Centrale wentylacyjne + filtry

„CENTRALE WENTYLACYJNE + FILTRY”

– REGULAMIN PROMOCJI

 

Zwany dalej „REGULAMINEM”

 

 

I.        

 ORGANIZATOR

Organizatorem PROMOCJI „CENTRALE WENTYLACYJNE + FILTRY”, zwanej dalej PROMOCJĄ jest DEFRO R. Dziubeła spółka komandytowa 26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000620901, REGON: 363378898, NIP: 9591968493  zwana dalej ORGANIZATOREM

 

II.        

 CZAS TRWANIA I MIEJSCE ORGANIZACJI PROMOCJI

PROMOCJA organizowana jest w terminie od 01.06.2023 r. do 28.07.2023 r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zwany dalej „CZAS TRWANIA PROMOCJI”. O wyczerpaniu zapasów ORGANIZATOR poinformuje niezwłocznie na stronie internetowej www.defro.pl

 

III.        

 CEL PROMOCJI

PROMOCJA jest organizowana w celu uzasadnionej ekonomicznie strategii ORGANIZATORA, promocji marki i wzrostu sprzedaży produktów ORGANIZATORA – central wentylacyjnych:

 • DRX 300 H
 • DRX 400 H
 • DRX 500 H
 • DRX 300 V
 • DRX 400 V
 • DRX 500 V
 • DRX PLUS 300 H
 • DRX PLUS 400 H
 • DRX PLUS 500 H
 • DRX PLUS 600 H
 • DRX PLUS 300 V
 • DRX PLUS 400 V
 • DRX PLUS 500 V
 • DRX PLUS 600 V
 • DRX 250 VS
 • DRX 350 F
 • DRX 450 F

 

IV.        

 UCZESTNICY PROMOCJI

Uczestnikami PROMOCJI, zwani dalej „UCZESTNIKAMI”, mogą być następujące podmioty: pełnoletnie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby (w tym jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną), którzy w ramach prowadzonej przez siebie działalności posiadają w swojej ofercie produkty marki Defro, Każdy UCZESTNIK chcący wziąć udział w niniejszej PROMOCJI, oświadcza, że akceptuje warunki niniejszego REGULAMINU.


V.        

 WYŁĄCZENIA

Z PROMOCJI wyłączone są podmioty, które są pracownikami ORGANIZATORA bez względu na podstawę zatrudnienia, a także osoby pozostające z ORGANIZATOREM w stosunku cywilnoprawnym (umowa zlecenie, umowa o dzieło).


VI.        

 PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ

1. Produktami objętymi PROMOCJĄ, zwane dalej „PRODUKTAMI PROMOCYJNYMI” są:

 • DRX 300 H
 • DRX 400 H
 • DRX 500 H
 • DRX 300 V
 • DRX 400 V
 • DRX 500 V
 • DRX PLUS 300 H
 • DRX PLUS 400 H
 • DRX PLUS 500 H
 • DRX PLUS 600 H
 • DRX PLUS 300 V
 • DRX PLUS 400 V
 • DRX PLUS 500 V
 • DRX PLUS 600 V
 • DRX 250 VS
 • DRX 350 F
 • DRX 450 F

 

znajdujące się w ofercie ORGANIZATORA i które zostaną zakupione w CZASIE TRWANIA PROMOCJI. Pozostałe produkty ORGANIZATORA są wyłączone z promocji.

2. Promocja nie obejmuje produktów, których cena została obniżona w ramach wyprzedaży lub ekspozycji. Promocja nie łączy się z innymi rabatami, promocjami i akcjami specjalnymi.   


 

VII.          

ZASADY PROMOCJI

 1. UCZESTNIK na podstawie niniejszej PROMOCJI w CZASIE TRWANIA PROMOCJI  ma możliwość jednorazowego zakupu PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH
 2. Poprzez zakup rozumiane jest:

a)    złożenie zamówienia na PRODUKTY PROMOCYJNE w CZASIE TRWANIA PROMOCJI 

b)    opłacenie zakupu PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze VAT. 

