Vyhľadávanie Nájdite distribútora 509 702 720 Facebook Kalkulator Kotły C.O. Kalkulator Pompy Ciepła

Predpisy pre poskytovanie služieb

Prečítajte si zmluvné podmienky webovej stránky Defro

Definície pojmov používaných v pravidlách

1.1. Zákon – Zákon z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb (Zbierka zákonov z roku 2017, položka 1219, v znení neskorších predpisov);

1.2. elektronická adresa – označenie IT systému umožňujúceho komunikáciu prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, najmä elektronickej pošty;

1.3. obchodná informácia – každá informácia určená priamo alebo nepriamo na navrhovanie tovaru, služieb alebo imidžu podnikateľa alebo osoby vykonávajúcej povolanie, ktorej právo na výkon povolania závisí od splnenia požiadaviek uvedených v osobitných zákonoch, s výnimkou informácií umožňujúcich komunikáciu prostredníctvom elektronických prostriedkov komunikácia s konkrétnou osobou a informácie o tovare a službách, ktoré neslúžia na dosiahnutie obchodného efektu požadovaného subjektom, ktorý odporúča ich šírenie, najmä bez odmeny alebo iných výhod zo strany výrobcov, predajcov a poskytovateľov služieb;

1.4. IKT systém – súbor spolupracujúcich IT zariadení a programového vybavenia zabezpečujúceho spracovanie a ukladanie, ako aj odosielanie a príjem dát prostredníctvom telekomunikačných sietí pomocou telekomunikačného koncového zariadenia vhodného pre daný typ siete v zmysle zákona zo 16. júla 2004 – Zákon o telekomunikáciách (Zbierka zákonov .U. z roku 2016, položka 1489, v znení neskorších predpisov);

1.5. poskytovanie služby elektronickými prostriedkami – výkon služby poskytovanej bez súčasnej prítomnosti zmluvných strán (na diaľku), prenosom údajov na individuálnu žiadosť príjemcu služby, odoslaných a prijatých pomocou elektronických zariadení na spracovanie, vrátane kompresie, alebo prenášaných prostredníctvom telekomunikačná sieť v zmysle zákona zo 16. júla 2004 – Zákon o telekomunikáciách;

1.6. prostriedky elektronickej komunikácie – technické riešenia vrátane IKT zariadení a s nimi spolupracujúcich softvérových nástrojov umožňujúcich individuálnu komunikáciu na diaľku pomocou prenosu dát medzi IKT systémami a najmä elektronickou poštou;

1.7. poskytovateľ služieb – DEFRO;

Elektronické služby poskytuje DEFRO na: www.defro.pl.

Poskytovateľ služieb poskytuje elektronicky nasledovné služby, a to najmä:

2.1.   KONTAKTNÝ FORMULÁR

2.2.   FORMA SPÄTNEJ VÄZBY

2.3.    SERVISNÝ FORMULÁR

2.4.    FORMULÁR VÝBERU REKUPERÁCIE TEPLA/TEPELNÉHO ČERPADLA

[2.5 servisný kontaktný formulár (žiadosť o kontaktovanie servisného technika Defro) ] –> Počas overovania

Kontaktný formulár

Služba kontaktného formulára – zahŕňa zasielanie správ a otázok Poskytovateľovi služby prostredníctvom kontaktného formulára na témy úzko súvisiace s činnosťou DEFRO. Odoslanie správy je možné až po tom, čo Príjemca služieb udelí súhlas so spracovaním osobných údajov na účely jeho služby uvedením jeho mena, výberu typu požiadavky a jedného zo spôsobov, ktorými ho chce Príjemca služby kontaktovať za účelom poskytnúť odpoveď – telefónne číslo alebo adresa.e-mail. Poskytnutie ďalších údajov je dobrovoľné. Odpovedanie je bezplatné.

