Vyhľadávanie Nájdite distribútora 509 702 720 Facebook Kalkulator Kotły C.O. Kalkulator Pompy Ciepła

Defro čistého tepla

Dôverujte spoločnosti s dlhoročnými skúsenosťami

I. ORGANIZATOR
Organizatorem promocji „DODATKOWE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU KOTŁA DEFRO WRAZ Z TERMOREGULATOREM DEFRO” zwaną dalej „Promocją” jest DEFRO R. Dziubeła spółka komandytowa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000620901, NIP: 9591968493, REGON: 363378898, adres korespondencyjny: 26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A (dalej jako: „Organizator”, „Producent” lub „DEFRO”).

II. MIEJSCE ORGANIZACJI PROMOCJI
Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Promocja realizowana jest wyłącznie w punktach sprzedaży prowadzonych przez Dystrybutorów DEFRO.

 

POBIERZ CERTYFIKAT

 

III. CZAS TRWANIA PROMOCJI
Czas trwania Promocji: Promocja trwa w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. Czas trwania Promocji obejmuje zakupy promocyjne upoważniające do bezpłatnego przedłużenia gwarancji. Czas trwania Promocji nie obejmuje: wydania Produktów, wydania Towarów Promocyjnych, terminu związanego z ewentualną procedurą reklamacyjną.

IV. UCZESTNICY PROMOCJI
1. Uczestnikami Promocji, zwani dalej Uczestnikami są osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nieprowadzące działalności i prowadzące działalność gospodarczą.
2. Podmioty wskazane w pkt. 4.1 stają się Uczestnikami Promocji, o ile w czasie trwania Promocji zakupią kocioł DEFRO (wzór zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu), wskazując w tym zamówieniu Produkt Promocyjny, który chcą nabyć razem z Produktem.
V. CEL PROMOCJI
Promocja organizowana jest w celu uzasadnionej ekonomicznie strategii Organizatora DEFRO – Producenta kotłów. Promocja ma na celu wsparcie i zwiększenie sprzedaży kotłów wskazanych w pkt. VI.
Niniejsza Promocja nie stanowi gry losowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

VI. PRODUKTY, KTÓRYCH ZAKUP UPOWAŻNIA DO UDZIAŁU W PROMOCJI
1. Promocja obejmuje zakupione pojedyncze dowolne kotły wskazane poniżej, u Dystrybutora DEFRO wyłącznie w okresie Trwania Promocji wraz z Termoregulatorem DEFRO tj. w terminie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
Promocja dotyczy zakupu następujących kotłów, zwanych dalej Produktami – kotłami lub Produktem – kotłem wraz z Termoregulatorem DEFRO:
• Beta
• Bio Slim
• Calori
• Calori Plus
• Delta EkoPell
• Eko Slim
• Evopell
• Evopell Plus
• Evopell Hydro
• Gamma
• Gamma 2
• Epsilon
• Kompakt EkoPell
• Smart EkoPell
• Komfort Eko Lux
• Komfort Eko Mini
Przykład.
W przypadku zakupu kotła Bio Slim wraz z Termoregulatorem DEFRO w czasie trwania Promocji
tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r., Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do przedłużenia gwarancji o 5 lat na szczelność wymiennika kotła. Poprzez zakupy promocyjne Produktu rozumiane jest:
– zakup Produkt w terminie trwania Promocji od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.,
– opłacenie zakupu Produktu na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze VAT.
2. Promocja nie obejmuje Produktów, których cena została obniżona przez Producenta w ramach wyprzedaży sezonowej. Promocja nie łączy się z innymi rabatami, promocjami i akcjami specjalnymi.
VII. ZASADY PROMOCJI
1. Po spełnieniu warunków dotyczących dokonania zakupów promocyjnych Produktów – kotłów opisanych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik ma możliwość bezpłatnego przedłużenia gwarancji: dodatkowe 5 lat na szczelność wymiennika kotła.
2. Promocja polega na możliwości bezpłatnego przedłużenia gwarancji przy jednoczesnym zakupie Produktu – kotła wraz z Termoregulatorem DEFRO.
WARUNKIEM ZACHOWANIA DODATKOWEJ GWARANCJI BĘDZIE DOKONANIE MONTAŻU ZAKUPIONEGO KOTŁA WRAZ Z TERMOREGULATOREM DEFRO ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.
Warunkiem zachowania dodatkowej gwarancji będzie okazanie prawidłowo wypełnionych dokumentów potwierdzających zakup Produktu – kotła w okresie trwania promocji tj.:
• Faktury VAT, którą uczestnik promocji otrzyma od Dystrybutora DEFRO,
• Certyfikatu potwierdzającego otrzymanie dodatkowej gwarancji wystawionego przez
Dystrybutora DEFRO, wzór Certyfikatu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
Powyższe dokumenty powinny być zachowane przez cały okres trwania gwarancji.
W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie poproszony o przedstawienie powyższych dokumentów.
3. Uczestnik w czasie trwania Promocji może wziąć udział w Promocji wielokrotnie, jak również nabyć dowolną liczbę Produktów – kotłów.
4. Bezpłatne przedłużenie gwarancji na szczelność wymiennika kotła nie jest dostępne w regularnej sprzedaży, a ich bezpłatne nabycie może nastąpić wyłącznie w czasie trwania Promocji po spełnieniu warunków Promocji.
5. Certyfikat potwierdzający otrzymanie dodatkowej gwarancji zostanie wydany Uczestnikowi Promocji wraz z Produktem bezpośrednio po dokonaniu zakupu w DEFRO, lub u Dystrybutora DEFRO. Certyfikat potwierdzający otrzymanie dodatkowej gwarancji zostanie wydany Uczestnikowi Promocji tylko i wyłącznie jeśli Uczestnik Promocji dokona zakupu dowolnego kotła wraz Termoregulatorem DEFRO wskazanego w pkt.VI Regulaminu w okresie trwania Promocji i odbierze zamówiony kocioł nie później niż do 15 dni roboczych liczonych od dnia wpłynięcia zamówienia (w przypadku produktów nieznajdujących się na stanie magazynowym Producenta, termin może ulec wydłużeniu do 30 dni roboczych, o czym Uczestnik zostanie poinformowany przez pracownika Dystrybutora DEFRO lub przez przedstawiciela handlowego
DEFRO). Certyfikat potwierdzający otrzymanie dodatkowej gwarancji może zostać dostarczony w inny sposób; sposób ten zostanie ustalony indywidualnie pomiędzy Uczestnikiem Promocji a Dystrybutorem DEFRO, wówczas Certyfikat potwierdzający otrzymanie dodatkowej gwarancji zostanie dostarczony Uczestnikowi nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakupu Produktu – kotła, którego zakup upoważnia do udziału w Promocji.
6. Po dokonaniu zakupu Produktu (kotła wraz z Termoregulatorem DEFRO) – kocioł wybrany z listy wskazanej w pkt VI. niniejszego Regulaminu, Uczestnik Promocji otrzyma dwa dokumenty: pierwszy – faktura dotycząca zakupu Produktu – wybranego kotła i drugi – Certyfikat potwierdzający otrzymanie dodatkowej gwarancji .
7. Informację o dostępności produktów promocyjnych, Uczestnik Promocji przed dokonaniem zakupu promocyjnego może każdorazowo uzyskać u Dystrybutora DEFRO lub Regionalnego Przedstawiciela Handlowego DEFRO – wykaz Przedstawicieli Handlowych zamieszczony jest na stronie DEFRO www.defro.pl/wszystkie-kontakty.html

