Vyhľadávanie Nájdite distribútora 509 702 720 Facebook Kalkulator Kotły C.O. Kalkulator Pompy Ciepła

Zásady ochrany osobných údajov

Prečítajte si prosím zásady ochrany osobných údajov na webovej stránke Defro

Polityka Prywatności

W celu zapewnienia przejrzystości i rzetelności realizowanych przez naszą Spółkę procesów przetwarzania danych osobowych poniżej zamieszczamy obowiązujące w Defro R. Dziubeła spółka komandytowa z siedzibą w Rudzie Strawczyńskiej zasady ochrony danych osobowych ustanowione zgodnie z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1).

W swojej działalności przywiązujemy dużą uwagę do kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych i ochroną informacji, nie tylko ze względu na to, że obowiązek taki nakładają na nas przepisy prawne, ale przede wszystkim dlatego, że sami szanujemy prawo do prywatności i wierzymy, że to jeden z ważniejszych elementów dobrej współpracy i budowania zaufania oraz dobrego wizerunku naszej firmy.

Spis treści

1. Správca údajov

Správcom osobných údajov je spoločnosť DEFRO R. Dziubeła Spółka komandytowa so sídlom Ruda Strawczyńska 103 A, 26-067 Strawczyn, NIP 9591968493 – ďalej len DEFRO. Administrátor je subjekt, ktorý rozhoduje o cieľoch
a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať poštou na vyššie uvedenú adresu, ako aj zaslaním e-mailovej korešpondencie poverencovi pre ochranu údajov (IOD) ustanovenému v našej spoločnosti – iod@defro. pl

2. Aké údaje spracúvame.

V súlade s akceptovanou praxou väčšiny webových stránok ukladáme HTTP dotazy smerované na náš server. Prehliadané zdroje sú identifikované podľa URL adries. Presný zoznam informácií uložených v súboroch denníka webového servera je nasledujúci:

 • verejná IP adresa počítača, z ktorého dotaz prišiel (môže to byť priamo počítač používateľa)
 • názov klientskej stanice – identifikácia vykonaná prostredníctvom protokolu HTTP, ak je to možné,
 • používateľské meno poskytnuté počas procesu autorizácie,
 • dotaz na čas príchodu,
 • prvý riadok HTTP požiadavky,
 • kód odpovede HTTP,
 • počet bajtov odoslaných serverom,
 • URL adresa stránky, ktorú používateľ predtým navštívil (odkaz sprostredkovateľa) – ak bola webová stránka www.defro.pl prístupná cez odkaz,
 • informácie o prehliadači používateľa,
 • informácie o chybách, ktoré sa vyskytli počas transakcie HTTP.
 • Okrem toho spracovávame nasledujúce údaje získané priamo od používateľa webovej stránky:
 • meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo v prípade osôb kontaktujúcich prostredníctvom elektronických formulárov, zasielania dopytov, vypĺňania dotazníka na výber tepelného čerpadla alebo objednávania plánu rekuperácie tepla;
 • údaje umožňujúce identifikáciu vášho zariadenia v prípade servisných požiadaviek;
 • údaje o nehnuteľnosti/budove, druh vykurovania, počet obyvateľov – v prípade využitia prieskumu ohľadom výberu tepelného čerpadla alebo rekuperácie tepla;
 • poskytnuté údaje, ak sa používateľ rozhodne komunikovať prostredníctvom chatu;

Okrem toho spracovávame nasledujúce údaje získané priamo od používateľa webovej stránky:

 • meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo v prípade osôb kontaktujúcich prostredníctvom elektronických formulárov, zasielania dopytov, vypĺňania dotazníka na výber tepelného čerpadla alebo objednávania plánu rekuperácie tepla;
 • údaje umožňujúce identifikáciu vášho zariadenia v prípade servisných požiadaviek;
 • údaje o nehnuteľnosti/budove, druh vykurovania, počet obyvateľov – v prípade využitia prieskumu ohľadom výberu tepelného čerpadla alebo rekuperácie tepla;
 • poskytnuté údaje, ak sa používateľ rozhodne komunikovať prostredníctvom chatu;