Servisný formulár

Služba servisného formulára – zahŕňa zasielanie správ a otázok Poskytovateľovi služieb prostredníctvom servisného formulára na témy, ktoré sa striktne týkajú aktivít spoločnosti DEFRO a jej produktov. Odoslanie správy je možné až po tom, čo Príjemca služby udelí súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom obsluhy služby poskytnutím mena, sériového čísla, súborov súvisiacich s hlásením (foto škody, protokol o škode) a jedného z nich. spôsoby, prostredníctvom ktorých chce byť Príjemca služby kontaktovaný.kontaktujte ho pre odpoveď – telefónne číslo alebo e-mailová adresa. Poskytnutie ďalších údajov je dobrovoľné. Odpovedanie je bezplatné. Na odoslanie správy Poskytovateľovi služby je potrebné prijať požadované Zásady ochrany osobných údajov a súhlas so spracovaním údajov na komerčné účely. Prostredníctvom spôsobu komunikácie zvoleného používateľom služby sa môže servisné oddelenie alebo servisná linka pokúsiť nadviazať kontakt za účelom objasnenia alebo vyriešenia problému. Ak príjemca služby nesúhlasí so zasielaním údajov prostredníctvom prihlasovacieho formulára, môže tak urobiť priamo zaslaním e-mailu na adresu: serwis@defro .pl
alebo zavolaním Servisná horúca linka.

Žiadosť by mala obsahovať potrebné údaje:

 • Údaje o uchádzačovi: Meno a priezvisko, adresa s presným PSČ.
 • Telefónne číslo.
 • Typ/Model zariadenia (umiestnený na typovom štítku).
 • Výkon zariadenia [kW] (uvedený na typovom štítku).
 • Sériové číslo (umiestnené na typovom štítku).
 • Popis zistenej závady.
 • V prípade poškodenia prvkov alebo výmeny dielov odporúčame priložiť fotografie ako návod na rýchle odstránenie problému.

Názorová forma

Názorová služba – umožňuje Užívateľovi služby zasielať Poskytovateľovi služby individuálne názory na kvalitu poskytovaných služieb a ponúkaného tovaru. Zaslanie stanoviska je možné po tom, čo Používateľ služby uvedie obsah stanoviska vo formulári. Ak chce Príjemca služby, aby ho DEFRO kontaktovalo za účelom získania dodatočných informácií o zverejnenom stanovisku, mal by uviesť informácie o telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese, prostredníctvom ktorej sa má kontaktovať. Príjemca služby môže v stanovisku uviesť ďalšie údaje, ako je fotografia produktu, jeho meno, priezvisko. Poskytnutím týchto údajov sa rozumie súhlas s ich spracovaním v súvislosti a na účely získania podrobného stanoviska alebo kontaktovania Príjemcu služby. Zverejňovanie stanovísk a odpovedanie na zaslané stanoviská je bezplatné.

Formulár výberu rekuperácie tepla / tepelného čerpadla

Služba výberu rekuperácie/tepelného čerpadla – zahŕňa zasielanie správ a otázok Poskytovateľovi služby prostredníctvom formulára na výber zariadenia na témy úzko súvisiace s činnosťou DEFRO a produktom. Odoslanie správy je možné až po tom, čo Príjemca služieb udelí súhlas so spracovaním osobných údajov na účely jeho služby, a to tak, že v prvej fáze uvedie meno a jeden zo spôsobov, ktorými ho chce Príjemca služby kontaktovať za účelom uveďte odpoveď – telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. V druhej fáze vyplnenia formulára je Poskytovateľ služby povinný poskytnúť technické informácie o projekte domu, jeho rozmeroch a priložiť plán domu. Ostatné polia sú voliteľné. V tretej fáze môže Užívateľ služby zadať obsah správy. Posledná fáza zahŕňa prijatie zásad GDPR a zásad ochrany osobných údajov. Poskytnutie ďalších údajov je dobrovoľné. Odpovedanie je bezplatné. Ak príjemca služby nesúhlasí so zasielaním údajov prostredníctvom prihlasovacieho formulára, môže tak urobiť priamo zaslaním e-mailu na nasledujúcu adresu:rekuperacja@defro.pl alebo zavolaním technický kontakt oddelenia rekuperácie / tepelných čerpadiel.

Dopyt by mal obsahovať potrebné údaje:

 • Údaje o uchádzačovi: Meno a priezvisko, Vojvodstvo.
 • Telefónne číslo a/alebo emailová adresa.
 • Súbor návrhu domu alebo odkaz na návrh a informácie o rozmeroch domu, výške domu
 • Obsah správy.

Využívanie služby poskytovanej elektronicky

Poskytovateľ služby poskytuje Používateľovi služby služby v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto poriadku, ktoré sa Používateľ služby zaväzuje dodržiavať.