 

VIII. KONSEKWENCJE PODATKOWE
Podmiot organizujący Promocję nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. w związku ze sprzedażą Towarów Promocyjnych za 1 zł. brutto (tj. z VAT).

 

IX. REKLAMACJE
1. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo składania reklamacji w terminie do dnia 30.06.2023 r., decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora Promocji. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji należy składać na piśmie, wysyłając je e-mailowo na adres: biuro@defro.pl lub listem poleconym na adres: DEFRO R. Dziubeła spółka komandytowa, 26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A, z dopiskiem reklamacja „DODATKOWE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAKUPU KOTŁA DEFRO WRAZ Z TERMOREGULATOREM DEFRO”
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, dokładny opis i powód reklamacji, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania. Reklamacje rozpatruje Organizator. W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, Organizator wyśle listem poleconym odpowiedź na reklamację na wskazany przez uczestnika adres. Dla ważności odpowiedzi liczy się data stempla pocztowego.
3. W przypadku nieuwzględnionych reklamacji, Uczestnikom Promocji przysługuje prawo do składania roszczeń we właściwym sądzie.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zasady Promocji określa niniejszy Regulamin. Regulamin jest do wglądu w siedzibie DEFRO w Rudzie Strawczyńskiej pod adresem: 26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A , w punktach handlowych Dystrybutorów DEFRO w terminie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Na pisemną prośbę Uczestnika złożoną e-mailem na adres biuro@defro.pl, Organizator prześle Uczestnikowi Regulamin Promocji drogą e-mailową na wskazany przez niego adres e-mail.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.

Máte ďalšie otázky?

Chcete sa opýtať na zľavu?

Potrebujete vybrať zariadenie?

Ak chcete inštalovať nový zdroj tepla, oplatí sa venovať pozornosť zariadeniam DEFRO, poľskému výrobcovi s dlhoročnými skúsenosťami v teplárenstve. Naši špecialisti vám pomôžu vybrať správny kotol a jeho výkon a distribútori a inštalatéri sa postarajú o montáž a uvedenie do prevádzky a stačí si užiť teplo a pohodlie. Distribučná sieť našich produktov je rozdelená do regiónov, za ktoré sú zodpovední manažéri a predajcovia.

Prejsť na ekologické a ekonomické riešenie?

Najlepšie tepelné čerpadlá na trhu

DEFRO DHP PREMIUM je zariadenie najnovšej generácie, vytvorené špeciálne pre poľské klimatické podmienky. Je to tiež prvé poľské zásuvné tepelné čerpadlo, čo znamená, že jeho inštalácia je hračkou.

Vysoká kvalita
Najlepšie komponenty
Záruka
Špecializovaný servis prístrojov
Najlepšie tepelné čerpadlá na trhu
Dôverujte odbornému poradenstvu a kvalitnému prístroju

Rekuperácia + bezplatný výber zariadenia

Vzduchotechnická jednotka DEFRO je ideálna na udržanie vysokej kvality vzduchu vo vašej domácnosti. Vďaka pokročilej technológii a energetickej účinnosti poskytuje DRX nielen pohodlie, ale aj úspory z dlhodobého hľadiska, čím vytvára priateľské prostredie pre vašu rodinu.

Vysoká kvalita
Najlepšie komponenty
Záruka
Špecializovaný servis prístrojov