3. Účel spracovania údajov

DEFRO je jedným z najväčších kotlov ústredného kúrenia v Európe. na tuhé palivá. V súvislosti s realizáciou nášho obchodného účelu spracúvame osobné údaje na nasledujúce účely:

ÚČEL SPRACOVANIAPRÁVNY ZÁKLAD A DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOVDOBA SKLADOVANIA
Činnosti smerujúce k uzatvoreniu a realizácii zmluvy s objednávateľom alebo zhotoviteľom v rámci činnosti správcu, a to aj za účelom vykonávania autorizácie a produktových školení
Ak sa údaje zhromažďujú na účely súvisiace s plnením konkrétnej zmluvy, Správca poskytuje dotknutej osobe podrobné informácie o spracúvaní jej osobných údajov pri uzatváraní zmluvy.
umenie. 6 sekcia 1 písm b GDPR
(týka sa klientov/dodávateľov);
umenie. 6 sekcia 1 písm f GDPR
(týka sa osôb spolupracujúcich s nami v mene klienta/zhotoviteľa).
(za oprávnený záujem Správcu sa považuje nutnosť kontaktovať klientov/zamestnancov/spolupracovníkov objednávateľov a zhotoviteľov v súvislosti s úkonmi prijatými k uzatvoreniu zmluvy alebo jej realizácii, vrátane kontaktu na účastníka školenia za účelom poskytnutia organizačných informácií o školení a materiály po školení)
Osobné údaje budú spracúvané do doby uzavretia zmluvy a po jej ukončení na účely súvisiace s:
a) uplatňovanie nárokov v súvislosti s plnením zmluvy (t. j. v zásade maximálne po dobu 6 rokov odo dňa dokončenia zmluvy),
b) plnenie povinností vyplývajúcich zo zákonných ustanovení, najmä daňových a účtovných rezerv (t. j. spravidla po dobu 5 rokov, počítajúc od konca kalendárneho roka, v ktorom uplynula lehota na zaplatenie dane),
c. údaje na marketingové účely: kým nevznesiete námietku, t. j. nepreukážete nám akýmkoľvek spôsobom, že s nami nechcete zostať v kontakte alebo dostávať informácie o aktivitách, ktoré vykonávame, alebo kým neuplynie premlčacia lehota na nároky
Príprava projektov plánu rekuperácie tepla alebo výberu tepelného čerpadla
(iniciované používateľom webu)
umenie. 6 sekcia 1 písm GDPRDo odvolania súhlasu nie dlhšie ako 12 mesiacov
Súhlas je možné kedykoľvek bezplatne odvolať prostredníctvom e-mailu biuro@defro.pl.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním
Stanovenie, presadzovanie a obrana proti takýmto nárokomumenie. 6 sekcia 1 písm f GDPR
(za oprávnený záujem, ktorý Správca sleduje, sa považuje prijímanie opatrení na presadzovanie a obranu proti nárokom – v tomto smere sa zhromažďujú údaje klienta/zhotoviteľa, jeho zamestnancov a spolupracovníkov v rozsahu potrebnom na presadzovanie alebo obranu proti nárokom.
umenie. 6 sekcia 1 písm f GDPR
(za oprávnený záujem, ktorý Správca sleduje, sa považuje prijímanie opatrení na presadzovanie a obranu proti nárokom – v tomto smere sa zhromažďujú údaje klienta/zhotoviteľa, jeho zamestnancov a spolupracovníkov v rozsahu potrebnom na presadzovanie alebo obranu proti nárokom.
Archivácia dokladov týkajúcich sa uzatvorených zmlúv vrátane dokladov o vysporiadaníumenie. 6 sekcia 1 písm c a f GDPRKým DEFRO neplní jednotlivé zákonné povinnosti súvisiace s uchovávaním dokumentov, ako sú uvedené v jednotlivých zákonných ustanoveniach. Vo vzťahu k dokumentom, ktorých uchovávanie nie je výslovne uvedené v zákonných ustanoveniach, po dobu, ktorá je možná na uplatnenie reklamácie v súlade s oprávneným záujmom správcu.
Vedenie zúčtovania, účtovníctva a finančného výkazníctva.umenie. 6 sekcia 1 písm c GDPRPo dobu do zániku povinností uchovávania údajov vyplývajúcich zo zákonných ustanovení, najmä uchovávania účtovných dokladov (v zásade 5 rokov po roku, v ktorom nastala právna udalosť, ktorá zaväzovala vystaviť účtovný doklad).
