Vyhľadávanie Nájdite distribútora 509 702 720 Facebook Kalkulator Kotły C.O. Kalkulator Pompy Ciepła

Defro čistého tepla

Dôverujte spoločnosti s dlhoročnými skúsenosťami

ORGANIZATOR

Organizatorem PROMOCJI „WYPRZEDAŻ KOTŁÓW”, zwanej dalej PROMOCJĄ jest DEFRO R. Dziubeła spółka komandytowa, 26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000620901, REGON: 363378898, NIP: 9591968493  zwana dalej ORGANIZATOREM

CZAS TRWANIA I MIEJSCE ORGANIZACJI PROMOCJI

PROMOCJA organizowana jest w terminie od 01.09.2023 r. do 31.12.2023 r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych na terytorium całej Polski.

CEL PROMOCJI

PROMOCJA jest organizowana w celu uzasadnionej ekonomicznie strategii ORGANIZATORA, promocji marki i wzrostu sprzedaży produktów ORGANIZATORA – modeli kotłów – typoszereg ALFA II, EPSILON, EPSILON F, BIO SLIM, EKO SLIM,
GAMMA II.

UCZESTNICY PROMOCJI

Uczestnikami PROMOCJI mogą być następujące podmioty: pełnoletnie osoby prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne (w tym jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną), którzy posiadają w swojej ofercie produkty marki Defro, zwani dalej UCZESTNIKAMI. Każdy UCZESTNIK chcący wziąć udział w niniejszej PROMOCJI, oświadcza, że akceptuje warunki niniejszego RGULAMINU.

WYŁĄCZENIA

Z PROMOCJI wyłączone są podmioty, które są pracownikami ORGANIZATORA bez względu na podstawę zatrudnienia, a także osoby pozostające z ORGANIZATOREM w stosunku cywilnoprawnym (umowa zlecenie, umowa o dzieło).

PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ

Produktami objętymi PROMOCJĄ, zwane dalej „PRODUKTAMI PROMOCYJNYMI” są modele kotłów – typoszereg:

  • ALFA II
  • EPSILON
  • EPSILON F
  • BIO SLIM
  • EKO SLIM
  • GAMMA II,

znajdujące się w ofercie ORGANIZATORA i które zostaną zakupione w terminie od 01.09.2023 do 31.12.2023 lub do wyczerpania stanów magazynowych. Pozostałe produkty ORGANIZATORA są wyłączone z promocji. Z PROMOCJI wyłączone są również produkty sprzedane na warunkach ekspozycyjnych.

ZASADY PROMOCJI

UCZESTNIK na podstawie promocji „WYPRZEDAŻ KOTŁÓW” w terminie od 01.09.2023 r. do 31.12.2023 r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych, zakupi modele kotłów – typoszereg: ALFA II, EPSILON, EPSILON F, BIO SLIM, EKO SLIM, GAMMA IIJeden UCZESTNIK PROMOCJI: „WYPRZEDAŻ KOTŁÓW”, może wielokrotnie wziąć udział pod warunkiem każdorazowego spełnienia zasad zawartych w REGULAMINIE PROMOCJI: „WYPRZEDAŻ KOTŁÓW”.

REKLAMACJE

UCZESTNIKOM przysługuje prawo składania reklamacji w czasie trwania PROMOCJI. Reklamacje dotyczące przebiegu PROMOCJI należy składać na piśmie, wysyłając je e-mailowo na adres aleksandra.czyz@defro.pl lub listem poleconym na adres Defro R. Dziubeła Sp. K. Ruda Strawczyńska 103a, 26-067 Strawczyn z dopiskiem „WYPRZEDAŻ KOTŁÓW”.

Reklamacja powinna zawierać: NAZWĘ FIRMY, IMIĘ i NAZWISKO osoby reprezentującej UCZESTNIKA PROMOCJI, dokładny adres uczestnika, numer kontaktowy, adres e-mail, dokładny opis powodu reklamacji, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.

Reklamację rozpatruje ORGANIZATOR w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. ORGANIZATOR wyśle listem poleconym lub pocztą elektroniczną (w zależności od wybranej komunikacji przez UCZESTNIKA składającego reklamację) odpowiedź na reklamację na wskazany przez UCZESTNIKA adres.

