Programy UE

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA

DEFRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa korzysta z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2014, Działanie 6.1: Paszport do eksportu.

Działanie 6.1 "Paszport do eksportu" w skrócie
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka przewiduje, że wsparcie na rozwój eksportu otrzyma 2000 przedsiębiorstw rocznie. Działanie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MSP rozpoczynających działalność eksportową lub potencjalnych eksporterów mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.) Przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie tylko na jeden projekt, który trwa nie dłużej niż 24 miesiące. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 200 000 zł, którą można przeznaczyć na pokrycie 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych związanych z rozwojem działalności eksportowej.
W ramach Działania wspierane będzie kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców MSP zainteresowanych nawiązaniem kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi obejmujące w szczególności doradztwo i szkolenia w zakresie promocji sprzedaży za granicą i promocji eksportu, badania rynków zagranicznych, udziału w imprezach targowo-wystawienniczych (wsparcie to nie obejmuje pomocy publicznej na działalność związaną z wywozem produktów).
Główne założenia do Działania 6.1 "Paszport do eksportu" można znaleźć w Programie Operacyjnym - Innowacyjna Gospodarka oraz w szczegółowym opisie priorytetów programu. 
Dokumentację do Działania 6.1 "Paszport do eksportu" można znaleźć na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Paszport do eksportu

Działanie 6.1 "Paszport do eksportu" pozwoli przedsiębiorstwom na: 
- zwiększenie udziału eksportu w sprzedaży towarów i usług,
- zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami,
- zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych.

"Paszport do eksportu" obejmuje pakiet usług dla MSP zawierający łącznie: 
przeprowadzenie oceny kwalifikowalności do Działania 6.1 oraz potencjału eksportowego przedsiębiorcy; doradztwo w zakresie niezbędnym dla przedsiębiorcy dotyczące: 
- rynku docelowego działalności eksportowej oraz działań promocyjnych wskazanych do realizacji przez przedsiębiorcę,
- aktów prawnych, przepisów, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp towaru, usługi lub kapitału do wybranego rynku,
- możliwości wsparcia finansowego dla eksportera, w tym finansowania kosztów ubezpieczenia transakcji związanych z eksportem,
- tworzenia strategii rozwoju eksportu, którego rezultatem jest opracowanie Planu Rozwoju Eksportu co najmniej jeden z poniższych instrumentów,
- wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym,
- udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy,
- udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą, przy czym podczas targów lub misji przedsiębiorca musi odbyć co najmniej jedno spotkanie z potencjalnymi kontrahentami,
- uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrany rynek zagraniczny.

Licznik odwiedzin: 10741240 , dzisiaj: 1653 , wczoraj: 2272 , online: 6