Používanie služby poskytovanej elektronicky zahŕňa riziko: infikovania IT systému nežiaducim softvérom spôsobujúcim škody, hackerských útokov. Odporúča sa, aby Používateľ Služby mal napr. antivírusový program alebo vykonal iné opatrenia na minimalizáciu rizika takýchto a iných nežiaducich udalostí. Poskytovateľ služby nezodpovedá za technické problémy vyplývajúce z nefunkčnosti zariadenia vo vlastníctve Príjemcu služby, ako aj za nedostatok vhodných parametrov umožňujúcich príjem dát. Poskytovateľ služieb taktiež nezodpovedá za riziko spojené s využívaním služieb poskytovaných elektronicky, a teda za akúkoľvek škodu, ktorá nevznikla jeho zavinením alebo nedbanlivosťou, ako aj za akúkoľvek škodu spôsobenú v dôsledku konania prevádzkovateľa. Príjemca služby alebo tretie strany.

Technické požiadavky: počítač, notebook, telefón alebo iné multimediálne zariadenie s prístupom na internet a webovým prehliadačom, prístup k elektronickej pošte, povolenie cookies a podpora Javascriptu vo webovom prehliadači. Používateľ služby je povinný pri používaní webovej stránky a služieb ich nepoužívať nezákonným spôsobom a neporušovať osobnostné práva alebo autorské práva poskytovateľa služby alebo tretích osôb. Príjemca služby nie je povinný overovať prenášaný alebo zdieľaný obsah zadaný Príjemcom služby do IT systémov Poskytovateľa služby a ak získa informácie naznačujúce dôvodné podozrenie zo zakázaného alebo protiprávneho konania alebo činnosti súvisiacej s týmto typom správania , môže takýto obsah vymazať a pozastaviť prístup.

Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo vykonávať údržbárske práce na IT systéme, ktoré môžu spôsobiť dočasné ťažkosti v prístupe k službám. Príjemca služby nemá v tejto súvislosti nárok na žiadne nároky na kompenzáciu voči Poskytovateľovi služby.

Príjemca služby je povinný zadať údaje zodpovedajúce skutočnému stavu a príjemca služby je povinný tieto údaje uchovávať v tajnosti. Podrobnosti týkajúce sa spracovania osobných údajov sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov.

Sťažnosti súvisiace s poskytovaním bezplatných služieb elektronicky je možné podávať elektronicky na e-mailovú adresu biuro@defro.pl vrátane popisu problému. Reklamácia je posúdená do 14 dní, v tejto lehote je Užívateľovi služby poskytnutá odpoveď.

Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení Pravidiel.

Máte ďalšie otázky?

Chcete sa opýtať na zľavu?

Potrebujete vybrať zariadenie?

Ak chcete inštalovať nový zdroj tepla, oplatí sa venovať pozornosť zariadeniam DEFRO, poľskému výrobcovi s dlhoročnými skúsenosťami v teplárenstve. Naši špecialisti vám pomôžu vybrať správny kotol a jeho výkon a distribútori a inštalatéri sa postarajú o montáž a uvedenie do prevádzky a stačí si užiť teplo a pohodlie. Distribučná sieť našich produktov je rozdelená do regiónov, za ktoré sú zodpovední manažéri a predajcovia.

Prejsť na ekologické a ekonomické riešenie?

Najlepšie tepelné čerpadlá na trhu

DEFRO DHP PREMIUM je zariadenie najnovšej generácie, vytvorené špeciálne pre poľské klimatické podmienky. Je to tiež prvé poľské zásuvné tepelné čerpadlo, čo znamená, že jeho inštalácia je hračkou.

Vysoká kvalita
Najlepšie komponenty
Záruka
Špecializovaný servis prístrojov
Najlepšie tepelné čerpadlá na trhu
Dôverujte odbornému poradenstvu a kvalitnému prístroju

Rekuperácia + bezplatný výber zariadenia

Vzduchotechnická jednotka DEFRO je ideálna na udržanie vysokej kvality vzduchu vo vašej domácnosti. Vďaka pokročilej technológii a energetickej účinnosti poskytuje DRX nielen pohodlie, ale aj úspory z dlhodobého hľadiska, čím vytvára priateľské prostredie pre vašu rodinu.

Vysoká kvalita
Najlepšie komponenty
Záruka
Špecializovaný servis prístrojov