Vyhľadávanie Nájdite distribútora 509 702 720 Facebook Kalkulator Kotły C.O. Kalkulator Pompy Ciepła

Defro čistého tepla

Dôverujte spoločnosti s dlhoročnými skúsenosťami

Ako sa starať o svoj kotol?

Bez ohľadu na to, ako vykurujeme dom, každá nadchádzajúca vykurovacia sezóna si vyžaduje určité prípravy. Niekoľko jednoduchých postupov vám pomôže vyhnúť sa nepríjemným prekvapeniam, ktorých následky môžu byť katastrofálne – od neškodných, ako je pár dní strávených v mraze, cez drahé opravy až po ohrozenie zdravia či života.

Najmenej prípravy si vyžadujú ľudia využívajúci kúrenie z mestskej siete, ktorí si budú musieť skontrolovať tesnosť domového ústredného kúrenia. a odvzdušňovacie radiátory. Povinnosť udržiavať vykurovacie zariadenie v bytových domoch má správca nehnuteľnosti. Stačí im počkať, kým sa zohrejú radiátory.
Majiteľov rodinných domov čaká oveľa viac úloh. Zodpovedajú za kontrolu inštalácie ústredného kúrenia, vetrania, komína a technickú kontrolu kotla, ako aj zabezpečenie vhodného množstva paliva na zimu. Ale začnime od začiatku.

 

Skontrolujte kotol

Srdcom vykurovacieho systému je kotol a jeho technický stav určí, či bude v budove v zime komfort. Technickú kontrolu vykurovacieho kotla je preto potrebné vykonať aspoň raz ročne, aj keď nie sú pozorované žiadne nezrovnalosti v jeho prevádzke. Začiatok vykurovacej sezóny je na to ideálny čas. Pred opätovným spustením kotla skontrolujte funkčnosť všetkých pohyblivých a mechanických komponentov. Taktiež je potrebné skontrolovať armatúry v inštalácii kotolne (ventily, filtre, čerpadlá atď.).

Medzi základné patria:

  • kontrola chodu elektricky poháňaných kotlových zariadení, t.j. ventilátora, regulátora, podávača paliva, zapaľovača a pod.
  • kontrola elektrických káblov, snímačov, teplomeru, termostatického ventilu v kotle pre uzavretý systém
  • Kontrola tesnosti dvierok kotla
  • Kontrola činnosti regulátora ťahu
  • Kontrola priechodnosti dúchacích potrubí
  • Kontrola činnosti pohyblivého roštu
  • Dôkladné čistenie výmenníka kotla

Czynności te można również zlecić autoryzowanemu serwisowi, który dysponuje niezbędnymi narzędziami oraz posiada odpowiednia wiedzę techniczną dotycząca kotłów c.o. Tieto činnosti je možné zveriť aj autorizovanému servisnému stredisku, ktoré má potrebné nástroje a príslušné technické znalosti týkajúce sa kotlov ústredného kúrenia.

Skontrolujte inštaláciu vykurovania

Skontrolujte, či sa vzniknuté teplo bez prekážok dostane do miestností a tepelných prijímačov. Je potrebné skontrolovať činnosť čerpadiel v inštalácii, vodných filtrov a všetkých ventilov. Je potrebné skontrolovať hladinu vody v inštalácii a v prípade potreby ju doplniť. Príliš veľká strata vody môže naznačovať netesnosť v inštalácii a potom je potrebný zásah inštalatéra.

Skontrolujte komín

Bez správneho fungovania komína nemôže kotol fungovať správne. Jeho priechodnosť
a tesnosť zaručuje správny zber výfukových plynov. Pred vykurovacou sezónou by ste si mali zavolať kominára a zabezpečiť vyčistenie komína a vetracích potrubí. Po obhliadke komína vydá kominár stanovisko po kontrole, ktoré si treba uschovať. Dobrou investíciou sú aj senzory, ktoré zisťujú prítomnosť oxidu uhoľnatého v kotolni a obytných miestnostiach.

Postarajte sa o svoje radiátory

Príprava radiátorov by sa mala obmedziť na ich čistenie od prachu, umývanie a odvzdušňovanie. Nezabudnite čistiť radiátory iba jemnými čistiacimi prostriedkami, rovnakými, aké používame na každodenné čistenie. Príliš silné čistiace prostriedky môžu poškodiť povrch radiátora – farba sa začne štiepiť a na jej mieste sa objaví hrdza. Taktiež by ste mali odsunúť všetky predmety, ktoré ste v lete a na jar umiestnili k radiátoru, aby nerušili prenos tepla do miestnosti.