Vykonávanie marketingových aktivít bez použitia elektronických komunikačných prostriedkov v zmysle zákona o poskytovaní elektronických služieb a zákona o telekomunikáciách.umenie. 6 sekcia 1 písm f GDPR
(za právne oprávnený záujem sa považuje vykonávanie marketingových aktivít propagujúcich produkty a služby Defro)
Až do námietky uvedenej v čl. 21 GDPR a akýmkoľvek spôsobom nám oznámite, že si už neželáte dostávať takéto informácie.
Realizácia marketingových aktivít s využitím elektronických komunikačných prostriedkov uvedených v zákone o poskytovaní elektronických služieb a v zákone o telekomunikáciách, najmä prostredníctvom e-mailu, SMS, priameho telefonického kontaktu, ako aj zasielanie newsletteru dodávateľomumenie. 6 sekcia 1 písm f GDPR
V prípade marketingu prostredníctvom telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy získa správca súhlas na komunikačný kanál v súlade so zákonom o poskytovaní elektronických služieb alebo so zákonom o telekomunikáciách.
(realizácia propagačných marketingových aktivít sa považuje za oprávnený záujem
Kým nevznesiete námietku, t. j. akýmkoľvek spôsobom nám nepreukážete, že s nami nechcete zostať v kontakte alebo dostávať informácie o krokoch, ktoré podnikáme, alebo kým neuplynie premlčacia lehota na nároky.
Vedenie komunikácie v klasickej a elektronickej formeumenie. 6 sekcia 1 písm f GDPR – za oprávnený záujem správcu sa považuje vykonávanie prieskumu na posúdenie kvality poskytovaných služieb, prieskum trhu a potrieb.Po dobu nevyhnutnú na vybavenie záležitosti/odpovede alebo dlhšie v prípade prípadných nárokov, po premlčaciu dobu stanovenú zákonom, najmä Občianskym zákonníkom, alebo na iné účely vyplývajúce z realizácie našich oprávnených záujmov. V každom prípade je rozhodujúca dlhšia doba uchovávania osobných údajov.
Vedenie náborových procesovumenie. 6 sekcia 1 písm a a c GDPR
o kandidátoch na zamestnancov
umenie. 6 ods. 1 písm. a a b GDPR
o kandidátoch na spolupracovníkov)
Do ukončenia náborového procesu na konkrétnu pozíciu a ak kandidát súhlasí so spracovaním svojich údajov na účely iných náborových procesov – nie dlhšie ako 12 mesiacov.
Video monitoring v DEFRO
zabezpečiť bezpečnosť osôb a majetku a zachovať informačnú bezpečnosť.
umenie. 6 sekcia 1 písm c a f GDPR
Vykonávanie kontroly vstupu osôb zdržiavajúcich sa v sídle spoločnosti Defro je naším oprávneným záujmom a v prípade zamestnancov vyplýva zo zákona (§ 222 Zákonníka práce).
Pevné obrazové záznamy sa ukladajú na maximálne časové obdobie. do 3 mesiacov alebo podaním oprávnenej námietky. Výnimkou sú prípady, keď záznam predstavuje dôkaz v konaní vedenom orgánmi činnými v trestnom konaní/súdnymi orgánmi (v takom prípade do právoplatného skončenia takéhoto konania alebo do vznesenia námietky).
Связь через контактные формыискусство. 6 раздел 1 буква f GDPR — общение с вами и ответ на ваше сообщение через выбранный вами канал связи.
(законным интересом администратора является надлежащее обслуживание наших клиентов, в том числе ответы на запросы, адресованные нам).
искусство. 6 раздел 1 буква b GDPR – в зависимости от содержания сообщения, если необходимо принять меры по вашему запросу до заключения соответствующего договора
На срок, необходимый для ответа, или дольше в случае потенциальных претензий, на срок исковой давности, установленный законом, в частности Гражданским кодексом, или для других целей, вытекающих из реализации наших законных интересов. В каждом случае решающее значение имеет более длительный срок хранения персональных данных.
