Vyhľadávanie Nájdite distribútora 509 702 720 Facebook Kalkulator Kotły C.O. Kalkulator Pompy Ciepła

Defro čistého tepla

Dôverujte spoločnosti s dlhoročnými skúsenosťami

Regularmin promocji – Black Friday z Defro Home

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Promocja rabatowa „BLACK FRIDAY Z DEFROHOME” polega na umożliwieniu Uczestnikom (definicja poniżej) zakupu Produktów Promocyjnych przy uwzględnieniu dodatkowego
  rabatu + 5% lub +7%
  , po spełnieniu warunków wymienionych w niniejszym regulaminie.
 2. Organizatorem Promocji rabatowej BLACK FRIDAY Z DEFROHOME, zwana dalej „Promocją” jest spółka : DEFRO R. Dziubeła  Spółka komandytowa, Ruda Strawczyńska 103A, 26-067 Strawczyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach , X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS: 0000620901, NIP:9591968493, REGON: 363378898  (dalej jako: „Organizator”, „Producent” lub „Defro”).
 3. Promocja jest organizowana w celu uzasadnionej ekonomicznie strategii Organizatora DEFRO – Producenta kominków DEFRO HOME. Promocja ma celu wsparcie i zwiększenie sprzedaży Kominków DEFRO HOME.

 

DEFINICJE

 

1.      UCZESTNICY PROMOCJI:

Uczestnikami Promocji, zwani dalej Uczestnikami są Dystrybutorzy DEFRO.

 

 1. DYSTRYBUTOR:

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzi działalność gospodarczą polegająca na zakupie od DEFRO a następnie dalszej odsprzedaży produktów produkowanych przez DEFRO.

 1. PRODUKTY PROMOCYJNE +5%

Kominki i piecyki DEFRO HOME (poza modelami z serii ORBIS, CERES, OVAL, ORTI) będące na stanie magazynowym DEFRO w trakcie trwania promocji, możliwe do wysyłki i zamówione przez Dystrybutora Defro produktów Defro Home zakupione wyłącznie w okresie trwania Promocji, tj. w terminie od dnia 16.11.2023 do dnia 29.11.2023

 1. PRODUKTY PROMOCYJNE +7%

piecyki DEFRO HOME z serii ORBIS, CERES, OVAL, ORTI będące na stanie magazynowym DEFRO w trakcie trwania promocji, możliwe do wysyłki i zamówione przez Dystrybutora Defro produktów Defro Home zakupione wyłącznie w okresie trwania Promocji, tj. w terminie od dnia 16.11.2023 do dnia 29.11.2023

 

CZAS TRWANIA PROMOCJI, MIEJSCE

 1. Niniejsza Promocja obowiązuje w okresie od 16.11.2023 do dnia 11.2023. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, akcjami specjalnymi oraz kominkami ekspozycyjnymi.
 2. W okresie trwania promocji, wskazanym w ust. 1 powyżej, Uczestnik chcący skorzystać z promocji zobowiązany jest do dokonania zakupów. Natomiast czas trwania Promocji nie obejmuje: wydania Produktów, terminu związanego z ewentualną procedurą reklamacyjną.

3.        Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

§ 4 ZASADY PROMOCJI

 

 1. Każdy Uczestnik, chcący wziąć udział w niniejszej Promocji jest zobowiązany do zakupu Produktów Promocyjnych od DEFRO w okresie trwania niniejszej Promocji.
 2. Uczestnik w czasie trwania Promocji może wziąć udział w Promocji wielokrotnie.
 3. Towar Promocyjny zostanie wydany Uczestnikowi Promocji na zasadach i warunkach zgodnych z łączącymi Uczestnika i DEFRO umowami.
 4. Zamówienie złożone w okresie promocyjnym musi zawierać zapis w temacie wiadomości:BLACK FRIDAY Z DEFROHOME” w dniu zamówienia produktów PROMOCYJNYCH.