 1. Za każdy jednorazowy zakup PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH, UCZESTNIK uzyska możliwość zakupu zestawu dwóch filtrów  w promocyjnej cenie 1,00 zł brutto dla zakupionego modelu centrali wentylacyjnej.
 2. Wykaz filtrów dedykowanych do modeli wentylacyjnych:
 • DRX 300 H – model filtra FKPM5H
 • DRX 400 H – model filtra FKPM5H
 • DRX 500 H – model filtra FKPM5H
 • DRX 300 V – model filtra FKPM5V
 • DRX 400 V – model filtra FKPM5V
 • DRX 500 V – model filtra FKPM5V
 • DRX PLUS 300 H – model filtra FKPM5H
 • DRX PLUS 400 H – model filtra FKPM5H
 • DRX PLUS 500 H – model filtra FKPM5H
 • DRX PLUS 600 H – model filtra FKPM5H
 • DRX PLUS 300 V – model filtra FKPM5V
 • DRX PLUS 400 V – model filtra FKPM5V
 • DRX PLUS 500 V – model filtra FKPM5V
 • DRX PLUS 600 V – model filtra FKPM5V
 • DRX 250 VS – model filtra FKPM5F
 • DRX 350 F – model filtra FKPM5VF
 • DRX 450 F – model filtra FKPM5VF

 

 1. Jeden UCZESTNIK PROMOCJI: „CENTRALE WETYLACYJNE + FILTRY”, może wielokrotnie wziąć udział pod warunkiem każdorazowego spełnienia zasad zawartych w REGULAMINIE PROMOCJI: „CENTRALE WENTYLACYJNE + FILTRY”.

 

VIII.          

REKLAMACJE

 1. UCZESTNIKOWI przysługuje prawo składania reklamacji w czasie trwania PROMOCJI, przy czym decydujące znaczenie ma data wpływu reklamacji do ORGANIZATORA. Reklamacje dotyczące przebiegu PROMOCJI należy składać na piśmie, wysyłając je e-mailowo na adres aleksandra.czyz@defro.pl lub listem poleconym na adres Defro R. Dziubeła Sp. K. Ruda Strawczyńska 103a, 26-067 Strawczyn z dopiskiem „CENTRALE WETYLACYJNE + FILTRY”.
 2. Reklamację rozpatruje ORGANIZATOR w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. ORGANIZATOR wyśle listem poleconym lub pocztą elektroniczną (w zależności od wybranej komunikacji przez UCZESTNIKA składającego reklamację) odpowiedź na reklamację na wskazany przez UCZESTNIKA adres.
 3. Dla ważności odpowiedzi liczy się data stempla pocztowego .W przypadku nieuwzględnionych reklamacji UCZESTNIKOM PROMOCJI przysługuje prawo do składania roszczeń we właściwym sądzie.
 4. Zasady PROMOCJI określa niniejszy REGULAMIN. REGULAMIN jest do wglądu w siedzibie ORGANIZATORA w Rudzie Strawczyńskiej 103a i u przedstawicieli handlowych ORGANIZATORA od 01.06.2023 r. do daty zakończenia PROMOCJI.  Na pisemną prośbę UCZESTNIKA złożoną e-mailem na adres: aleksandra.czyz@defro.pl Organizator prześle UCZESTNIKOWI Regulamin PROMOCJI drogą e-mailową na wskazany przez niego adres e-mail.

IX.        

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obwiązującego prawa. 

2.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2023 r.

 

X. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą: DEFRO R. Dziubeła Spółka komandytowa (adres: Ruda Strawczyńska 103A, 26-067 Strawczyn), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000620901, NIP: 9591968493, REGON: 363378898

Administrator danych osobowych informuje, że:

a) Dane osobowe pozyskane przez Administratora danych osobowych w związku z przesłaną reklamacją dot. PROMOCJI o nazwie „CENTRALE WENTYLACYJNE + FILTRY” są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowej PROMOCJI, tj. w celu rozpatrzenia i odpowiedzi na reklamacje.

b) Dane osobowe przetwarzane są w związku ze złożeniem reklamacji przez UCZESTNIKA PROMOCJI na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) – pkt. c) oraz art. 6 ust. 1 pkt. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019 poz.1781).

c) Podanie danych osobowych przez UCZESTNIKA jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

d) Dane osobowe UCZESTNIKÓW PROMOCJI mogą być przekazane przez Administratora danych osobowych zgodnie z prawem na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom jedynie w celu przeprowadzenia postepowania reklamacyjnego, tj. podmiotom obsługującym Administratora danych osobowych i organizatora, prawnie i księgowo.

e) Dane UCZESTNIKÓW PROMOCJI będą usuwane po zakończeniu procesu reklamacyjnego w najbliższym możliwym terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

f) Nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

g) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

• kancelarie prawne, podatkowe

Każdy UCZESTNIK PROMOCJI posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia. Każdy UCZESTNIK posiada prawo do wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Organizator

Licznik odwiedzin: 14882748 , dzisiaj: 2146 , wczoraj: 2578 , online: 8