Uskutočňovanie telefonického kontaktu
Hovory smerované na telefónne číslo centrály a číslo servisnej horúcej linky sa zaznamenávajú – príslušné informácie sú uvedené na začiatku rozhovoru. Nahrávky sú dostupné len zamestnancom Správcu a osobám obsluhujúcim horúcu linku Správcu
umenie. 6 sekcia 1 písm f GDPR
(oprávneným záujmom správcu je riadna obsluha našich klientov vrátane umožnenia kontaktu s Defro)
Osobné údaje vo forme záznamu rozhovoru sú spracúvané:
na účely súvisiace s obsluhou zákazníkov a záujemcov prostredníctvom horúcej linky, ak Správca takúto službu poskytuje – právnym základom spracúvania je nevyhnutnosť spracúvania na poskytnutie služby (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR);
za účelom sledovania kvality služieb a overovania práce konzultantov prevádzkujúcich horúcu linku, ako aj na analytické a štatistické účely – právnym základom spracúvania je oprávnený záujem správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) zákona č. GDPR) spočívajúce v zabezpečení najvyššej možnej kvality služieb pre zákazníkov a zákazníkov, ako aj práce konzultantov a vykonávania štatistických analýz telefonickej komunikácie.
kým sa vec nevyrieši
Po dobu 6 mesiacov počítaných od mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nahrávka zaznamenaná, alebo do vznesenia námietky. Výnimkou sú prípady, keď záznam predstavuje dôkaz
v konaní vedenom orgánmi činnými v trestnom konaní/súdnymi orgánmi
(v takom prípade až do právoplatného skončenia takéhoto konania).
Chat
(týkajúce sa vašich osobných údajov, ktoré poskytnete prostredníctvom chatu umiestneného na webovej stránke www.defro.pl)
vybavovanie dopytov cez chat – právny základ: čl. 6 sekcia 1 písm f GDPR,
(za oprávnený záujem Správcu sa považuje riadna obsluha a umožnenie kontaktu s klientmi/zhotoviteľmi a potenciálnymi klientmi a poskytnutie požadovaných informácií im),
v závislosti od obsahu komunikácie prijatie opatrení na vašu žiadosť pred uzavretím príslušnej zmluvy – právny základ: čl. 6 sekcia 1 písm b GDPR, t.j. nevyhnutnosť konať pred uzavretím zmluvy;
Vaše údaje budeme spravidla spracovávať do ukončenia komunikácie s Vami alebo ich budeme uchovávať dlhšie pre prípad prípadných nárokov, po premlčaciu dobu stanovenú zákonom, najmä Občianskym zákonníkom, alebo na iné účely vyplývajúce z realizácie našich legitímne záujmy. V každom prípade je rozhodujúca dlhšia doba uchovávania Osobných údajov.
Spracovanie cookiesumenie. 6 sekcia 1 písm f GDPR
(za oprávnený záujem sa považuje umožnenie prevádzky základných funkcií webových stránok a prispôsobenie obsahu webových stránok potrebám používateľov, a to aj na marketingové a štatistické účely, optimalizáciu používania webových stránok).
Údaje sa spracúvajú po dobu uvedenú v Zásadách používania súborov cookie alebo do vznesenia námietky proti spracúvaniu údajov.
Na účely súvisiace s nadväzovaním a udržiavaním obchodných kontaktov
(napr. výmena vizitiek, posielanie špeciálnych pozdravov, výmena informácií vrátane osobných údajov na priemyselných podujatiach a obchodných stretnutiach)
umenie. 6 sekcia 1 písm f GDPR
(oprávneným záujmom správcu je vytvorenie siete kontaktov v súvislosti s vykonávanou obchodnou činnosťou)
Až do námietky uvedenej v čl. 21 GDPR a akýmkoľvek spôsobom nám oznámite, že si už neželáte dostávať takéto informácie.