 

§ 5

REKLAMACJE

 

 1. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo składania reklamacji w terminie do dnia 11.2023 r. decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora Promocji. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji należy składać na piśmie, wysyłając je e-mailowo na adres biuro@defro.pl lub listem poleconym na adres Defro R. Dziubeła sp. k., Ruda Strawczyńska 103a 26-067 Strawczyn z dopiskiem Reklamacja – „BLACK FRIDAY Z DEFROHOME”.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko lub nazwę, dokładny adres Uczestnika, numer kontaktowy, adres e-mail, dokładny opis, powód reklamacji, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania. Reklamację rozpatruje Organizator w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Organizator wyślę listem poleconym lub poprzez adres e-mail, odpowiedź na

reklamację na wskazany przez Uczestnika adres.  Dla ważności odpowiedzi liczy się data stempla pocztowego.

 

RODO

 

 1. Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą: DEFRO R. Dziubeła Spółka komandytowa, Ruda Strawczyńska 103A, 26-067 Strawczyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000620901, NIP:9591968493, REGON: 363378898.
 2. Administrator danych osobowych informuje, że:

 

 1. Dane osobowe pozyskane przez Administratora danych osobowych w związku z przesłaną reklamacją dot. niniejszej PROMOCJI są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowej Promocji, również w celu rozpatrzenia i odpowiedzi na ewentualne reklamacje.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w związku ze złożeniem reklamacji przez Uczestnika Promocji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) – pkt. c) oraz art. 6 ust. 1 pkt. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019 poz.1781).
 3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.
 4. Dane osobowe Uczestników Promocji mogą być przekazane przez Administratora danych osobowych zgodnie z prawem na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom jedynie w celu przeprowadzenia postepowania reklamacyjnego, tj. podmiotom obsługującym Administratora danych osobowych i organizatora, prawnie i księgowo.
 5. Dane Uczestników Promocji będą usuwane po zakończeniu procesu reklamacyjnego w najbliższym możliwym terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.
 7. Odbiorcami danych osobowych Uczestników Promocji mogą być: kancelarie prawne, podatkowe
 8. Każdy Uczestnik Promocji posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia. Każdy Uczestnik posiada prawo do wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W przypadku nieuwzględnionych reklamacji Uczestnikom Promocji przysługuje prawo do składania roszczeń we właściwym sądzie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zasady promocji określa niniejszy Regulamin. Regulamin jest do wglądu w siedzibie Defro w Rudzie Strawczyńskiej 103a. Na pisemną prośbę Uczestnika złożoną e-mailem na adres biuro@defro.pl Organizator prześle Uczestnikowi Regulamin Promocji drogą e-mailową na wskazany przez niego adres e-mail.
 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obwiązującego prawa.
 3. Niniejsza promocja nie stanowi gry losowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

Organizator

Máte ďalšie otázky?

Chcete sa opýtať na zľavu?

Potrebujete vybrať zariadenie?

Ak chcete inštalovať nový zdroj tepla, oplatí sa venovať pozornosť zariadeniam DEFRO, poľskému výrobcovi s dlhoročnými skúsenosťami v teplárenstve. Naši špecialisti vám pomôžu vybrať správny kotol a jeho výkon a distribútori a inštalatéri sa postarajú o montáž a uvedenie do prevádzky a stačí si užiť teplo a pohodlie. Distribučná sieť našich produktov je rozdelená do regiónov, za ktoré sú zodpovední manažéri a predajcovia.

Prejsť na ekologické a ekonomické riešenie?

Najlepšie tepelné čerpadlá na trhu

DEFRO DHP PREMIUM je zariadenie najnovšej generácie, vytvorené špeciálne pre poľské klimatické podmienky. Je to tiež prvé poľské zásuvné tepelné čerpadlo, čo znamená, že jeho inštalácia je hračkou.

Vysoká kvalita
Najlepšie komponenty
Záruka
Špecializovaný servis prístrojov
Najlepšie tepelné čerpadlá na trhu
Dôverujte odbornému poradenstvu a kvalitnému prístroju

Rekuperácia + bezplatný výber zariadenia

Vzduchotechnická jednotka DEFRO je ideálna na udržanie vysokej kvality vzduchu vo vašej domácnosti. Vďaka pokročilej technológii a energetickej účinnosti poskytuje DRX nielen pohodlie, ale aj úspory z dlhodobého hľadiska, čím vytvára priateľské prostredie pre vašu rodinu.

Vysoká kvalita
Najlepšie komponenty
Záruka
Špecializovaný servis prístrojov