Wyszukaj Znajdź dystrybutora 509 702 720 Facebook Kalkulator Kotły C.O. Kalkulator Pompy Ciepła

Defro Czyste ciepło

Zaufaj firmie z wieloletnim doświadczeniem

REGULAMIN PROMOCJI „WIOSNA DLA PROFESJONALISTÓW”

I. ORGANIZATOR

Organizatorem PROMOCJI „WIOSNA DLA PROFESJONALISTÓW”, zwanej dalej PROMOCJĄ jest

DEFRO R. Dziubeła spółka komandytowa 26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000620901, REGON: 363378898, NIP: 9591968493 zwana dalej ORGANIZATOREM.

II. CZAS TRWANIA I MIEJSCE ORGANIZACJI PROMOCJI

PROMOCJA organizowana jest w terminie od 06.05.2024 r. do 31.05.2024 r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zwany dalej „CZAS TRWANIA PROMOCJI”. O wyczerpaniu zapasów ORGANIZATOR poinformuje niezwłocznie na stronie internetowej www.defro.pl

III. CEL PROMOCJI

PROMOCJA jest organizowana w celu uzasadnionej ekonomicznie strategii ORGANIZATORA, promocji marki i wzrostu sprzedaży produktów:

 1. POMP CYRKULACYJNYCH CWU ECOFLOW CIRC 15-1/65B”
 2. ARMATURA INSTALACYJNA Z GRUPY SPRZEDAŻOWEJ – F

IV. UCZESTNICY PROMOCJI

Uczestnikami PROMOCJI, zwani dalej „UCZESTNIKAMI”, mogą być następujące podmioty: pełnoletnie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby (w tym jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną), którzy w ramach prowadzonej przez siebie działalności posiadają w swojej ofercie produkty marki Defro. Każdy UCZESTNIK chcący wziąć udział w niniejszej PROMOCJI, oświadcza, że akceptuje warunki niniejszego REGULAMINU.

V. WYŁĄCZENIA

Z PROMOCJI wyłączone są podmioty, które są pracownikami ORGANIZATORA bez względu na podstawę zatrudnienia, a także osoby pozostające z ORGANIZATOREM w stosunku cywilnoprawnym (umowa zlecenie, umowa o dzieło).

VI. PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ

Produktami objętymi PROMOCJĄ, zwane dalej „PRODUKTAMI PROMOCYJNYMI” są:

 1. POMPY CYRKULACYJNYE CWU ECOFLOW CIRC 15-1/65B”
 2. ARMATURA INSTALACYJNA Z GRUPY SPRZEDAŻOWEJ – F

znajdujące się w ofercie ORGANIZATORA i które zostały zakupione w CZASIE TRWANIA PROMOCJI. Pozostałe produkty ORGANIZATORA są wyłączone z promocji.

Promocja nie obejmuje produktów, których cena została obniżona w ramach wyprzedaży lub ekspozycji. Promocja nie łączy się z innymi rabatami, promocjami i akcjami specjalnymi. 

VII. ZASADY PROMOCJI

Przy zakupie minimum 10 szt. POMP CYRKULACYJNYCH CWU ECOFLOW CIRC 15-1/65B” UCZESTNIK ma możliwość zakupu POMPY CYRKULACYJNEJ CWU ECOFLOW CIRC 15-1/65B” za 1 zł netto,
lub
przy zakupie ARMATURY INSTALACYJNEJ z grupy zakupowej F o wartości 25 000,00 netto, UCZESTNIK ma możliwość zakupu ZBIORNIKA CWU OKNTHV 125L za 1 zł netto.

Poprzez zakup rozumiane jest:

 • złożenie zamówienia na PRODUKT PROMOCYJNY w CZASIE TRWANIA PROMOCJI oraz
 • opłacenie zakupu PRODUKTU PROMOCYJNEGO na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze VAT.

Jeden UCZESTNIK PROMOCJI „WIOSNA DLA PROFESJONALISTÓW” może wziąć udział wielokrotnie, pod warunkiem każdorazowego spełnienia zasad zawartych w REGULAMINIE PROMOCJI „WIOSNA DLA PROFESJONALISTÓW”.

VIII. REKLAMACJE

UCZESTNIKOWI przysługuje prawo składania reklamacji w czasie trwania PROMOCJI, przy czym decydujące znaczenie ma data wpływu reklamacji do ORGANIZATORA. Reklamacje dotyczące przebiegu PROMOCJI należy składać na piśmie, wysyłając je e-mailowo na adres adam.jeczminski@defro.pl lub listem poleconym na adres Defro R. Dziubeła Sp. K. Ruda Strawczyńska 103a, 26-067 Strawczyn z dopiskiem „WIOSNA DLA PROFESJONALISTÓW”.