Vyčistite kotolňu

Upratovaniu kotolne sa oplatí venovať pár chvíľ, najmä preto, že v letných mesiacoch ide o často nenavštevované miesto. Nezabudnite skontrolovať, či máte voľný prístup ku kotlu a či máte všetko náradie potrebné na jeho obsluhu. Dôležité je tiež zabezpečiť pohodlný prístup z priestoru skladu paliva ku kotlu. Nezabudnite skontrolovať účinnosť vetrania a osvetlenia v kotolni. Sklad paliva by mal byť zabezpečený proti náhodnému požiaru v kotolni.

Vetranie

Jeho úloha je neoceniteľná, pretože ak je dobre navrhnutý, zabezpečuje častú výmenu vzduchu vo vnútri domu. Pri zlej výmene vzduchu a nedostatočne vykurovaných miestnostiach hrozí vlhké steny, rast plesní a zlý pocit pohody obyvateľov.

Zásobte sa palivom

Toto je posledná chvíľa na nákup paliva na celú zimu. Ak to finančné prostriedky, ktoré vyčleníme na nákup pohonných hmôt a podmienky na ich skladovanie dovoľujú, mali by sme si príslušnú sumu objednať. Vyplatí sa porovnať spotrebu paliva z predchádzajúcich vykurovacích období.

Nielen inštalácia

V zime netesné okná a dvere spôsobujú tepelné straty, čo spôsobuje značné energetické straty a zvyšuje náklady na vykurovanie. Pred začiatkom sezóny by sme preto mali skontrolovať stav okien a dverí a prípadne doplniť medzery v tesnení okien. Ak sú na fasáde škvrny, treba tieto miesta skontrolovať na vlhkosť izolačných materiálov, ktoré výrazne zhoršujú tepelnoizolačné podmienky.

Čo znamenajú jednotlivé triedy v klasifikácii kotlov na tuhé palivá?

Trieda 3 podľa predchádzajúcej normy zavedenej v roku 2002. bývala najvyššia trieda, ale teraz je to najnižšia trieda. Do tejto kategórie patrí väčšina v súčasnosti vyrábaných kotlov s automatickými podávačmi a niekoľko kŕmnych kotlov, z ktorých väčšina sú kotly so spodným spaľovaním. Kotly s horným spaľovaním nie sú z technických dôvodov schopné splniť emisné požiadavky.

Čo znamená trieda 5 v klasifikácii kotlov na tuhé palivá? Na čo si dať pozor pri kúpe kotla na tuhé palivo?

Ako sa určuje konkrétna trieda kotlov na tuhé palivá?
Trieda kotla je pridelená na základe odskúšania zariadenia z hľadiska splnenia požiadaviek normy PN EN 303-5:2012. Takýto test môže vykonať iba jednotka s aktuálnou akreditáciou od Poľského centra pre akreditáciu (PCA). Potvrdením o zhode s normou je certifikát vydaný orgánom akreditovaným PCA.

Na čo si dať pozor pri kúpe kotla na tuhé palivo?
Pri výbere kotla venujte pozornosť informáciám sprevádzajúcim zariadenie. Ak je zadaná trieda, skontrolujte ju podľa: ktorý štandard – súčasný alebo predchádzajúci. Stojí za to venovať pozornosť tomu, či sú informácie úplné, t. j. či sa týkajú účinnosti aj emisií, a čo je najdôležitejšie, či certifikát vydal orgán akreditovaný PCA. Stáva sa, že niektorí výrobcovia zadajú testy laboratóriám, ktoré takúto akreditáciu nemajú, a potom je certifikát neplatný.

Čo je ekodizajn?

Pod týmto pojmom treba rozumieť smernicu Európskeho parlamentu 2009/125/ES, ktorou sa ustanovujú všeobecné zásady stanovovania požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov.

Po žiarovkách, domácich spotrebičoch a pod., prichádzajú na rad vykurovacie zariadenia. Na niektoré z nich, ako napríklad tepelné čerpadlá a plynové kotly, sa táto požiadavka vzťahuje od roku 2015. Vykurovacie kotly na tuhé palivá sú zahrnuté v nariadení komisie EÚ 2015/1189 z 28. apríla 2015, ktoré bude platiť od 1. januára 2020.

Ponúkané zariadenia navrhnuté v súlade s požiadavkami EKODIZAJNU výrazne prispejú k zlepšeniu kvality ovzdušia vďaka úspore energie a paliva. Bohužiaľ to znamená aj to, že niektoré v súčasnosti vyrábané zariadenia budú musieť byť vyradené z predaja. To platí najmä pre neúčinné kotly s nízkou účinnosťou s nadmernými emisiami škodlivých látok.