W przypadku nieuwzględnionych reklamacji UCZESTNIKOM PROMOCJI przysługuje prawo do składania roszczeń we właściwym sądzie.

Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą: DEFRO R. Dziubeła Spółka komandytowa (adres: Ruda Strawczyńska 103A, 26-067 Strawczyn), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000620901, NIP: 9591968493, REGON: 363378898

Administrator danych osobowych informuje, że:

a) Dane osobowe pozyskane przez Administratora danych osobowych w związku z przesłaną reklamacją dot. PROMOCJI o nazwie „WYPRZEDAŻ KOTŁÓW” są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowej PROMOCJI, tj. w celu rozpatrzenia i odpowiedzi na reklamacje.

b) Dane osobowe przetwarzane są w związku ze złożeniem reklamacji przez UCZESTNIKA PROMOCJI na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) – pkt. c) oraz art. 6 ust. 1 pkt. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019 poz.1781).

c) Podanie danych osobowych przez UCZESTNIKA jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

d) Dane osobowe UCZESTNIKÓW PROMOCJI mogą być przekazane przez Administratora danych osobowych zgodnie z prawem na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom jedynie w celu przeprowadzenia postepowania reklamacyjnego, tj. podmiotom obsługującym Administratora danych osobowych i organizatora, prawnie i księgowo.

e) Dane UCZESTNIKÓW PROMOCJI będą usuwane po zakończeniu procesu reklamacyjnego w najbliższym możliwym terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

f) Nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

g) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

• kancelarie prawne, podatkowe

Każdy UCZESTNIK PROMOCJI posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia. Każdy UCZESTNIK posiada prawo do wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zasady PROMOCJI określa niniejszy Regulamin. Regulamin jest do wglądu w siedzibie Defro w Rudzie Strawczyńskiej 103a i u przedstawicieli handlowych ORGANIZATORA od 01.09.2023 r. do daty zakończenia PROMOCJI.  Na pisemną prośbę UCZESTNIKA złożoną e-mailem na adres: aleksandra.czyz@defro.pl Organizator prześle UCZESTNIKOWI Regulamin PROMOCJI drogą e-mailową na wskazany przez niego adres e-mail.

 

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obwiązującego prawa.

Máte ďalšie otázky?

Chcete sa opýtať na zľavu?

Potrebujete vybrať zariadenie?

Ak chcete inštalovať nový zdroj tepla, oplatí sa venovať pozornosť zariadeniam DEFRO, poľskému výrobcovi s dlhoročnými skúsenosťami v teplárenstve. Naši špecialisti vám pomôžu vybrať správny kotol a jeho výkon a distribútori a inštalatéri sa postarajú o montáž a uvedenie do prevádzky a stačí si užiť teplo a pohodlie. Distribučná sieť našich produktov je rozdelená do regiónov, za ktoré sú zodpovední manažéri a predajcovia.

Prejsť na ekologické a ekonomické riešenie?

Najlepšie tepelné čerpadlá na trhu

DEFRO DHP PREMIUM je zariadenie najnovšej generácie, vytvorené špeciálne pre poľské klimatické podmienky. Je to tiež prvé poľské zásuvné tepelné čerpadlo, čo znamená, že jeho inštalácia je hračkou.

Vysoká kvalita
Najlepšie komponenty
Záruka
Špecializovaný servis prístrojov
Najlepšie tepelné čerpadlá na trhu
Dôverujte odbornému poradenstvu a kvalitnému prístroju

Rekuperácia + bezplatný výber zariadenia

Vzduchotechnická jednotka DEFRO je ideálna na udržanie vysokej kvality vzduchu vo vašej domácnosti. Vďaka pokročilej technológii a energetickej účinnosti poskytuje DRX nielen pohodlie, ale aj úspory z dlhodobého hľadiska, čím vytvára priateľské prostredie pre vašu rodinu.

Vysoká kvalita
Najlepšie komponenty
Záruka
Špecializovaný servis prístrojov