 • Reklamacja powinna zawierać: NAZWĘ FIRMY, IMIĘ i NAZWISKO osoby reprezentującej UCZESTNIKA PROMOCJI, dokładny adres UCZESTNIKA, numer kontaktowy, adres e-mail, dokładny opis powodu reklamacji, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.
 • Reklamację rozpatruje ORGANIZATOR w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. ORGANIZATOR wyśle listem poleconym lub pocztą elektroniczną (w zależności od wybranej komunikacji przez UCZESTNIKA składającego reklamację) odpowiedź na reklamację na wskazany przez UCZESTNIKA adres.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zasady PROMOCJI określa niniejszy REGULAMIN. REGULAMIN jest do wglądu w siedzibie ORGANIZATORA w Rudzie Strawczyńskiej 103a i u przedstawicieli handlowych ORGANIZATORA od 06.05.2023 r. do daty zakończenia PROMOCJI. Na pisemną prośbę UCZESTNIKA złożoną e-mailem na adres: adam.jeczminski@defro.pl Organizator prześle UCZESTNIKOWI Regulamin PROMOCJI drogą e-mailową na wskazany przez niego adres e-mail.
 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy obwiązującego prawa. 
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06.05.2024 r. do dnia 31.05.2024 r.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą: DEFRO R. Dziubeła Spółka komandytowa (adres: Ruda Strawczyńska 103A, 26-067 Strawczyn), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000620901, NIP: 9591968493, REGON: 363378898

Administrator danych osobowych informuje, że:

a) Dane osobowe pozyskane przez Administratora danych osobowych w związku z przesłaną reklamacją dot. PROMOCJI o nazwie „WIOSNA DLA PROFESJONALISTÓW” są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowej PROMOCJI, tj. w celu rozpatrzenia i odpowiedzi na reklamacje.

b) Dane osobowe przetwarzane są w związku ze złożeniem reklamacji przez UCZESTNIKA PROMOCJI na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) – pkt. c) oraz art. 6 ust. 1 pkt. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019 poz.1781).

c) Podanie danych osobowych przez UCZESTNIKA jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

d) Dane osobowe UCZESTNIKÓW PROMOCJI mogą być przekazane przez Administratora danych osobowych zgodnie z prawem na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom jedynie w celu przeprowadzenia postepowania reklamacyjnego, tj. podmiotom obsługującym Administratora danych osobowych i organizatora, prawnie i księgowo.

e) Dane UCZESTNIKÓW PROMOCJI będą usuwane po zakończeniu procesu reklamacyjnego w najbliższym możliwym terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

f) Nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

g) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: kancelarie prawne i podatkowe.

Każdy UCZESTNIK PROMOCJI posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia. Każdy UCZESTNIK posiada prawo do wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Masz więcej pytań?

Chcesz zapytać o zniżkę?

Potrzebujesz doboru urządzenia?

Chcąc zainstalować nowe źródło ciepła warto zwrócić uwagę na urządzenia marki DEFRO, polskiego producenta z długoletnim doświadczeniem w branży grzewczej. Nasi specjaliści pomogą dobrać odpowiedni kocioł i jego moc, a dystrybutorzy i instalatorzy zajmą się montażem i uruchomieniem. Tobie pozostanie tylko cieszyć się ciepłem i wygodą obsługi urządzeń Defro. Sieć dystrybucji naszych produktów podzielona jest na regiony, za które odpowiedzialni są kierownicy i handlowcy.

Przestaw się na ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie

Najlepsze urządzenia grzewcze na rynku

Odkryj gamę urządzeń grzewczych od Defro. Zaufaj polskiej marce, która doskonale zrozumiała specyficzne potrzeby naszego klimatu. Nasze pompy ciepła, kotły na biomasę, gazowe czy elektryczne są wyjątkowe, bo powstały w oparciu o lata doświadczeń na polskim rynku. Dodatkowo, oferujemy tradycyjne rozwiązania, takie jak kotły na ekogroszek czy zgazowujące drewno, dostosowane do naszych lokalnych oczekiwań i wymagań. Wybierz rozwiązanie, które idealnie pasuje do Twojego domu i ciesz się komfortowym ciepłem już teraz.

Wysoka jakość
Najlepsze komponenty
Gwarancja
Serwis na terenie całej Polski
Najlepsze urządzenia grzewcze na rynku
Zaufaj profesjonalnemu doradztwu i wysokiej jakości urządzeniom

Rekuperacja + darmowy dobór urządzenia

Centrala wentylacyjna DEFRO doskonale radzi sobie z utrzymaniem wysokiej jakości powietrza w Twoim domu. Dzięki zaawansowanej technologii i efektywności energetycznej, DRX zapewnia nie tylko komfort, ale także oszczędności na dłuższą metę, tworząc przyjazne środowisko dla Twojej rodziny.

Wysoka jakość
Najlepsze komponenty
Gwarancja
Serwis na terenie całej Polski