Zariadenia uvedené na trh od roku 2020 budú musieť spĺňať tieto požiadavky:

Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestorov pre kotly s menovitým tepelným výkonom ≤ 20 kW min. 75%
>20 kW min. 77%
Kotly s ručným podávaním Kotly s automatickým podávaním
Sezónne emisie prachu < 60 mg/m3 < 40 mg/m3
Sezónne emisie organických zlúčenín plynov < 30 mg/m3 < 20 mg/m3
Sezónne emisie oxidu uhoľnatého < 700 mg/m3 < 500 mg/m3
Sezónne emisie oxidov dusíka < 200 mg/m3 – pre kotly na biomasu
< 350 mg/m3 – pre kotly na fosílne palivá

Čo znamená sezónna energetická účinnosť vykurovania priestorov / sezónne emisie?

Počas vykurovacej sezóny kotol pracuje na nominálny výkon len krátkodobo, po zvyšok sezóny pracuje na zníženom výkone. Toto sa zohľadnilo zavedením koncepcie sezónnych emisií ako váženého priemeru emisií zodpovedajúceho nominálnemu výkonu a zníženému výkonu. Problematika sezónnej energetickej efektívnosti vykurovania priestorov bola riešená podobným spôsobom ako efektívnosť bez spotreby elektrickej energie.

Kotlík s etiketou

S ekologickým dizajnom súvisí ekologické označovanie. Táto povinnosť bude uložená výrobcom zariadení na báze paliva oveľa skôr, pretože od 1. apríla 2017 by mal byť každý kotol označený štítkom informujúcim o energetickej triede zariadenia, známym z iných produktov.

DEFRO je pripravené na nadchádzajúce zmeny – v našej ponuke sú kotly, ktoré spĺňajú požiadavky EKODIZAJNU, čo je potvrdené príslušným certifikátom vydaným akreditovaným laboratóriom.

NÁVRAT

Čo je BEFA?


Aby bolo zariadenie zaradené do tohto zoznamu, musí spĺňať prísne kvalifikačné požiadavky:

Emisie CO pre nominálny výkon < 200 mg/m3 Emisie PM (prach) pre nominálny výkon < 20 mg/m3 tepelná účinnosť zariadenia >90 %
Uvedené hodnoty emisií platia pre obsah výfukových plynov 13 % O2.
Zápis na zoznam BAFA znamená, že financie na takéto zariadenia možno získať v Nemecku.

https://www.bafa.de/DE/Energie/Effiziente_Gebaeude/Foerderprogramm_im_Ueberblick/foerderprogramm_im_ueberblick_node.html

Máte ďalšie otázky?

Chcete sa opýtať na zľavu?

Potrebujete vybrať zariadenie?

Ak chcete inštalovať nový zdroj tepla, oplatí sa venovať pozornosť zariadeniam DEFRO, poľskému výrobcovi s dlhoročnými skúsenosťami v teplárenstve. Naši špecialisti vám pomôžu vybrať správny kotol a jeho výkon a distribútori a inštalatéri sa postarajú o montáž a uvedenie do prevádzky a stačí si užiť teplo a pohodlie. Distribučná sieť našich produktov je rozdelená do regiónov, za ktoré sú zodpovední manažéri a predajcovia.

Prejsť na ekologické a ekonomické riešenie?

Najlepšie tepelné čerpadlá na trhu

DEFRO DHP PREMIUM je zariadenie najnovšej generácie, vytvorené špeciálne pre poľské klimatické podmienky. Je to tiež prvé poľské zásuvné tepelné čerpadlo, čo znamená, že jeho inštalácia je hračkou.

Vysoká kvalita
Najlepšie komponenty
Záruka
Špecializovaný servis prístrojov
Najlepšie tepelné čerpadlá na trhu
Dôverujte odbornému poradenstvu a kvalitnému prístroju

Rekuperácia + bezplatný výber zariadenia

Vzduchotechnická jednotka DEFRO je ideálna na udržanie vysokej kvality vzduchu vo vašej domácnosti. Vďaka pokročilej technológii a energetickej účinnosti poskytuje DRX nielen pohodlie, ale aj úspory z dlhodobého hľadiska, čím vytvára priateľské prostredie pre vašu rodinu.

Vysoká kvalita
Najlepšie komponenty
Záruka
Špecializovaný servis prístrojov