCJĄ, zwane dalej „PRODUKTAMI PROMOCYJNYMI” są modele kotłów - typoszereg: ALFA II, BETA, BETA PLUS, BIOSLIM, CALORII, DELTA EKOPELL, EKOSLIM, EPSILON, EPSILON F, EVOPELL, GAMMA, GAMMA II, KOMFORT EKO MINI, KOMFORT EKO LUX, SMART EKOPELL, EKOSLIM,

znajdujące się w ofercie ORGANIZATORA i które zostaną zakupione w terminie od 01.02.2023 do 30.06.2023 lub do wyczerpania stanów magazynowych. Pozostałe produkty ORGANIZATORA są wyłączone z promocji. Z PROMOCJI wyłączone są również produkty sprzedane na warunkach ekspozycyjnych.

 

ZASADY PROMOCJI

UCZESTNIK na podstawie promocji „WYPRZEDAŻ ROCZNIKA 2022” w terminie od 01.02.2023 r. do 30.06.2023 r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych ma możliwość zakupu modelów kotłów – typoszereg:

ALFA II, BETA, BETA PLUS, BIOSLIM, CALORII, DELTA EKOPELL, EKOSLIM, EPSILON, EPSILON F, EVOPELL, GAMMA, GAMMA II, KOMFORT EKO MINI, KOMFORT EKO LUX, SMART EKOPELL, EKOSLIM

z dodatkowym rabatem 15%

 

 

REKLAMACJE

UCZESTNIKOM przysługuje prawo składania reklamacji w czasie trwania PROMOCJI. Reklamacje dotyczące przebiegu PROMOCJI należy składać na piśmie, wysyłając je e-mailowo na adres aleksandra.czyz@defro.pl lub listem poleconym na adres

Defo R. Dziubeła Sp. K. Ruda Strawczyńska 103a, 26-067 Strawczyn z dopiskiem „WYPRZEDAŻ ROCZNIKA 2022”.

 

Reklamacja powinna zawierać: NAZWĘ FIRMY, IMIĘ i NAZWISKO osoby reprezentującej UCZESTNIKA PROMOCJI, dokładny adres uczestnika, numer kontaktowy, adres e-mail, dokładny opis powodu reklamacji, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.

Reklamację rozpatruje ORGANIZATOR w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. ORGANIZATOR wyśle listem poleconym lub pocztą elektroniczną (w zależności od wybranej komunikacji przez UCZESTNIKA składającego reklamację) odpowiedź na reklamację na wskazany przez UCZESTNIKA adres.

W przypadku nieuwzględnionych reklamacji UCZESTNIKOM PROMOCJI przysługuje prawo do składania roszczeń we właściwym sądzie.

 

Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą: DEFRO R. Dziubeła Spółka komandytowa (adres: Ruda Strawczyńska 103A, 26-067 Strawczyn), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000620901, NIP: 9591968493, REGON: 363378898

Administrator danych osobowych informuje, że:

a) Dane osobowe pozyskane przez Administratora danych osobowych w związku z przesłaną reklamacją dot. PROMOCJI o nazwie „WYPRZEDAŻ ROCZNIKA 2022” są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowej PROMOCJI, tj. w celu rozpatrzenia i odpowiedzi na reklamacje.

b) Dane osobowe przetwarzane są w związku ze złożeniem reklamacji przez UCZESTNIKA PROMOCJI na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) – pkt. c) oraz art. 6 ust. 1 pkt. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019 poz.1781).

c) Podanie danych osobowych przez UCZESTNIKA jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

d) Dane osobowe UCZESTNIKÓW PROMOCJI mogą być przekazane przez Administratora danych osobowych zgodnie z prawem na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom jedynie w celu przeprowadzenia postepowania reklamacyjnego, tj. podmiotom obsługującym Administratora danych osobowych i organizatora, prawnie i księgowo.

e) Dane UCZESTNIKÓW PROMOCJI będą usuwane po zakończeniu procesu reklamacyjnego w najbliższym możliwym terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

f) Nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

g) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

• kancelarie prawne, podatkowe

Każdy UCZESTNIK PROMOCJI posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia. Każdy UCZESTNIK posiada prawo do wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zasady PROMOCJI określa niniejszy Regulamin. Regulamin jest do wglądu w siedzibie Defro w Rudzie Strawczyńskiej 103a, na stronie www.defro.pl i u przedstawicieli handlowych ORGANIZATORA od 01.02.2023 r. do daty zakończenia PROMOCJI. Na pisemną prośbę UCZESTNIKA złożoną e-mailem na adres: aleksandra.czyz@defro.pl Organizator prześle UCZESTNIKOWI Regulamin PROMOCJI drogą e-mailową na wskazany przez niego adres e-mail.

 

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obwiązującego prawa.

Licznik odwiedzin: 14419919 , dzisiaj: 2109 , wczoraj: 2734 , online: 14