INFORMÁCIE O MOŽNOSTI ALEBO POVINNOSTI POSKYTOVAŤ ÚDAJE
Poskytnutie osobných údajov môže byť v závislosti od účelu spracovania zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou alebo podmienkou uzatvorenia zmluvy. V rozsahu, v akom chcete využívať služby spoločnosti DEFRO, bude poskytnutie údajov nevyhnutné na uzavretie zmluvy a na splnenie našich zákonných povinností. Dôsledkom neposkytnutia údajov je nemožnosť uzatvorenia zmluvy. Na všetky ostatné účely je ich poskytovanie dobrovoľné. Dôsledkom neposkytnutia údajov bude, že DEFRO nebude môcť podniknúť príslušné kroky v rozsahu, v akom ste nesúhlasili s poskytnutím údajov.

3. Príjemcovia údajov

DEFRO môže zverejniť vaše údaje:

 • podnikateľské subjekty a fyzické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť spolupracujúce a podporujúce DEFRO v rámci služieb poskytovaných zákazníkom – najmä v oblasti údržby, montáže, doručovania, kuriérskych a hostingových služieb,
 • podnikateľské subjekty spolupracujúce s DEFRO v oblasti poradenstva, finančných a právnych služieb vrátane advokátskych kancelárií, audítorských spoločností, vzdelávacích a poradenských spoločností, ako aj personálnych agentúr;
 • podnikateľské subjekty podporujúce DEFRO v rámci svojej podnikateľskej činnosti, najmä dodávatelia externých IKT systémov, subjekty spolupracujúce na marketingových kampaniach;
 • banky z hľadiska vysporiadania;

Osobné údaje je možné odovzdať aj štátnym orgánom a iným oprávneným orgánom v súlade s platnými právnymi predpismi a v rozsahu uvedenom v právnych predpisoch.

4. Prenos údajov do tretích krajín

DEFRO spracúva údaje iba v rámci krajín Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Neprevádza ich do tretích krajín. Vzhľadom na technológiu spracovania údajov používanú spoločnosťou Microsoft Ireland Operations Limited so sídlom v Dubline, ktorá je spracovateľom pre Defro, však môžu byť vaše osobné údaje spracúvané mimo EHP, pričom takéto operácie sú založené na štandardných zmluvných doložkách, vypracovaných na na základe rozhodnutia Komisie Európskej únie zo 4. júna 2021 (2021/914).

5. Spracúvanie osobných údajov automatizovaným spôsobom

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu, o jakim mowa w RODO.

6. Práva dotknutých osôb týkajúce sa spracovania údajov

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte nasledovné práva:

 • právo na prístup k vašim údajom a získanie ich kópie v súlade s čl. 15 GDPR;
 • právo na opravu (opravu) vašich údajov v súlade s čl. 16 GDPR;
 • právo na vymazanie osobných údajov v súlade s čl. 17 GDPR;
 • právo na obmedzenie spracúvania údajov v súlade s čl. 18 GDPR;
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov, v súlade s čl. 21 GDPR;
 • právo odvolať súhlas kedykoľvek, keď sú vaše údaje spracúvané na základe súhlasu, pričom jeho odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Rozsah každého z týchto práv a situácie, v ktorých ich môžete uplatniť, vyplývajú zo zákonných ustanovení. Aké práva si môžete uplatniť, bude závisieť od právneho základu a účelu nášho spracúvania vašich osobných údajov.

Okrem toho má osoba, ktorej údaje DEFRO spracúva, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v Poľsku predseda Úradu na ochranu osobných údajov. Viac informácií o Úrade na ochranu osobných údajov a o tom, ako podať sťažnosť, nájdete na: www.uodo.gov.pl

8. Spracúvanie osobných údajov detí

Naša stránka nie je určená pre deti do 16 rokov.

9. Chceme spracovávať údaje špeciálnej kategórie?

Nechceme, preto prosíme našich Používateľov, aby boli opatrní pri zdieľaní svojich osobných údajov, najmä aby nikdy neposkytovali osobitné kategórie údajov, napr. týkajúce sa zdravotného stavu, rasového pôvodu, politických názorov a iných uvedených v čl. 9 GDPR.

10. Bezpečnosť

Internet nikdy nebude úplne bezpečné miesto. Vynakladáme však maximálne úsilie na to, aby boli vaše osobné údaje v našich systémoch riadne zabezpečené. Implementovali sme množstvo riešení na zaistenie bezpečnosti vašich údajov.Oto przykłady:

 • Používame šifrovanie dát, firewally a antivírusový softvér.
 • Priebežne monitorujeme IT systémy a uplatňujeme bezpečnostné postupy.
 • Zaviedli sme aj postup v prípade porušenia ochrany osobných údajov.

O každej udalosti súvisiacej so spracovaním vašich údajov vás budeme informovať, ak zistíme, že spôsobuje vysoké riziko porušenia vašich práv a slobôd.

11. Prečo používame video monitoring v našej centrále

Ak sa rozhodnete navštíviť nás v našej centrále, vezmite prosím na vedomie, že je pokrytá video monitorovacím systémom (ako vonkajší priestor, tak aj interiér budov). Monitoring sa používa na základe všeobecne platných právnych predpisov na ochranu majetku a zaistenie bezpečnosti. Zdrojom údajov sú záznamy z kamier dohľadového systému umiestnených vo vnútri aj mimo budovy. Údaje z monitorovania budú spracované po dobu a v rozsahu vyžadovanom všeobecne platnými právnymi predpismi.

Príjemcami evidovaných osobných údajov budú len subjekty oprávnené získavať osobné údaje podľa zákona.

Vaše právo na prístup k vašim údajom je obmedzené z dôvodu rizika porušenia práv a slobôd iných osôb zaznamenaných kamerami dohľadového systému.

12. Mechanizmus cookies. Odkazy na iné stránky.

Niektoré oblasti a funkcie webovej stránky môžu používať súbory cookie, t. j. textové súbory uložené v počítači osoby navštevujúcej webovú stránku, ktoré ju identifikujú spôsobom potrebným na umožnenie určitých operácií. Cookies slúžia okrem iného na zapamätanie si údajov potrebných na prihlásenie užívateľa. Podmienkou fungovania cookies je ich prijatie a nevymazanie z disku.

Podrobné informácie o súboroch cookie nájdete v Zásadách používania súborov cookie.

13. Zmena zásad ochrany osobných údajov

Táto verzia bola naposledy aktualizovaná 2. novembra 2023. Tieto Zásady môžeme z času na čas zmeniť a budeme vás o tom informovať aktualizáciou tejto časti.

Správca webovej stránky si vyhradzuje právo kedykoľvek a na mieste zmeniť vyššie uvedené zásady ochrany osobných údajov a zaväzuje sa bezodkladne zverejniť nové zásady ochrany osobných údajov na webovej stránke. Predchádzajúce verzie týchto Zásad ochrany osobných údajov uchovávame aj v archíve, aby si ich používatelia mohli prečítať.

Máte ďalšie otázky?

Chcete sa opýtať na zľavu?

Potrebujete vybrať zariadenie?

Ak chcete inštalovať nový zdroj tepla, oplatí sa venovať pozornosť zariadeniam DEFRO, poľskému výrobcovi s dlhoročnými skúsenosťami v teplárenstve. Naši špecialisti vám pomôžu vybrať správny kotol a jeho výkon a distribútori a inštalatéri sa postarajú o montáž a uvedenie do prevádzky a stačí si užiť teplo a pohodlie. Distribučná sieť našich produktov je rozdelená do regiónov, za ktoré sú zodpovední manažéri a predajcovia.

Prejsť na ekologické a ekonomické riešenie?

Najlepšie tepelné čerpadlá na trhu

DEFRO DHP PREMIUM je zariadenie najnovšej generácie, vytvorené špeciálne pre poľské klimatické podmienky. Je to tiež prvé poľské zásuvné tepelné čerpadlo, čo znamená, že jeho inštalácia je hračkou.

Vysoká kvalita
Najlepšie komponenty
Záruka
Špecializovaný servis prístrojov
Najlepšie tepelné čerpadlá na trhu
Dôverujte odbornému poradenstvu a kvalitnému prístroju

Rekuperácia + bezplatný výber zariadenia

Vzduchotechnická jednotka DEFRO je ideálna na udržanie vysokej kvality vzduchu vo vašej domácnosti. Vďaka pokročilej technológii a energetickej účinnosti poskytuje DRX nielen pohodlie, ale aj úspory z dlhodobého hľadiska, čím vytvára priateľské prostredie pre vašu rodinu.

Vysoká kvalita
Najlepšie komponenty
Záruka
Špecializovaný servis prístrojov